dnes je 2.12.2020

Najnovšie

Minimálne pokuty za ťažkú ujmu na zdraví následkom pracovného úrazu majú klesnúť

27.11.2020, Zdroj: SITA

Minimálna pokuta pre firmy za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, by sa mala od začiatku apríla budúceho roka znížiť zo súčasných 33-tisíc eur na 20-tisíc eur. Počíta s tým návrh novely zákona o inšpekcii práce, ktorý vo štvrtok posunul ...

Sociálna poisťovňa prijíma žiadosti o úrazový príplatok COVID-19 od 21. 11. 2020Garancia

26.11.2020, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posledná novela zákona o sociálnom poistení č.  330/2020 Z. z.   zo dňa 3. novembra 2020, účinná  od 21. novembra 2020 , umožňuje uplatniť si nárok na  úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19  tým pracovníkom, ktorí boli ...

Bezpečnostné zábradlie na pracovnej plošineGarancia

26.11.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak pracujú zamestnanci na pevnej pracovnej plošine do výšky 1,5 m, je potrebné opatriť túto plošinu bezpečnostným zábradlím? Napr. herci na divadelných scénach. Odpoveď: Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb ...

Poverenie koordinátorov bezpečnosti pri práci na staveniskuGarancia

26.11.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavebník, firma A, si zmluvne objedná práce na stavenisku iba u jednej firmy B. Rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní. Stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi záznamom o odovzdaní a prevzatí pracoviska. Vyhl. ...

Ochrana pracovísk pred teroristickými útokmiGarancia

26.11.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí mať organizácia vypracovanú smernicu alebo nejaký podobný dokument na ochranu svojich zamestnancov, majetku pred nekalou činnosťou poprípade pred teroristickým útokom? Ak áno, kto je povinný takýto dokument ...

Postup pri pracovnom úraze spôsobenom autonehodouGarancia

26.11.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sanitka mala nehodu a sestrička, ktorá sprevádzala chovanca, má zlomené rebrá. Ako postupovať? Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle ...

Nariadenie vlády SR č. 330/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práciGarancia

26.11.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nariadenie vlády SR č. 330/2020 Z. z. nadobudlo účinnosť dňom 24. novembra 2020. Ide o malú novelu, ktorá len spresňuje najmä úvodné ustanovenia prílohy č. 1 a odkazuje na poznámky pod čiarou. Uvádza sa v ňom poznámka pod čiarou k  ...

Ustanovenia Zákonníka práce o domáckej práci a telepráci sa majú od marca 2021 zmodernizovať

26.11.2020, Zdroj: SITA

Od marca budúceho roka sa majú zmodernizovať ustanovenia Zákonníka práce o domáckej práci a telepráci. Na výkon takejto práce sa má vyžadovať dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve. Môžu sa pritom dohodnúť na tom, že zamestnanec si pri ...

Zamestnanci, ktorým to potvrdí zamestnávateľ, už majú nárok na úrazový príplatok pre COVID-19

24.11.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 21. novembra 2020majú nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19tízamestnanci, ktorí boli uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19. Zamestnávateľ im musí potvrdiť, že ...

COVID-19 - Podpora vo forme odkladu splácania úveru je stále aktuálnaGarancia

20.11.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z foriem podpory poskytovanej podnikateľským subjektom, ktorých ekonomická pozícia a finančná stabilita bola výrazne znížená pandémiou a ohrozila ich likviditu a solventnosť, je odklad splátok poskytnutých úverov. Jeho vplyv má v  ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí sústavne, pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne podpísať ) ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Test z oboznamovania (školenia) z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancovGarancia

5.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Zamestnávateľ  je povinný pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne oboznamovať  každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

28.4.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení niektorých ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

10.12.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.12.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v oblasti medzinárodného zdanenia v roku 2021

Lektor: Ing. Michal Jelínek, PhD.

Dátum: 4.12.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.12.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV