dnes je 18.4.2021

Najnovšie

Komentár k ZP § 230a Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľaGarancia

14.4.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 230a Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa (1) Ak má zamestnávateľ alebo odborová organizácia, ktorá u zamestnávateľa pôsobí, pochybnosť o tom, či medzi zamestnancami v pracovnom pomere sú členovia odborovej organizácie, ktorá ho ...

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanieGarancia

13.4.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je podľa  § 152 ods. 7 ZP  Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 3. 2021 povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom ...

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe v roku 2021Garancia

13.4.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je upravené v  § 72 zákona č. 311/2001 Z. z.  - Zákonníka práce (ďalej len „Zákonník práce“). V zmysle uvedenej právnej úpravy môže zamestnávateľ, ako aj zamestnanec  skončiť pracovný pomer v skúšobnej ...

Zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2021Garancia

13.4.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č.  7/2005 Z. z.  o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.  7/2005 Z. z. “) s účinnosťou  od 1. 1. 2021 vytvára právny ...

Používanie vlastných predmetov pri domáckej práci a telepráci od 1. 3. 2021Garancia

13.4.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V zmysle  § 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z.   - Zákonníka práce - je zamestnávateľ povinný uhrádzať preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo ...

Fondy firmy - zdroj krytia finančných porúchGarancia

13.4.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Fondy, ktoré podnikateľský subjekt vytvára, sú pasíva ( nielen účtovným, ale aj reálnym finančným zdrojom ), ktoré zabezpečujú finančnú stabilitu a schopnosť splácať najmä krátkodobé záväzky v prípade porúch v reprodukcii prevádzkového cyklu - zvýšenie doby obratu obežných aktív ...

Žiadosť o splátkový kalendár v exekúcii zrážkami zo mzdy v roku 2021Garancia

13.4.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Exekučný poriadok umožňuje povinnému splácať svoj dlh v splátkach za splnenia určitých podmienok. Rozdiel je však v tom, kedy konanie začalo. Ak sa začalo od 1. 4. 2017, povinnému bude automaticky povolené plniť v splátkach, ak splní všetky nasledovné podmienky: ide o povinného ...

BOZP na základných školáchZáznamGarancia

8.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:39

... V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. pracovnom vyučovaní alebo v jedálňach či športoviskách. V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

BOZP pre školy a školské zariadeniaZáznamGarancia

7.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:01

... V téme videoseminára sa venujeme problematike BOZP a OPP v školských zariadeniach. Prešli sme si jednotlivé riziká a na konkrétnych príkladoch sme si priblížili bezpečnosť a osobné ochranné pracovné prostriedky... V téme videoseminára sa venujeme problematike BOZP a OPP v školských zariadeniach ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Základné zásady bezpečnej práce s počítačom na home officeGarancia

30.3.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Všeobecné podmienky bezpečnej práce: Pracovné miesto poskytujúce primeraný priestor na zaujatie pohodlnej pracovnej polohy. Dostatočné rozmery dosky pracovného stola alebo pracovnej plochy. Vhodné klimatické podmienky (teplota v miestnosti, vlhkosť vzduchu). Vhodné osvetlenie miestnosti ...

viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

16.5.2020, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Požiarny poriadok pracoviskaArchív

27.4.2020, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Legislatíva Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky: - 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii ( § 24, § 26 ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vstupné školenia zamestnancovArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí sústavne, pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne podpísať ) ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019Archív

3.12.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právny základ ročného zúčtovania upravuje zákon č.  580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, pričom podrobnosti o ročnom zúčtovaní upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.  116/2014 Z. z.  o podrobnostiach ...

Samočinné odpojenie napájaniaArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

PhD. SPÔSOBY ZABEZPEČENIA OCHRANNÉHO OPATRENIA Spôsob zabezpečenia ochrany   ZÁKLADNÁ OCHRANA   OCHRANA PRI PORUCHE   ? základná izolácia živých častí ? zábrany ? kryty   ? ochranné uzemnenie ? ochranné pospájanie ? samočinné ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.4.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZP

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 10.6.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
Webináre, Online konferencie
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV