Darček mesiaca
Smernica ku školeniam BOZP v roku 2018

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Účtovanie kurzových rozdielov pri fakturácii z Číny v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

6.12.2018, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba podnikateľ (FO podnikateľ) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Na bezhotovostné platby a príjmy využíva svoj podnikateľský účet zriadený v slovenskej banke. Okrem tohto účtu má aj svoj vlastný osobný devízový účet ako ...
viac

Miesto založenia živnosti v roku 2019Garancia

4.12.2018, JUDr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rada by som sa na Vás obrátila s otázkou o mieste založenia živnosti. Momentálne som nezamestnaná a uvažujem o založení živnosti. Dá sa založiť aj v mieste inom ako je moje trvalé bydlisko? Mám potom nárok na príspevok z fondu rozvoja ...
viac

Kontrola prevádzkových priestorov a pracovísk IPGarancia

4.12.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Skutkový stav na pracoviskách, v prevádzkových priestoroch a objektoch posudzuje inšpektor pri prehliadke, ktorú má vykonať za prítomnosti určenej osoby, alebo osôb z kontrolovanej organizácie. Vo väčšine firiem nie je možné prehliadnuť ...
viac
Hygienici budú kontrolovať na základe princípu

Hygienici budú kontrolovať na základe princípu "Jedenkrát a dosť"Garancia

3.12.2018, Zdroj: SITA
Hygienické kontroly kúpalísk, hotelov, reštaurácií, školských jedální a iných prevádzok, ktoré vykonávajú úrady verejného zdravotníctva, budú menej byrokratické, rýchlejšie, efektívnejšie, transparentnejšie v zmysle jednotného štandardu. Ako dnes informoval ...
viac

Rekondičné pobytyGarancia

30.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podmienky poskytovania rekondičných pobytov upravuje § 11 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zn.n.p., podľa ktorého je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania zamestnávateľ povinný zabezpečovať ...
viac
Kontrola dokumentácie a dokladov pri previerke inšpekciou práce - bezpečnosť strojov a technických zariadení

Kontrola dokumentácie a dokladov pri previerke inšpekciou práce - bezpečnosť strojov a technických zariadeníGarancia

29.11.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V technickej dokumentácii strojov a zariadení sú určené povinnosti, akú prevádzkovú dokumentáciu je potrebné viesť. Tieto povinnosti sú uvedené aj v technických normách pre jednotlivé zariadenia a v bezpečnostných predpisoch napr. ...
viac

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a zmluva o majetku v roku 2019Garancia

28.11.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako je to vlastne s BSM? Normálni manželia bez zmluvy o majetku- sú automaticky v BSM? A ktorí sú mimo BSM- napr. aké zmluvy musia mať medzi sebou, alebo je to vždy na celý majetok alebo napr. len na auto? Ak nemajú vysporiadané BSM- môže ...
viac

Základné zásady zamestnávania žienGarancia

28.11.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právna úprava Slovenskej republiky, poskytuje ženám ochranu v pracovných vzťahoch, osobitnú starostlivosť v tehotenstve, materstve a zodpovedajúce pracovné podmienky. Zohľadňuje ich telesné a fyziologické špecifiká, ktoré je potrebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Povinnosti podnikateľov, ktorí prevádzkujú ubytovacie zariadenie (penzión, apartmány, turistickú ubytovňu, kemping, alebo ak ponúkajú ubytovanie v súkromí)Garancia

27.11.2018, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z. definuje ubytovacie zariadenie ako budovu, alebo jej časť, priestor alebo plochu, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. ...
viac

Kontrola dokumentácie a dokladov pri previerke inšpekciou práce - pracovné prostredieGarancia

27.11.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
- doklady o výsledkoch merania škodlivín v pracovnom prostredí napr. merania hluku, vibrácií, prípustných koncentrácií škodlivých látok a pod. Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, doklady o rizikových pracoviskách ...
viac
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

2.1.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Požiarny poriadok pracoviskaGarancia

20.3.2018, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Legislatíva Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky: - 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii ( § 24, § 26 zákona č. 121/2002 Z. z. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ...
viac

Prevádzkový poriadok kotolneGarancia

27.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správna obsluha kotolne je jednou z najdôležitejších a nevyhnutných podmienok spoľahlivej bezpečnej a hospodárnej prevádzky. Pravidlá obsluhy a prevádzky zariadení kotolne sú zhrnuté v prevádzkových predpisoch danej kotolne. Tieto predpisy a pravidlá sú veľmi ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 296/2018 Z.z. o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 309/2018 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
  • 325/2018 Z.z. novela op. č. 7/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 334/2018 Z.z. novela vyhl. č. 94/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 342/2018 Z.z. o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách (vyšlo dňa: 4.12.2018 v čiastke č. 123)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
15.1.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
12.3.2019, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.3.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: