Darček mesiaca
Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Last Minute Semináre

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Koncepcia politiky BOZPGarancia

18.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deklaruje povinnosť zamestnávateľa písomne vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Bezpečné správanie

Bezpečné správanieGarancia

14.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Organizácia je povinná OOPP dodávať a vyžadovať ich používanie. Zamestnanci sú povinní používať OOPP primeraným spôsobom, udržiavať ich v čistote a v prípade potreby ich nahradiť novými. Vo výrobných priestoroch a v priestoroch na ...
viac
Prevencia rizík pri práci

Prevencia rizík pri práciGarancia

12.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo sa teda rozumie samotnou prevenciou rizík? Ide o všetky opatrenia vyplývajúce z právnych a ostatných predpisov (§ 39 ods. 1 Zákonníka práce) na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Ide teda o opatrenia zamestnávateľa, ...
viac

Postup pri spracovaní koncepcie politiky BOZPGarancia

11.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 6, ods.1, písm. k) deklaruje povinnosť zamestnávateľa písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Myslíte si, že zníženie počtu pracovných úrazov znamená zvýšenie bezpečnosti práce?

Myslíte si, že zníženie počtu pracovných úrazov znamená zvýšenie bezpečnosti práce?Garancia

7.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrazová štatistika je ovplyvňovaná radou faktorov a interpretácie údajov v štatistike nemusia byť vždy tak jednoznačné ako sa na prvý pohľad pozdáva. Zníženie počtu úrazov nemusí hneď vypovedať o zlepšení stavu bezpečnosti práce. ...
viac
Môžu zákony, predpisy a nariadenia zabrániť pracovným úrazom a nehodám?

Môžu zákony, predpisy a nariadenia zabrániť pracovným úrazom a nehodám?Garancia

5.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákony včítane prevádzacích predpisov môžu ustanoviť len základné pravidlá, ale nemôžu prinútiť ľudí, aby vo všetkých situáciách a za všetkých okolností pracovali bezpečne. Bezpečnostné predpisy len napovedajú čo, prípadne akým spôsobom ...
viac
Vylúči nehody a pracovné úrazy náprava nebezpečných pracovných podmienok?

Vylúči nehody a pracovné úrazy náprava nebezpečných pracovných podmienok?Garancia

31.5.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Väčšina pracovných úrazov a nehôd je spôsobená ľudským činiteľom, tzn. konaním človeka, nie nebezpečnými pracovnými podmienkami alebo zlyhaním zariadenia. V literatúre sa uvádza, že ľudský činiteľ sa na vzniku nehody, ktorá môže vyústiť ...
viac

Účtovanie preplatku ročného zúčtovania poistného a účtovanie predplatného časopisu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

30.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako účtovať v jednoduchom účtovníctve preplatok z ročného zúčtovania poistného zo zdravotnej poisťovne poukázaný bankovým prevodom na podnikový účet v banke? Ako účtovať predplatné na časopis alebo knihu? Ak je výsledkom ročného zúčtovania ...
viac

Účtovný program a jeho účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

29.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako účtovať ,,Program na účtovníctvo” v jednoduchom účtovníctve, platiteľ DPH? Spôsob účtovania závisí od obstarávacej ceny programu. V prípade, že obstarávacia cena programu je vyššia ako 2400 EUR, ide o tzv. dlhodobý nehmotný majetok, ktorý ...
viac
Myslíte si, že prevádzka je bezpečná, keď v nej neprichádza k nehodám a úrazom?

Myslíte si, že prevádzka je bezpečná, keď v nej neprichádza k nehodám a úrazom?Garancia

29.5.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákony včítane prevádzacích predpisov môžu ustanoviť len základné pravidlá, ale nemôžu prinútiť ľudí, aby vo všetkých situáciách a za všetkých okolností pracovali bezpečne. Bezpečnostné predpisy len napovedajú čo, prípadne akým spôsobom ...
viac
Najčítanejšie

Zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniamiGarancia

23.9.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektrické zariadenia musia byť odborne navrhnuté a vyrobené. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť vykonané predpísané skúšky a revízie, aby sa preverila jeho bezpečnosť a správna funkcia v súlade s príslušnými platnými predpismi. V ...
viac

Inšpekcia práce a sankcieGarancia

30.3.2015, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa Zákonníka práce (§ 150) sa inšpekcia práce vykonáva podľa osobitného zákona. Je ním zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
viac

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

2.1.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

2.1.2018, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá ...
viac

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

2.1.2018, Ľubica Kuševová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 116/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 393/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 117/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 35/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 142/2018 Z.z. novela vyhl. č. 318/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.5.2018 v čiastke č. 51)
  • 145/2018 Z.z. novela vyhl. č. 106/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2018 v čiastke č. 52)
  • 150/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 43/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 28.5.2018 v čiastke č. 54)
  • 156/2018 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 162/2018 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
5.11.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
1.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
8.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: