dnes je 8.3.2021

Najnovšie

Potvrdenia zamestnávateľa, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu z domu - VZOR

3.3.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Na preukázanie skutočnosti, že na zamestnanca sa nevzťahuje obmedzenie slobody pohybu apobytu je potrebné, aby zamestnávateľ vydal zamestnancovi potvrdenie otom, že zamestnanec nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu zdomácnosti, s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Potvrdenie ...

Opatrenia v rámci núdzového stavu platné od 3. marca 2021 - výber pre zamestnancov a zamestnávateľov

2.3.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Súčinnosťou od 3. marca 2021 vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 123 (zverejnené vZbierke zákonov pod č. 94/2021) obmedzila na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu občanov zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Toto obmedzenie platí do odvolania ...

Respirátory budú od 15. marca 2021 povinné vo všetkých interiéroch

1.3.2021, Zdroj: SITA

... Od 8. marca 2021 bude povinnosťou nosiť respirátor FFP2 bez filtra v obchodných prevádzkach a v mestskej hromadnej doprave, od 15. marca 2021 následne vo všetkých interiéroch, okrem prvého stupňa základných škôl.Vyplýva to z opatrení, ktoré 28. 2. 2021 schválilavládav rámci riešenia aktuálnej pandemickej ...

Programy NIP Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ

24.2.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Národný inšpektorát práce vydal novú publikáciu pod názvom „Čo ponúkajú programy Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ a ako v nich uspieť“. Jedná sa orevidovanú príručku, aktualizovanú pre rok 2021. Príručka, ktorá tvorí prílohu tohto článku, približuje podmienky účasti v programoch ...

Je možné vykonávanie školenia elektronickou formou ajeho ukončenie online testom?Garancia

24.2.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chcel by som sa poradiť ohľadne § 7 ods. 1) zákona 124/2006 Z. z. o BOZP – Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca napr. písmeno a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami ...

Čo prinesie novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. marca 2021Garancia

23.2.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland Dlho očakávaná novela Zákonníka práce bola podpísaná prezidentkou a s účinnosťou od 01.03.2021 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve. Tie najvýznamnejšie sú priblížené ďalej v texte. Možnosť výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie ...

Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 - Výkon ľahkej práce § 11 ods. 4 písm. f) ZPGarancia

19.2.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, dňom keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku, ak ďalej nie je ustanovené inak. V tento ...

Smernica na zaistenie bezpečnosti pri poľnohospodárskej práciGarancia

18.2.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Vnútorný predpis na zaistenie bezpečnosti pri poľnohospodárskej práci     Prílohy         Číslo smernice         Rozsah platnosti   ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práciGarancia

18.2.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková Stiahnuť dokument Názov firmy (adresa, IČO)         Názov smernice     Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci    Prílohy         Číslo smernice         Rozsah platnosti       ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancomGarancia

18.2.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.,Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.,Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Vnútorný predpis na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom     Prílohy         Číslo smernice         Rozsah ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2019
viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

16.5.2020, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Požiarny poriadok pracoviskaArchív

27.4.2020, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Legislatíva Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky: - 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii ( § 24, § 26 ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vstupné školenia zamestnancovArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí sústavne, pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne podpísať ) ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019Archív

3.12.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právny základ ročného zúčtovania upravuje zákon č.  580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, pričom podrobnosti o ročnom zúčtovaní upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.  116/2014 Z. z.  o podrobnostiach ...

Samočinné odpojenie napájaniaArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

PhD. SPÔSOBY ZABEZPEČENIA OCHRANNÉHO OPATRENIA Spôsob zabezpečenia ochrany   ZÁKLADNÁ OCHRANA   OCHRANA PRI PORUCHE   ? základná izolácia živých častí ? zábrany ? kryty   ? ochranné uzemnenie ? ochranné pospájanie ? samočinné ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

11.3.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

15.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v zákone o inšpekcii práce, v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a v zákone o BOZP od 1.4.2021

Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková

Dátum: 15.3.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

BOZP pre školy a školské zariadenia

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 15.3.2021

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV