dnes je 12.12.2019
Najnovšie

Čo čaká Sociálnu poisťovňu na prelome rokov

4.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Decembrová výplata vianočných príspevkov, zvýšenie (valorizácia) všetkých typov dôchodkov v priebehu januára 2020, avizované zvýšenie minimálnych dôchodkov, prepočet výšky exekučných zrážok dôchodcom s exekúciami, zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom do 31. ...

Minimálna mzda od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č.  324/2019 Z. z.  ustanovila s účinnosťou od 1. januára 2020 sumu minimálnej mzdy na: - 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, - 3,333 € za každú hodinu odpracovanú ...

Výkon daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov v praxiGarancia

3.12.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecne k výkonu daňovej exekúcie vykonávanej správcom dane Daňová exekúcia -  je nútený výkon, ktorým správca dane vymáha zaplatenie daňového nedoplatku alebo zníženie daňového nedoplatku, zaplatenie iných peňažných plnení uložených ...

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...

Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019Garancia

3.12.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právny základ ročného zúčtovania upravuje zákon č.  580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, pričom podrobnosti o ročnom zúčtovaní upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.  116/2014 Z. z.  o podrobnostiach ...

Novela zákona č. 320/2019 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa  1. januára 2020  vstúpi do účinnosti zákon NR SR č.  320/2019 Z. z. , ktorým sa mení zákon č.  82/2005 Z. z.  o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ...

Výpočet zisku pre spracovanie rozpočtu firmyGarancia

3.12.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri hodnotení efektívnosti prevádzkového cyklu firmy sa všeobecne analyzuje úroveň a vývoj základných parametrov rentability ( ROA - rentabilita aktív, ROS - rentabilita tržieb a ROE - rentabilita vlastného kapitálu ). V čitateli týchto ...

Nazeranie do spisov daňového subjektu u správcu daneGarancia

3.12.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚVOD do problematiky nazerania do spisov Problematika týkajúca sa spôsobu a postupu nazerania do spisu daňového subjektu je upravená v prvej časti - Základné a všeobecné ustanovenia a v  tretej hlave - Úkony zabezpečujúce priebeh a účely ...

Nákup zásob zálohovou platbouGarancia

29.11.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sústave jednoduchého účtovníctva je hospodársky výsledok definovaný ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, teda prírastkami a úbytkami peňažných prostriedkov (ide o tzv. hotovostný princíp) po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií. ...

Účtovanie faktoringuGarancia

29.11.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktoring predstavuje metódu odkúpenia krátkodobých pohľadávok veriteľa špecializovanou firmou - tzv. faktorom. Jeho podstata spočíva v prevzatí oprávnenia veriteľa vymáhať splnenie záväzku faktorom za odplatu. Faktor sa stáva majiteľom ...

viac článkov
Najčítanejšie

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako môžem postupovať pri návrate zamestnankyne z materskej po 9 rokoch? Daná zamestnankyňa pracovala na polovičný úväzok ako psychologička - s kvalifikáciou a 1/2 úväzok ako vychovávateľka bez kvalifikácie. Teraz sa hlási späť do ...

Zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniamiGarancia

23.9.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrické zariadenia musia byť odborne navrhnuté a vyrobené. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť vykonané predpísané skúšky a revízie, aby sa preverila jeho bezpečnosť a správna funkcia v súlade s príslušnými platnými predpismi. V ...

Horľavé kvapalinyGarancia

13.5.2016, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie o horľavých kvapalinách Problematikou horľavých kvapalín v Slovenskej legislatíve sa hlavne zaoberá vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ...

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

9.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Charakteristika vonkajších vplyvovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

PhD. V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

, ,

4.ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Novinkou sú kontroly, prehliadky a sankcie z NIP! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.1.2020, Trenčín, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad zmien v právnych predpisoch v rámci BOZP v roku 2019 a pre rok 2020
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV