dnes je 22.9.2021

Najnovšie

Preventívna kontrola pracovískGarancia

10.9.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Rajzinger; Ing. Jozef Mikula, PhD. Je právnická osoba, ktorá má zamestnancov zaradených len do I. a II. kategórie prác, povinná vykonávať ročnú preventívnu kontrolu (previerku) pracovísk v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou? Naša spoločnosť má podpísanú zmluvu s PZS a vykonáva ostatné ...

Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z.Garancia

10.9.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa prílohy č.1 k nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. osobné ochranné pracovné prostriedky sú najmä: NA OCHRANU HLAVY Každému z nás pri ochrane hlavy prvé napadne prilba. No môžu to byť aj ochranné pokrývky hlavy, čiapky so štítom a bez štítu, vystužené čiapky proti udretiu. Primárnou ...

Treba zabezpečiť CE strojov vyrobených v minulosti, ktoré CE nemajú?Garancia

10.9.2021, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pokiaľ v dnešnej dobe kúpim stroj, tak je normálna vec, že má CE. Ak bol však nejaký stroj vyrobený napr. v roku 1990, žiadne CE nemá. Ako postupovať v tomto prípade, resp. čo nahrádza CE? Viacero ľudí mi povedalo, že pokiaľ má stroj potrebné revízie (elektro), tak je spôsobilý ...

Osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPPGarancia

10.9.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Čo sú to osobné ochranné pracovné prostriedky? Podľa Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov: Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí ...

BOZP u podnikateľa - účtovanie a zdanenieGarancia

8.9.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“) je definovaná aj v čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a ďalej ju ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je regulovaná legislatívou, ktorá vychádza z legislatívy Európskej ...

Skúšobná doba v pracovnej zmluve 2021Garancia

8.9.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je štandardnou súčasťou pracovných zmlúv. Skúšobná doba má slúžiť na vzájomné spoznanie sa zmluvných strán, posúdenie schopností nového zamestnanca zamestnávateľom a vytvoriť priestor, aby zamestnanec zvážil, či mu vyhovujú ...

Pozícia zásob v účtovníctve firmy v roku 2021Garancia

8.9.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zásoby predstavujú vo väčšine firiem dôležitú súčasť ich majetku a v rámci neho obežného majetku.  V zásobách je viazaná významná hodnota prevádzkových nákladov (priamych a časti režijných), ktoré sú financované prevádzkovým kapitálom firmy.  Z hľadiska postavenia zásob (materiál ...

Pripravované zmeny Zákonníka práce v oblasti stravovania zamestnancov - predpokladaná účinnosť od 1. augusta 2022Garancia

8.9.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo dňa 29. júla 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, ako i ďalšie zákony, v súvislosti ...

Oslobodenie finančného príspevku na stravovanie od dane z príjmov v roku 2021Garancia

8.9.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. 2. 2021 schválila zákon č.  76/2021 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č.  76/2021 Z. z. ”). Zákonom č.  76/2021 ...

Pripravované zmeny v zákone o účtovníctve od 1. januára 2022Garancia

8.9.2021, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pripravovaná novela zákona o účtovníctve (ďalej len  ZoÚ ) sa zaoberá hlavne nasledovnými zmenami: 1. Definovanie / spresnenie predmetu úpravy ( § 1 ). Ide o spresnenie ustanovení v nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka od 1. 1. 2020, kde do obchodného registra sa nezapisujú fyzické ...

viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

16.5.2020, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá nepozornosť ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Charakteristika vonkajších vplyvovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne zodpovedá normálnym podmienkam v zmysle nasledovnej ...

Prevádzkový poriadok skladovaniaArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce. Bezpečnostné opatrenia pri skladovej manipulácii ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Požiarny poriadok pracoviskaArchív

27.4.2020, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Legislatíva Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky: - 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii ( § 24, § 26 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. časová verzia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vstupné školenia zamestnancovArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí sústavne, pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne podpísať ) oboznamovať každého zamestnanca s: právnymi ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

28.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Ochranné pracovné pomôcky na pracovisku

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 4.10.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV