Darček mesiaca
Smernica ku školeniam BOZP v roku 2018

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Nevýhody daňovej evidencie v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom v roku 2018Garancia

13.11.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcem sa spýtať, či viete o nejakých nevýhodách “daňovej evidencie“ v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom. Konkrétne ma zaujíma, či je to vhodná forma pre živnosť: prekladateľ, tlmočník, ktorý zamestnáva iba seba. V súlade so znením § 6 ...
viac
Obarenie ruky na pracovisku ako pracovný úraz

Obarenie ruky na pracovisku ako pracovný úrazGarancia

13.11.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovník obaril horúcou kávou ruku iného pracovníka, ktorý si prišiel do kancelárie programátorov pre pracovné podklady. Možno to posudzovať ako pracovný úraz? Máme uvádzať do zápisu o pracovnom úraze zavinenia inou osobou? Bude ...
viac

Zníženie základu dane SZČO pri poberaní invalidného dôchodku v roku 2018Garancia

8.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník má 68 rokov (dôchodkový vek), stále je poberateľom invalidného dôchodku. Nepožiadal o starobný dôchodok. Pri podaní daňového priznania si môže uplatniť zníženie základu dane podľa § 11 ods. 2 ZDP na daňovníka podľa zákona o dani z ...
viac
Prehľad požiarovosti na Slovensku za trištvrte roka 2018

Prehľad požiarovosti na Slovensku za trištvrte roka 2018Garancia

8.11.2018, Zdroj: HaZZ
Za trištvrte roka 2018 vzniklo na území Slovenskej republiky 6908 požiarov a škody nimi spôsobené sú vo výške 31768130 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k poklesu počtu požiarov o 1897 prípadov (pokles o 21,5%), naopak škody boli ...
viac

Účtovanie nákupu, opravy a predaja bytu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

6.11.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO má voľné zdroje a chce svoju činnosť rozšíriť o nakupovanie bytov, následnej oprave a potom ich predajom. Ako túto činnosť účtovať v jednoduchom účtovníctve? Je platiteľ DPH. Byty kúpi od FO - občana bez DPH, oprava bytov bude z časti ...
viac
Technická normalizácia strojových zariadení

Technická normalizácia strojových zariadeníGarancia

5.11.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľské subjekty, vrátane malých astredných podnikov, ako aj širokej technickej verejnosti a spotrebitelia, ktorí pri svojej činnosti môžu využívať poznatky ztechnických noriem, vktorých sú stanovené technické požiadavky, ktoré má ...
viac

Zmeny v živnostenskom zákone účinné od 1.1. 2019Garancia

2.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základným právnym predpisom z oblasti živností, ako jednej z najrozšírenejších foriem podnikania v podmienkach Slovenskej republiky, je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
viac
Spôsobilosť notifikovaných orgánov pre posudzovanie zhody výrobkov strojových zariadení

Spôsobilosť notifikovaných orgánov pre posudzovanie zhody výrobkov strojových zariadeníGarancia

31.10.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Primárnou úlohou notifikovaného orgánu je poskytovať služby posudzovania zhody na základe podmienok stanovených v príslušných harmonizačných právnych predpisoch Únie. Ide o službu pre výrobcov v oblasti verejného záujmu. Notifikované ...
viac

Nezávislosť notifikovaných orgánov pre posudzovanie zhody výrobkov strojových zariadeníGarancia

29.10.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Notifikované orgány sú a musia zostať tretími stranami bez ohľadu na svojich klientov a iné zainteresované strany. Právne postavenie orgánov usilujúcich sa o notifikáciu, či už sú súkromné alebo vo vlastníctve štátu, je irelevantné, ...
viac

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

26.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že SZČO nakupuje stravné poukážky pre vlastnú osobnú spotrebu a pre svojich zamestnancov, z hľadiska daňového je tu rozdielny prístup. Výdavky spojené s obstaraním stravných poukážok pre SZČO, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 ...
viac
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

2.1.2018, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá ...
viac

Inšpekcia práce a sankcieGarancia

30.3.2015, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa Zákonníka práce (§ 150) sa inšpekcia práce vykonáva podľa osobitného zákona. Je ním zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
viac

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

2.1.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ...
viac

Zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniamiGarancia

23.9.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektrické zariadenia musia byť odborne navrhnuté a vyrobené. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť vykonané predpísané skúšky a revízie, aby sa preverila jeho bezpečnosť a správna funkcia v súlade s príslušnými platnými predpismi. V ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 282/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 284/2018 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2018 v čiastke č. 106)
  • 287/2018 Z.z. novela zák. č. 139/1998 Z. z. a č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 288/2018 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 294/2018 Z.z. novela vyhl. č. 121/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 295/2018 Z.z. ustanovuje vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 296/2018 Z.z. o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 309/2018 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
15.1.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
12.3.2019, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.3.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: