dnes je 21.1.2022

Najnovšie

Obmedzenie hromadných podujatí v súvislosti s výkonom práce - pravidlá účinné od 19. januára 2022

20.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 5/2022 V. v. nariadil súčinnosťou od 19. januára 2022 opatrenia pri ohrození verejného zdravia kobmedzeniam hromadných podujatí. Vyhláškou sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať ...

Prekrytie horných dýchacích ciest zamestnancov - pravidlá účinné od 19. januára 2022

19.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/2022 V. v. sa súčinnosťou od 19. januára 2022 menia pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri aleboexteriéri, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnancov pri výkone ich práce. Vyhláškou Úradu ...

Vstup zamestnancov na pracoviská - pravidlá účinné od 19. januára 2022

19.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôvodu ochrany verejného zdravia súčinnosťou od 19. januára 2022 nariadil vyhláškou č. 4/2022 V. v. dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko ado iných priestorov zamestnávateľa. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ...

Komentár k ZP § 142a Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práceGarancia

18.1.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 142a Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (1) O spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce ide, ak nedošlo k dohode podľa § 142 ods. 5 medzi a) zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby k ochrane pred požiarmi

18.1.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorého cieľom je zabezpečenie ochrany zdravia a života v zariadeniach sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ...

Výnimka z nelegálnej práce sa má od začiatku roka 2023 rozšíriť

13.1.2022, Zdroj: SITA

... Od začiatku budúceho roka sa má výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania rozšíriť aj na spoločnosti s ručením obmedzeným s najviac dvoma spoločníkmi v príbuzenskom vzťahu, ak pre ne vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, poberateľ dôchodku ...

Činnosť inšpektorátov práce sa má od januára 2023 zefektívniť

13.1.2022, Zdroj: SITA

... Od začiatku budúceho roka sa má zefektívniť činnosť inšpektorátov práce. Zozákonasa má totiž vypustiť podmienka najmenej 5-ročnej odbornej praxe inšpektora práce na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce. Táto podmienka sa nahradí novými požiadavkami na tento post. Kandidáti budú musieť spĺňať základnú ...

Administratívna záťaž zamestnávateľov pri dodržiavaní BOZP sa má znížiť

13.1.2022, Zdroj: SITA

... Od začiatku budúceho roka by sa mala znížiť administratívna záťaž zamestnávateľov pri dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Vláda v stredu s pripomienkou schválila návrh novelyzákonao BOZP, ktorým sa má zosúladiť lehota pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze a upraviť ...

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2021

12.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... V priebehu mesiaca november 2021 došlo k2 závažným pracovným úrazom snásledkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali vodvetvístavebníctvo a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali vBratislavskom a Banskobystrickom kraji. Vtomistom období vroku 2020 došlo rovnako k2SPÚ. ...

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci november 2021

12.1.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Vmesiaci november 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných vinformačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 129 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 65 subjektov. Zuvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 34 žien a 95 mužov (podiel mužov predstavuje 74 % na celkových ...

viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

16.5.2020, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá nepozornosť ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Charakteristika vonkajších vplyvovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne zodpovedá normálnym podmienkam v zmysle nasledovnej ...

Prevádzkový poriadok skladovaniaArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce. Bezpečnostné opatrenia pri skladovej manipulácii ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Požiarny poriadok pracoviskaArchív

27.4.2020, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Legislatíva Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky: - 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii ( § 24, § 26 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. časová verzia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Vstupné školenia zamestnancovArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí sústavne, pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne podpísať ) oboznamovať každého zamestnanca s: právnymi ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Vstupné školenie zamestnancov z pohľadu BOZP v roku 2022

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 25.1.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny Zákonníka práce účinné od 2.2.2022 v oblasti vysielania zamestnancov

Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková

Dátum: 26.1.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
Webináre, Online konferencie
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV