dnes je 25.9.2022

Najnovšie

ePN (právny stav k 23.08.2022)ZáznamGarancia

22.9.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:38

... PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení pre elektronické vystavovanie pracovnej neschopnosti (ePN) Počas webinára sumarizujeme právne predpisy účinné ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 8 Zamestnávateľ - spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkonyGarancia

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 9 ZP (1) V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Komentár k ZP § 8 Zamestnávateľ - spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkonyGarancia

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 8 ZP (1) Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako zamestnávateľ vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. K ods. 1: V § 8 ods. 1 ZP sa osobitne vymedzuje právna subjektivita ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Podrobnosti k vyhláške 299/2022 Z. z. - vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Garancia

20.9.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje všeobecne ...

Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práciZáznamGarancia

12.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:08

... Ing. Lukáš Židík Webinar bude zameraný na bezpečnostné značenie pri práci. Rozoberieme si legislatívne požiadavky, povinnosti zamestnávateľa, typy označení, význam bezpečnostnej farby a všetky ostatné náležitosti potrebné k správnemu pochopeniu používania značenia pri práci. OBSAH (štruktúra prezentácie ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 52a Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosťGarancia

9.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 52a ZP Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť, sa nevzťahujú ustanovenia o pracovnom čase a o kolektívnych pracovnoprávnych ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Komentár k ZP § 55 Preradenie na inú prácuGarancia

9.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 55 ZP Preradenie na inú prácu (1) Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v odsekoch 2 a 4. K ods. 1: [ Preradenie na inú ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Komentár k ZP § 58b Dočasné pridelenieGarancia

9.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 58b ZP Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo dohody podľa § 58a , ktoré zakazujú uzatvorenie pracovného pomeru medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom po jeho pridelení agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Komentár k ZP § 48 Pracovný pomer na určitú dobuGarancia

9.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 48 ZP Pracovný pomer na určitú dobu (1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Komentár k ZP § 62 Výpovedná dobaGarancia

9.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 62 ZP Výpovedná doba (1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. K  § 62 : [Výpovedná doba] K ods. 1: [ Skončenie pracovného pomeru v prípade výpovede ] Ak je daná výpoveď (zamestnávateľom alebo zamestnancom ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
viac článkov
Najčítanejšie

Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny (vytýkací list) v roku 2018Garancia

16.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD. Na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy č................... zo dňa..................... vykonávate pre spoločnosť/organizáciu (zamestnávateľa), so sídlom........................, zastúpenej konateľom (štatutárom)....................... funkciu(druh práce)..................... ...

Požiarne poplachové smernice

18.2.2013, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiarne poplachové smernice... Ing. Dajana Ďurechová Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov, čo robiť v prípade vzniku požiaru. Požiarnymi poplachovými smernicami sa zaoberá § 27 predpisu č. 121/2002 Z. z. Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii a vypracúva ich technik požiarnej ...

Otázky a odpovede na skúšku ABT Garancia

1.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V tomto článku Otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika Vám, odborník na túto problematiku, Ing. Jozef Mikula, PhD. postupne predstaví a zodpovie najzákladnejšie otázky na skúškach ABT. V tomto článku Otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika Vám, odborník ...

Čo by mala obsahovať lekárnička na pracovisku

16.10.2017, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Paula Babicová Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci upravuje veľmi všeobecne povinnosť zamestnávateľov pokiaľ ide o vybavenie pracoviska lekárničkami, keď hovorí, že zamestnávateľ je po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný vybaviť ...

Spôsob označovania prekážok

8.9.2014, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková Ktorý predpis určuje spôsob označovania prekážok (garážová brána rolovacia nad 2,5 m výšky). Je potrebné žlto-čiernym šrafovaním označiť otvor po celom obvode alebo je dostačujúce označiť len bočné steny do výšky cca 1,3 m? Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

24.11.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zápis údajov obchodných spoločností do OR

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 29.9.2022

Čas konania: 13:00 - 13:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Sklad

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 10.10.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV