Darček k Vášmu predplatnému
BOZP študentov pri práci so zdv. zariadeniami a ochrana pred zásahom el. prúdom

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Uvoľnenie podmienok pri zahrnovaní vybraných nákladov do základu dane po zaplatení od 1. 1. 2020Garancia

25.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ...
viac

Faktory ovplyvňujúce zisk firmyGarancia

24.6.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
V analýzach ekonomickej pozície firmy majú významnú pozíciu tie ukazovatele, ktoré podrobnejšie hodnotia faktory, ktoré ovplyvňujú zisk, ale aj ukazovatele, ktoré posudzujú vplyv dosahovanej ziskovosti na úroveň bonity, solventnosti a ...
viac

Pripravované novinky v zákone o dani z príjmov - zmena podmienok odpočtu daňovej straty od 1. 1. 2020Garancia

24.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ...
viac

BOZP pri tepelnej záťaži organizmu v gastroprevádzkachGarancia

24.6.2019, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príprava teplých jedál prebiehatepelnou úpravou daných potravinových surovínpodľa určených technologických postupov.Dostatočne dlhá tepelná úprava v konečnom dôsledku spôsobí zmäknutie daných zložiek pripravovaného jedla, čím sa ...
viac

Archivácia účtovných záznamov podľa zákona o účtovníctve v roku 2019Garancia

21.6.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovné záznamy Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky podľa  § 31 ods. 1  zákona o účtovníctve tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov. Účtovným záznamom sa podľa  § 4 ods. 5  zákona o účtovníctve rozumie údaj, ktorý je nositeľom ...
viac

Zahraničná pracovná cesta v roku 2019Garancia

21.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je zamestnávateľ v zmysle  § 3 zákona č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov povinný písomne určiť: miesto nástupu na zahraničnú pracovnú cestu, miesto ...
viac

Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019Garancia

20.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dohoda o brigádnickej práci študenta je tak, ako aj iné dohody, pracovnoprávny vzťah uzatvorený mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ ju môže v zmysle  § 223 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ...
viac

Porovnanie postavenia spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a tichého spoločníkaGarancia

20.6.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Zuzana Nevolná, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Zuzana Nevolná; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Platná právna úprava umožňuje, aby sa fyzické osoby i právnické osoby zúčastňovali na podnikaní spoločnosti s ručením obmedzeným buď formou priamej účasti v nich ako riadni spoločníci, ...
viac

Kuchár a kuchárka - nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká pri práci v kuchyniGarancia

17.6.2019, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Filozofia posudzovania rizík vychádza z princípu, že splnením predpisov na zaistenie BOZP nie je možné dosiahnuť bezpečnosť na pracovisku. Je potrebné posúdiť aj nad rámec predpisov to, čo môže ľuďom ublížiť. Pritom platí zásada, ...
viac
Zamestnancovi na celý čas rekondičného pobytu sa musí zamestnávateľ zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim

Zamestnancovi na celý čas rekondičného pobytu sa musí zamestnávateľ zabezpečiť programovo riadený zdravotný režimGarancia

13.6.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rekondičný pobyt odborne vedie a usmerňuje zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou najmä v študijnom odbore fyzioterapia a v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý vypracuje program ...
viac
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Smernica o ochrane zdravia pri práci, so záťažou teplom a chladomGarancia

17.7.2017, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor Názov firmy   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica o ochrane zdravia pri práci - so záťažou teplom a chladom   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah platnosti     Za správnosť smernice zodpovedá     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

9.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniamiGarancia

23.9.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektrické zariadenia musia byť odborne navrhnuté a vyrobené. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť vykonané predpísané skúšky a revízie, aby sa preverila jeho bezpečnosť a správna funkcia v súlade s príslušnými platnými predpismi. V ...
viac

Vstupné školenia zamestnancovArchív

18.4.2019, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne) oboznamovať ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 209/2019 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 16.7.2019 v čiastke č. 78)
  • 211/2019 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 213/2019 Z.z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 216/2019 Z.z. novela zák. č. 145/1995 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 220/2019 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2019 v čiastke č. 80)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 225/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 231/2019 Z.z. o výkone detencie (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
11.10.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
8.11.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: