dnes je 28.5.2020

Najnovšie

Účtovanie nákupu materiálu a osobných ochranných prostriedkov v súvislosti s pandémiou koronavírusuGarancia

25.5.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Účtovanie nákupu materiálu a osobných ochranných prostriedkov v súvislosti s pandémiou koronavírusu    Prílohy          Číslo smernice        ...

Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízyArchív

24.5.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Môžeme, a ak áno, za akých podmienok, realizovať výberové konanie, kde sa prihlásilo 28 osôb? Je to považované za hromadnú akciu, ktorá je zakázaná? Odpoveď: Od 24. 03. 2020 až do odvolania platí Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva OLP/ ...

Zmeny v dani z príjmov v súvislosti s COVID-19Garancia

21.5.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznam z online rozhovoru na tému: Zmeny v dani z príjmov v súvislosti s COVID-19. Otázka č. 1 Naša spoločnosť platí mesačné preddavky na daň z príjmu. Na základe podaného DP za rok 2019, 12. 3. 2020 nám vyšlo platiť nižšie mesačné preddavky, ...

Pokyny na testovanie zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19 koronavírusuGarancia

20.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

P o k y n y na testovanie zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19 koronavírusu Tieto pokyny vydáva zamestnávateľ v súlade so zákonom č.  124/2006 Z. z.  o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. I. Povinnosti zamestnávateľa ...

Vykonávanie zrážok zo mzdy počas pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19Garancia

20.5.2020, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrážky zo mzdy, vykonávané v zmysle ustanovení Exekučného poriadku a s tým súvisiacich predpisov, sa vykonávajú naďalej. Nehľadiac na to, či nastala krízová situácia (ako napríklad pandémia súvisiaca s ochorením COVID-19). Je však potrebné ...

Zmeny v oblasti BOZP počas trvania mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19Garancia

20.5.2020, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V súvislosti s ochorením COVID-19 bol novelizovaný zákon č.  124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č.  124/2006 Z. z. “). Uvedený zákon ...

Postupy pri žiadaní o finančnú pomoc COVID-19 za apríl 2020Garancia

20.5.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pre podnikateľské subjekty, ktoré môžu požiadať o finančnú pomoc v rámci podpory súvisiacej s pandémiou COVID-19, sú vypracované postupy Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa ktorých môžu požiadať o finančnú pomoc. Ide o finančný ...

Ako vis major ovplyvňuje zmluvy, napr. nájomné zmluvyGarancia

20.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážka vis major, teda nemožnosť plnenia z dôvodu vyššej moci, nie je priamo upravená v jednotlivých zmluvných typoch. Spomína sa vo všeobecnej časti záväzkových vzťahov pri omeškaní dlžníka alebo omeškaní veriteľa a jeho ...

Príspevky vo forme sociálnej pomoci COVID-19 nebudú zdaňovanéGarancia

20.5.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príslušné ministerstvá, ktoré v rozhodujúcej miere koordinujú finančnú podporu (MPSVR SR a MF SR), rozhodli, že  príspevky finančnej pomoci v súvislosti s COVID-19 sa nebudú zdaňovať v rámci podaného daňového priznania SZČO za rok 2020  a  ...

Od pondelka 18. mája platia výnimky z karantény pre ďalšie kategórie osôb

18.5.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Zdravotnícki pracovníci, opatrovatelia, obhospodarovatelia pozemkov, osoby, ktoré sa musia postarať o príbuzných, ako aj sezónni zamestnanci v poľnohospodárstve a potravinárstve nebudú musieť absolvovať povinnú karanténu, pokiaľ prichádzajú na Slovensko z ...

viac článkov
Najčítanejšie

Horľavé kvapalinyGarancia

13.5.2016, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie o horľavých kvapalinách Problematikou horľavých kvapalín v Slovenskej legislatíve sa hlavne zaoberá vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ...

Charakteristika vonkajších vplyvovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

PhD. V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne ...

Zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniamiGarancia

23.9.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrické zariadenia musia byť odborne navrhnuté a vyrobené. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť vykonané predpísané skúšky a revízie, aby sa preverila jeho bezpečnosť a správna funkcia v súlade s príslušnými platnými predpismi. V ...

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

WEBINÁR: Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

2.6.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Odborník z praxe

Slovenská finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu nezávislého vzťahu kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež na správnosť dokumentácie predloženej daňovému úradu. Jednou z úloh finančnej správy je kontrolovať, aby pri obchodovaní medzi závislými osobami nedochádzalo k predaju pod trhovú cenu za účelom umelého zvyšovania nákladov či znižovania výnosov. Pokiaľ spoločnosť podcení oblasť transferového oceňovania alebo má chýbajúcu či nedostatočnú dokumentáciu, môže to viesť k dorubeniu dane, pokutám a úrokom z omeškania. Prihláška tu!

WEBINÁR: Verejné obstarávanie od 1.1.2020

3.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

WEBINÁR v nižšie uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje nové inštitúty, resp. úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 1. 2020). Prihláška tu!

WEBINÁR: Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2020

4.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne na WEBINÁRI cenné informácie o zásobách spoločnosti a ich variantoch. Priblíži Vám aké sú výhody a nevýhody v spôsoboch ich oceňovania, ako mať prehľad pri organizácií skladu a v skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi. Prihláška tu!

WEBINÁR: Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

9.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

WEBINÁR: Zákazková výroba v roku 2020 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie

9.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Osvojte si teoretický a praktický pohľad na zákazkovu výrobu podnikov účtujúcich podľa právnej úpravy SR a podľa IAS/IFRS ako na špecifickú oblasť zásob vlastnej výroby. Prihláška tu!

WEBINÁR: Odložená daň v roku 2020 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

10.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Objasnite si spôsob výpočtu odloženej dane a identifikujte dočasné rozdiely, ktoré vznikajú z rozdielnej daňovej základne, účtovných hodnôt majetku, alebo záväzkov. Prihláška tu!

WEBINÁR: Vodný zákon a súvisiace predpisy

11.6.2020, ONLINE, Ing. Anna Gaálová

Získajte komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov. Prihláška tu!

WEBINÁR: Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2020

15.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

WEBINÁR týkajúcI sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Prihláška tu!

WEBINÁR: Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

23.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Povinnosti obcí v čase COVID-19

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 29.5.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 4.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV