Darček mesiaca
Smernica ku školeniam BOZP v roku 2018

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Rekondičný pobyt podľa § 11 zákona o BOZP

Rekondičný pobyt podľa § 11 zákona o BOZPGarancia

13.12.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancovi, ktorý vykonáva vybrané povolanie. Rekondičný pobyt je aj rehabilitácia v súvislosti s prácou, ktorú zamestnávateľ ...
viac
Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov podľa § 10 zákona o BOZP

Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov podľa § 10 zákona o BOZPGarancia

11.12.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zúčastňovať sa na riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vopred s nimi prerokúvať otázky, ktoré môžu podstatne ovplyvňovať ...
viac

Vzor pracovného poriadkuGarancia

7.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / základnej odborovej ...
viac

Povinné poistenieGarancia

7.12.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade zákonného, resp. povinného poistenia sa v podnikateľskej praxi možno najčastejšie stretnúť  s povinným poistením motorových vozidiel a poistením podnikateľských rizík  pri výkone niektorých prác. Vznik zákonného poistenia ...
viac

Kedy nemá materská účtovná jednotka povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku v roku 2019Garancia

6.12.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nemá materská účtovná jednotka, ak zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej ...
viac

Účtovanie kurzových rozdielov pri fakturácii z Číny v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

6.12.2018, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba podnikateľ (FO podnikateľ) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Na bezhotovostné platby a príjmy využíva svoj podnikateľský účet zriadený v slovenskej banke. Okrem tohto účtu má aj svoj vlastný osobný devízový účet ako ...
viac

Splatnosť faktúr a účtovanie úrokov z omeškania v roku 2019Garancia

5.12.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúra v zmysle zákona o účtovníctve Zákon o účtovníctve  ustanovuje náležitosti účtovného dokladu. Aby faktúra bola považovaná za účtovný doklad, musí obsahovať: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a ...
viac

Zmluvné vzťahy v s.r.o. v roku 2019Garancia

4.12.2018, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť s ručením obmedzeným sa počas svojej existencie stáva často účastníkom záväzkových vzťahov.  Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností ...
viac

Miesto založenia živnosti v roku 2019Garancia

4.12.2018, JUDr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rada by som sa na Vás obrátila s otázkou o mieste založenia živnosti. Momentálne som nezamestnaná a uvažujem o založení živnosti. Dá sa založiť aj v mieste inom ako je moje trvalé bydlisko? Mám potom nárok na príspevok z fondu rozvoja ...
viac

Kontrola prevádzkových priestorov a pracovísk IPGarancia

4.12.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Skutkový stav na pracoviskách, v prevádzkových priestoroch a objektoch posudzuje inšpektor pri prehliadke, ktorú má vykonať za prítomnosti určenej osoby, alebo osôb z kontrolovanej organizácie. Vo väčšine firiem nie je možné prehliadnuť ...
viac
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ...
viac

Požiarny poriadok pracoviskaGarancia

20.3.2018, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Legislatíva Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky: - 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii ( § 24, § 26 zákona č. 121/2002 Z. z. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Inšpekcia práce a sankcieGarancia

30.3.2015, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa Zákonníka práce (§ 150) sa inšpekcia práce vykonáva podľa osobitného zákona. Je ním zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
viac

Prevádzkový poriadok kotolneGarancia

27.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správna obsluha kotolne je jednou z najdôležitejších a nevyhnutných podmienok spoľahlivej bezpečnej a hospodárnej prevádzky. Pravidlá obsluhy a prevádzky zariadení kotolne sú zhrnuté v prevádzkových predpisoch danej kotolne. Tieto predpisy a pravidlá sú veľmi ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
  • 325/2018 Z.z. novela op. č. 7/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 334/2018 Z.z. novela vyhl. č. 94/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 342/2018 Z.z. o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách (vyšlo dňa: 4.12.2018 v čiastke č. 123)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 350/2018 Z.z. o ochrane majetku v plynárenstve (vyšlo dňa: 12.12.2018 v čiastke č. 127)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
15.1.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
12.3.2019, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.3.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: