Darček mesiaca
Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Fajčenie a ochrana zdravia v gastroprevádzkachGarancia

20.2.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom o „nefajčení”, sa aj gastroprevádzky prispôsobili svetovému trendu. Podľa dostupných údajov je v dyme z tabaku identifikovaných viac ako šesťdesiat látok s karcinogénnymi účinkami. Sú obsiahnuté priamo v tabaku alebo vznikajú ...
viac

Kontrola prevádzkových priestorov pracovísk, merania faktorov pracovného prostrediaGarancia

20.2.2019, BE-Soft - Mgr. Juliana Hennelová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
BE-Soft - Mgr. Juliana Hennelová; Ing. Jozef Mikula, PhD. Skutočný stav na pracoviskách, v prevádzkových priestoroch a objektoch sa posudzuje pri prehliadke, za prítomnosti určenej osoby alebo osôb z kontrolovaného úseku, oddelenia. Kontrola sa vykonáva podľa „ ...
viac
Bezpečnostné požiadavky pre prívesy (veľkoobjemové a samozberacie)

Bezpečnostné požiadavky pre prívesy (veľkoobjemové a samozberacie)Garancia

19.2.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prívesy a návesy musia plne vyhovovať predpisom, ktoré určujú podmienky prevádzky vozidiel na cestách. Traktorista a pracovník zodpovedný za prepravu sú povinní pred jazdou osobne sa presvedčiť o správnom zabezpečení prívesu alebo návesu. ...
viac

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na lešeniachGarancia

18.2.2019, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zabezpečenie proti pádu Pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sa na všetkých pracoviskách a komunikáciách osoba vykonávajúca práce zabezpečuje proti pádu kolektívnym zabezpečením alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu a) ...
viac
Bezpečnostné požiadavky pre bezpečnú prevádzku traktorov

Bezpečnostné požiadavky pre bezpečnú prevádzku traktorovGarancia

14.2.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Traktor nemožno používať na tlačenie vozov alebo strojov. Vo výnimočných prípadoch možno použiť ťažnú tyč na tlačenie za predpokladu, že nikto sa nebude zdržiavať medzi traktorom a tlačeným strojom. Pri uvoľňovaní uviaznutého vozidla ...
viac

Charakteristika finančnej leverage firmy v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre zvýšenie komplexnosti analýzy ekonomickej pozície firmy je dôležité aj hodnotenie vývoja úrovne jej finančnej zaťaženosti. Ide o mieru financovania reprodukcie prevádzkového cyklu cudzími zdrojmi. Má veľmi úzku väzbu na prevádzkovú ...
viac

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 2. 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o dani z príjmov bol od 1. februára 2019 doplnený aj na základe novely č.  4/2019 Z. z. , ktorou sa novelizuje zákon č.  321/2014 Z. z.  o energetickej efektívnosti. Zákon o energetickej efektívnosti definuje zmluvu energetickej ...
viac
Osobné ochranné pracovné prostriedky v poľnohospodárstve

Osobné ochranné pracovné prostriedky v poľnohospodárstveGarancia

12.2.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vedenie organizácie je povinné utvoriť pracovné podmienky na dodržanie zákazu prác pre ženy, tehotné ženy, matky a mladistvých. Ženy môžu vykonávať činnosti pri chove plemenných žrebcov, plemenných býkov, plemenných kancov, plemenných ...
viac

Porovnanie zmien v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019Garancia

11.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V roku 2018 a od 1. 1. 2019 nadobudli účinnosť tri zákony, ktoré novelizovali Zákonník práce ( ZP ): - zák. č.  63/2018 Z. z.  s účinnosťou od 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018, - zák. č.  347/2018 Z. z.  s účinnosťou od 1. 1. 2019, - zák. č.  ...
viac
Národný inšpektorát práce predstavuje ,,Plán hlavných úloh na rok 2019

Národný inšpektorát práce predstavuje ,,Plán hlavných úloh na rok 2019"Garancia

11.2.2019, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Zameranie týchto úloh bude orientované na dodržiavanie predpisov voblasti bezpečnosti aochrany zdravia pri práci, kontrolu nelegálnej práce anelegálneho zamestnávania, kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave, čidodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. ...
viac
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

2.1.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac

Prevádzkový poriadok kotolneGarancia

27.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správna obsluha kotolne je jednou z najdôležitejších a nevyhnutných podmienok spoľahlivej bezpečnej a hospodárnej prevádzky. Pravidlá obsluhy a prevádzky zariadení kotolne sú zhrnuté v prevádzkových predpisoch danej kotolne. Tieto predpisy a pravidlá sú veľmi ...
viac

Horľavé kvapalinyGarancia

13.5.2016, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základné informácie o horľavých kvapalinách Problematikou horľavých kvapalín v Slovenskej legislatíve sa hlavne zaoberá vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ...
viac

Inšpekcia práce a sankcieGarancia

30.3.2015, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa Zákonníka práce (§ 150) sa inšpekcia práce vykonáva podľa osobitného zákona. Je ním zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.3.2019, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.3.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
2.5.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: