dnes je 6.12.2021

Najnovšie

Preukázanie nákupnej ceny pohonných hmôt pri podnikaní SZČO v roku 2021Garancia

23.11.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... SZČO používa na podnikanie súkromné auto. Je v TP zapísaný ako vlastník auta. Pri výpočte cestovných náhrad na spotrebované PHM musí mať doklady o nákupe PHM na všetky vyúčtované km, alebo postačuje jeden doklad v mesiaci na preukázanie nákupnej ceny PHM? Odpoveď: Pohľad autora ...

Elektronická archivácia účtovných dokladov od 1.1.2022Garancia

23.11.2021, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novela zákona o účtovníctve sa intenzívne zaoberá jeho digitalizáciou. V nadväznosti na tieto zmeny je upravený aj spôsob a forma archivácie účtovnej dokumentácie od 1. 1. 2022. Na začiatku sa účtovná jednotka musí rozhodnúť, aký systém uchovávania účtovnej dokumentácie zvolí a následne ...

Zdaňovanie príjmov autora pre českú neziskovú spoločnosť v roku 2021Garancia

23.11.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Autor, ktorý poskytuje služby (moderovanie podujatia, písanie článkov a pod.) má 6. 10. 2021 moderovať podujatie. Zadávateľ služby je česká nezisková spoločnosť, moderovanie v anglickom jazyku, vysielať sa to bude cez stream, moderátorka je na SK, návrh na zmluvu o dielo je podľa českej ...

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiGarancia

23.11.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mechanizmus úpravy súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste je upravený v § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných náhradách”). Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických ...

Zmeny v zrážkach zo mzdy od 1. januára 2022Garancia

23.11.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Počnúc 1. januárom 2022 vstupuje do platnosti novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktorú 20. 10. 2021 schválila vláda. Touto novelou sa podstatne mení doterajší spôsob výpočtu zrážok zo mzdy, a to v prospech povinných v exekučnom konaní. Prvou ...

Zmeny nielen pre zamestnancov v cestnej doprave od februára 2022 - zákon č. 407/2021Garancia

22.11.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, advokátka, Nicol Schweigerová, právna asistentka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prezidentka dňa 5.11.2021 podpísala Národnou radou SR dňa 20.10.2021 prijatú novelu zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení ...

Obchodné a doménové meno a príslušnosť súdu pri ich ochraneGarancia

9.11.2021, Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Hoci je potrebné obchodné a doménové meno podnikateľa rozlišovať, javí sa, že v určitej skutočnosti majú rovnakú povahu. Ako ukazuje súdna prax, rovnaký bude súd, ktorý bude rozhodovať o sporoch, ktoré sa ich oboch týkajú. Obchodné meno je v prvom rade definované v  § 8 ObZ   ...

Vzdelávanie podnikateľa - účtovanie a zdaňovanie nákladovGarancia

9.11.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V súčasnosti, kedy sa v podstate nepretržite menia a dopĺňajú legislatívne normy a predpisy súvisiace s podnikateľskými aktivitami daňovníkov, je dôležité mať relevantné informácie, ktoré sú nevyhnutné pri ich realizácii ( účtovníctvo, dane, BOZP, poistenie a iné právne normy, ktoré ...

Zmeny v zrážkach zo mzdy od 1. januára 2022Garancia

9.11.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Počnúc 1. januárom 2022 vstupuje do platnosti novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktorú 20. 10. 2021 schválila vláda. Touto novelou sa podstatne mení doterajší spôsob výpočtu zrážok zo mzdy, a to v prospech povinných v exekučnom konaní. Prvou ...

Spôsobilosť a predpoklady budúceho zamestnancaGarancia

9.11.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V zmysle čl. 2 Základných zásad Zákonníka práce č.  311/2001 Z. z.  ( ZP ) má zamestnávateľ právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou ...

viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

16.5.2020, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá nepozornosť ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Charakteristika vonkajších vplyvovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne zodpovedá normálnym podmienkam v zmysle nasledovnej ...

Prevádzkový poriadok skladovaniaArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce. Bezpečnostné opatrenia pri skladovej manipulácii ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Požiarny poriadok pracoviskaArchív

27.4.2020, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Legislatíva Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky: - 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii ( § 24, § 26 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. časová verzia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vstupné školenia zamestnancovArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí sústavne, pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne podpísať ) oboznamovať každého zamestnanca s: právnymi ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

10.12.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Práce vo výškach podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z.

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 13.12.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
Webináre, Online konferencie
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV