dnes je 3.8.2020

Najnovšie

Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízyArchív

2.8.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Môžeme, a ak áno, za akých podmienok, realizovať výberové konanie, kde sa prihlásilo 28 osôb? Je to považované za hromadnú akciu, ktorá je zakázaná? Odpoveď: Od 24. 03. 2020 až do odvolania platí Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva OLP/ ...

Vyhláška č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidáciiGarancia

28.7.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou Obchodného zákonníka sa novo upravili ustanovenia  § 70 ObZ  a nasledujúcich o likvidácii spoločností. Novela nadobudne účinnosť 1. októbrom 2020. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.  193/2020 Z. z.  nadväzuje na ...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde - informáciaGarancia

28.7.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh v čl. I navrhuje zmenu a doplnenie zákona č.  663/2007 Z. z.  o minimálnej mzde. Navrhuje nové znenie ustanovenia  § 2 ods. 1  zákona tak, aby suma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou na príslušný kalendárny ...

Vzor čestného vyhlásenia, ktoré nahrádza lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu počas mimoriadnej situácieGarancia

28.7.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č.  69/2020 Z. z.  o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ...

Zmeny v daniach a účtovníctve v súvislosti s balíkom opatrení lex koronaGarancia

28.7.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NR SR v skrátenom legislatívnom konaní schválila 9. júla 2020 vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej ...

Model výpočtu efektívnosti pracovnej silyGarancia

28.7.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozklad produktivity práce, ktorý obsahuje parametre zhodnotenia živej práce v tržbách, umožňuje analyzovať vplyv týchto parametrov na vývoj, ale najmä na štruktúru pridanej hodnoty. Je vhodné ho doplniť o pyramídový model efektívnosti ( ...

Zákon č. 307/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce od 30. júla 2020 /vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb/Garancia

28.7.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Týmto zákonom sa mení a dopĺňa  z. č.  283/2002 Z. z. o cestovných náhradách  a zákon č.  351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci  pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.  Zmena Zákonníka práce sa týka ...

Dĺžka platnosti dokladu o overení odborných vedomostíGarancia

27.7.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Akú dlhú platnosť má doklad o overení odborných vedomostí vydaný revíznym technikom podľa § 16 ods. c) zákona č. 124/2006 Z. z. ? O dĺžke platnosti dokladu vydaného revíznym technikom predmetný zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP konkrétne ...

Doklad vydaný revíznym technikomGarancia

27.7.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo všetko musí obsahovať doklad o overení odborných vedomostí vydaný revíznym technikom podľa § 16 ods. c) zákona č. 124/2006 Z. z. ? Vyhláška MPSVaR SR § 17 zákona č. 508/2009 Z. z. VTZ upravuje účel a význam dokladu o overení ...

Skúšobná prevádzka schválená RÚVZGarancia

27.7.2020, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Alexander Sicher; Ing. Jozef Mikula, PhD. Má zamestnávateľ nejakú povinnosť označiť skúšobnú prevádzku nejakým značením alebo nápisom „skúšobná prevádzka”? RÚVZ schvaľuje skúšobnú prevádzku na základe priestorov alebo na základe činností, ktoré sa v nej ...

viac článkov
Najčítanejšie

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke v ZPGarancia

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako môžem postupovať pri návrate zamestnankyne z materskej po 9 rokoch? Daná zamestnankyňa pracovala na polovičný úväzok ako psychologička - s kvalifikáciou a 1/2 úväzok ako vychovávateľka bez kvalifikácie. Teraz sa hlási späť do ...

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniamiGarancia

23.9.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrické zariadenia musia byť odborne navrhnuté a vyrobené. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť vykonané predpísané skúšky a revízie, aby sa preverila jeho bezpečnosť a správna funkcia v súlade s príslušnými platnými predpismi. V ...

Komentár k ZP § 96 Pracovná pohotovosťGarancia

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 96 Pracovná pohotovosť (1) Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Horľavé kvapalinyGarancia

13.5.2016, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie o horľavých kvapalinách Problematikou horľavých kvapalín v Slovenskej legislatíve sa hlavne zaoberá vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

5.8.2020, ONLINE alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Elektronická komunikácia a elektronický podpis

11.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Od 1. júla 2016 je účinné nové nariadenie Európskej únie eIDAS. V súvislosti s touto úpravou bol schválený nový Zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa zároveň zrušil predchádzajúci Zákon o elektronických podpisoch. Prihláška tu!

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

14.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Naučte sa orientovať v problematike používania pravidiel Incoterms® 2020 , a tým si uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

17.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

25.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

26.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

27.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Čo by mali zamestnanci vedieť, aby zvládli online komunikáciu v rámci firmy a so zákazníkmi?

Lektor: Dr. Eva Gáboríková, M.A., PhD., ACC

Dátum: 5.8.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Úvery poskytnuté so zárukou štátu ako pomoc pre podnikateľov a iné formy pomoci - postup, pravidlá poskytovania, riziká

Lektor: Mgr. Michal Homola

Dátum: 5.8.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV