Darček mesiaca
Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Pracovné stanovištia a zariadenia

Pracovné stanovištia a zariadeniaGarancia

17.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovné stanovištia musia byť vyhotovené tak, aby zodpovedali ergonomickým požiadavkám (prehľadné, bezpečné, pohodlné, usporiadanie a pod.). Kde to vyžadujú podmienky pracovného procesu, musia byť pracovné stanovištia obsluhy stroja ...
viac

Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahyGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
DRUHÁ ČASŤ PRACOVNÝ POMER § 41 Predzmluvné vzťahy (1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 43 Náležitosti pracovnej zmluvyGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 43 (1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú: a. druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, b. miesto výkonu práce (obec, časť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaníGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní (1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 95 Dni pracovného pokojaGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 95 Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena a končí uplynutím 24 hodín od jej ...
viac

Komentár k ZP § 96 Pracovná pohotovosťGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 96 Pracovná pohotovosť (1) Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas ...
viac

Komentár k ZP § 118 MzdaGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 118 (1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu K ods. 1 § 118 ods. 1  upravuje základnú povinnosť zamestnávateľa poskytovať mzdu za vykonanú prácu. Z uvedeného možno dedukovať, že za nevykonanú ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 119 Minimálna výška mzdy - minimálna mzdaGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 119 (1) Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom. K ods. 1: § 119 ods. 1  odkazuje na minimálnu výšku mzdy podľa príslušného nariadenia vlády SR, ktoré upravuje minimálnu mzdu na konkrétny rok a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nárokyGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 120 Minimálne mzdové nároky (1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 121 Mzda za prácu nadčasGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 121 Mzda za prácu nadčas (1) Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25% jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

2.1.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Prevádzkový poriadok kotolneGarancia

27.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správna obsluha kotolne je jednou z najdôležitejších a nevyhnutných podmienok spoľahlivej bezpečnej a hospodárnej prevádzky. Pravidlá obsluhy a prevádzky zariadení kotolne sú zhrnuté v prevádzkových predpisoch danej kotolne. Tieto predpisy a pravidlá sú veľmi ...
viac

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokArchív

4.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniamiGarancia

23.9.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektrické zariadenia musia byť odborne navrhnuté a vyrobené. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť vykonané predpísané skúšky a revízie, aby sa preverila jeho bezpečnosť a správna funkcia v súlade s príslušnými platnými predpismi. V ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.3.2019, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.3.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
2.5.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: