dnes je 20.11.2019
Najnovšie

ÚvodGarancia

20.11.2019, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, novembrové vydanie on-line časopisu Spravodaj pre obchodné spoločnosti prináša opäť aktuálne odborné príspevky, ktoré Vám pomôžu pri Vašom podnikaní. V NR SR bola schválená novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 31. ...

ČlánkyGarancia

20.11.2019, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na dovolenku zamestnancov od 1. januára 2020Garancia

20.11.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na päť týždňov dovolenky budú mať aj zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú v októbri schválila Národná rada SR. Táto zmena by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára ...

Účtovanie stravných lístkov v roku 2019Garancia

20.11.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, čo vyplýva z ustanovenia  § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v  ...

Novela zákona o účtovníctve od 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020Garancia

20.11.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 15. októbra 2019 bola v NR SR schválená novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 31. decembra 2019 a od 1. januára 2020. Najdôležitejšou zmenou je  zmena podmienok pre povinnosť overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a ...

Novela Zákonníka práce od 1. 1. 2020 - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práceGarancia

20.11.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cieľom schválenej novely Zákonníka práce účinnej od 1. 1. 2020 a jeho nového ustanovenia  § 152b  je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá ...

Metódy výpočtu zisku firmyGarancia

20.11.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firmy pri riadení finančných tokov a hodnotení rentability prevádzkového cyklu uplatňujú rôzne metódy výpočtu hospodárskeho výsledku. Tieto metódy sú v rozhodujúcej miere zamerané na vývoj prevádzkového zisku. Význam uplatňovania týchto ...

Rozšírenie oslobodenia od dane zo závislej činnosti pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov od 1. 1. 2022Garancia

20.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Významnou zmenou, ktorou predkladateľ návrhu zákona reaguje na požiadavky podnikateľskej verejnosti, je  rozšírenie ...

Zjednodušenie podmienok na oslobodenie nepeňažných plnení na vzdelávanie zamestnancov od 1. 1. 2020Garancia

20.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ďalšou zo zmien, ktorá by mohla byť pozitívne vnímaná zamestnancami aj zamestnávateľmi, je  zjednodušenie posudzovania výdavkov zamestnávateľa na vzdelávanie zamestnancov. Spresňujú a rozširujú sa oslobodenia „benefitov“ poskytnutých ...

Zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi od 1. 1. 2020Garancia

20.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ďalšími z radu zmien, ktoré reagujú na praktické skúsenosti, sú  zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi. Pri právnických osobách sa za  oslobodený príjem  bude považovať aj príjem z predaja akcií ...

viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Komentár k ZP § 96 Pracovná pohotovosťGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 96 Pracovná pohotovosť (1) Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako môžem postupovať pri návrate zamestnankyne z materskej po 9 rokoch? Daná zamestnankyňa pracovala na polovičný úväzok ako psychologička - s kvalifikáciou a 1/2 úväzok ako vychovávateľka bez kvalifikácie. Teraz sa hlási späť do ...

Hlásenie pracovných úrazovArchív

17.5.2019, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vstupné školenia zamestnancovArchív

18.4.2019, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne) oboznamovať ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

21.11.2019, Bratislava, JUDr. Jozef Lukajka PhD., MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, JUDr. Romana Hurtuková PhD., Ing. Peter Pikla

4.ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Novinkou sú kontroly, prehliadky a sankcie z NIP! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

5.12.2019, Nitra, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
BOZP študentov pri práci so zdv. zariadeniami a ochrana pred zásahom el. prúdom
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV