Darček mesiaca
Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Svetlo, človek a osvetlenie v kanceláriách

Svetlo, človek a osvetlenie v kanceláriáchGarancia

24.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nesprávne osvetlenie nezapríčiňuje len zrakovú únavu, ale aj bolesti hlavy, sťaženú koncentráciu a dokonca aj bolesti chrbtice, lebo osoby so zrakovou chybou, keď nemajú pri danej činnosti, ktorú vykonávajú správne okuliare, sa usilujú ...
viac
Oznamovače a ovládače

Oznamovače a ovládačeGarancia

22.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Oznamovače musia byť konštrukčne upravené, usporiadané a umiestnené tak, aby umožňovali bezpečnú orientáciu, presné a zrozumiteľné odovzdanie informácií.Varovné oznamovače musia byť vyhotovené tak, aby rýchlo jednoznačne a dôrazne ...
viac
Pracovné stanovištia a zariadenia

Pracovné stanovištia a zariadeniaGarancia

17.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovné stanovištia musia byť vyhotovené tak, aby zodpovedali ergonomickým požiadavkám (prehľadné, bezpečné, pohodlné, usporiadanie a pod.). Kde to vyžadujú podmienky pracovného procesu, musia byť pracovné stanovištia obsluhy stroja ...
viac

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 5 (1) Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahyGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
DRUHÁ ČASŤ PRACOVNÝ POMER § 41 Predzmluvné vzťahy (1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 43 Náležitosti pracovnej zmluvyGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 43 (1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú: a. druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, b. miesto výkonu práce (obec, časť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaníGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní (1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 95 Dni pracovného pokojaGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 95 Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena a končí uplynutím 24 hodín od jej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 96 Pracovná pohotovosťGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 96 Pracovná pohotovosť (1) Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 118 MzdaGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 118 (1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu K ods. 1 § 118 ods. 1  upravuje základnú povinnosť zamestnávateľa poskytovať mzdu za vykonanú prácu. Z uvedeného možno dedukovať, že za nevykonanú ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Odstupné a odchodnéGarancia

14.6.2018, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Mária Rybárová, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD. Poskytovanie odstupného § 76  ustanovuje, v ktorých prípadoch skončenia pracovného pomeru patrí zamestnancom odstupné, ako jednorazový príspevok, ktorý je formou satisfakcie za stratu zamestnania bez vlastného ...
viac

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

2.1.2018, Ľubica Kuševová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Inšpekcia práce a sankcieGarancia

30.3.2015, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa Zákonníka práce (§ 150) sa inšpekcia práce vykonáva podľa osobitného zákona. Je ním zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
viac

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

2.1.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 15/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 16/2019 Z.z. zrušuje nar. vl. č. 581/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 17/2019 Z.z. novela op. č. 223/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 18/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 19/2019 Z.z. novela oip. č. 305/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 20/2019 Z.z. o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (vyšlo dňa: 17.1.2019 v čiastke č. 7)
  • 21/2019 Z.z. ustanovuje výšku ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady (vyšlo dňa: 18.1.2019 v čiastke č. 8)
  • 22/2019 Z.z. ustanovuje výšku povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu (vyšlo dňa: 18.1.2019 v čiastke č. 8)
  • 23/2019 Z.z. Protokol o trvalo udržateľnej doprave k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (vyšlo dňa: 22.1.2019 v čiastke č. 9)
  • 24/2019 Z.z. Dohovor o centralizovanom colnom konaní týkajúceho sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie (vyšlo dňa: 22.1.2019 v čiastke č. 9)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.3.2019, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.3.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
2.5.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: