Darček mesiaca
Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Plnenie bezpečnostných predpisov ešte neznamená  100% bezpečnosť

Plnenie bezpečnostných predpisov ešte neznamená 100% bezpečnosťGarancia

14.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Skutočnosť je taká, že len splnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov môže zaručiť dosiahnutie len minimálnej požadovanej úrovni bezpečnosti. Je to dané tým, že úroveň bezpečnosti práce v podnikoch je značne rôznorodá a bezpečnostné ...
viac
Prevádzka je bezpečná, keď v nej neprichádza k nehodám a úrazom

Prevádzka je bezpečná, keď v nej neprichádza k nehodám a úrazomGarancia

12.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Predstavme si prípad, keď jeden mesiac prišlo k niekoľkým úrazom a v nasledujúcich troch mesiacoch neprišlo k žiadnemu. Predstavme si prípad, keď jeden mesiac prišlo k niekoľkým úrazom a v nasledujúcich troch mesiacoch neprišlo k ...
viac
Podrobnosti na používanie pracovného prostriedku pri chove zvierat a na vykonávanie činností súvisiacich s chovom zvierat

Podrobnosti na používanie pracovného prostriedku pri chove zvierat a na vykonávanie činností súvisiacich s chovom zvieratGarancia

7.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ručná stacionárna rezačka je vybavená vysúvacou pákou. Kľuka je vzdialená najmenej 20 cm od hrany nožov a má voľne otáčajúcu sa rukoväť. Záhlavie je chránené krytom, ktorého predná hrana je vzdialená najmenej 50 cm od rezacích nožov. ...
viac
Používanie strojov a zariadení na ochranu kultúr, zavlažovanie a zariadenia na zber úrody

Používanie strojov a zariadení na ochranu kultúr, zavlažovanie a zariadenia na zber úrodyGarancia

5.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čistiť hadice postrekovacieho zariadenia, zavlažovacieho zariadenia a rozprašovača možno len vtedy, ak toto zariadenie nie je v prevádzke a ak je vypustený stlačený vzduch. Zabezpečí sa, aby prúd vytekajúcej kvapaliny z pretlakových ...
viac

Daňová evidencia príjmov zo živnosti a príjmov z poľnohospodárskej výroby obsiahnutá v daňovom priznaní v roku 2019Garancia

4.3.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikám v službách, ale začali sme aj v poľnohospodárstve a to údržbou priľahlých pozemkov. Na to sme dostali dotáciu z PPA, ktorú sme zaúčtovali ako zdaniteľný príjem a majiteľom pozemkov sme podľa zmluvy o nájme vyplatili nájom za ...
viac

SZČO a predaj časti podniku z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

1.3.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som sa spýtať na predaj podniku - ale len jeho časti, nie ako celok. Predávajúci bude SZČO platiteľ DPH, kupujúci zatiaľ ešte nie je známy, či to bude SZČO alebo s.r.o. 1) Sú tam ešte nejaké nejaké podmienky okrem toho, že obaja ...
viac

Účtovanie vkladu do podnikania v JÚGarancia

28.2.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci jednoduchého účtovníctva v podnikateľskej praxi ovplyvňujú príjmovú stránku pokladnice okrem iného aj pôžičky a vklady podnikateľov. Podobne je to aj na strane výdavkov pri poskytnutí pôžičky resp. pri výbere hotovosti na osobnú potrebu ...
viac
Používanie strojov a zariadení na obrábanie, prípravu a úpravu pôdy

Používanie strojov a zariadení na obrábanie, prípravu a úpravu pôdyGarancia

28.2.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pluhy, brány, kypriče a diskové podmietače nemožno mechanicky nastavovať a regulovať počas jazdy, ak v návode na obsluhu nie je uvedené inak. Pri práci nemožno stúpať alebo sadať na brány, kypriče a diskové podmietače. Pri výmene ...
viac

Školenie prác vo výškachGarancia

27.2.2019, Juraj Uherek, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Juraj Uherek, Mgr. Jozef Rajzinger; PhD. Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Nedostatočné zabezpečenie môže ohroziť a vytvoriť neakceptovateľné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie členských príspevkov z nepovinného členstvaGarancia

26.2.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Existuje viacero zoskupení, ktoré združujú členov buď na povinnom princípe (povinnosť byť členom takéhoto účelového zoskupenia je priamo ustanovená v prislúchajúcom právnom predpise) alebo na báze dobrovoľnosti. V praxi však nie sú zriedkavé ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

9.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 223 Zákonník  práce umožňuje okrem pracovného pomeru uzatvoriť zamestnávateľovi s fyzickou osobou aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ( § 223 - § 228a ). Tieto dohody majú charakter pracovnoprávneho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Prevádzkový poriadok kotolneGarancia

27.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správna obsluha kotolne je jednou z najdôležitejších a nevyhnutných podmienok spoľahlivej bezpečnej a hospodárnej prevádzky. Pravidlá obsluhy a prevádzky zariadení kotolne sú zhrnuté v prevádzkových predpisoch danej kotolne. Tieto predpisy a pravidlá sú veľmi ...
viac

Zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniamiGarancia

23.9.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektrické zariadenia musia byť odborne navrhnuté a vyrobené. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť vykonané predpísané skúšky a revízie, aby sa preverila jeho bezpečnosť a správna funkcia v súlade s príslušnými platnými predpismi. V ...
viac

Inšpekcia práce a sankcieGarancia

30.3.2015, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa Zákonníka práce (§ 150) sa inšpekcia práce vykonáva podľa osobitného zákona. Je ním zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 48/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 75/2019 Z.z. novela vyhl. č. 124/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.3.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
2.5.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: