dnes je 26.10.2021

Najnovšie

Ochranné pracovné pomôcky na pracoviskuZáznamGarancia

20.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:44

... V videoseminári sme sa zaoberali pracovnými prostriedkami na pracovisku, čo všetko musí zamestnávateľ zohľadniť a splniť podľa legislatívy. Taktiež sme si prebrali aj povinnosti zamestnancov a rozobrali jednotlivé druhy prostriedkov. V videoseminári sme sa zaoberali pracovnými prostriedkami ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Doklady o uznaní odbornej spôsobilosti a proces ich vydania

13.10.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 1 písm. e) a § 21 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2021

12.10.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... V priebehu mesiaca august 2021 došlo k4 závažným pracovným úrazom snásledkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali vodvetvídoprava askladovanie, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, verejná správa a obrany, povinné sociálne zabezpečenie aadministratívne a podporné ...

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci august 2021

12.10.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Vmesiaci august 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných vinformačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 124 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 74 subjektov. Zuvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 32 žien a 92 mužov (podiel mužov predstavuje 74 % na celkových ...

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest zamestnancov od 4. októbra 2021

11.10.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Dňom 4. októbra 2021 vstúpila do účinnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 250, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška upravuje pravidlá používania ochrany horných dýchacích ciest všetkých osôb. Povinnosti vyplývajúce ...

Minister práce a sociálnych vecí možno umožní firmám pýtať sa zamestnancov, či sú očkovaní

8.10.2021, Zdroj: SITA

... Zamestnávateľ má ústavnú možnosť spýtať sa svojho zamestnanca, či je zaočkovaný. Na tlačovej besede to povedal minister práce asociálnychvecí Milan Krajniak. Takéto stanovisko podľa neho k tomuto kroku dala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. „Pôvodne sme uvažovali nad tým, že by to mohlo ...

Výdavky na stravovanie podnikateľa - účtovanie a zdaňovanieGarancia

7.10.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Výdavky vynaložené na stravovanie podnikateľského subjektu (fyzickej osoby) nie sú upravené žiadnym právnym predpisom a ustanovenia súvisiace so stravovaním neobsahuje ani Zákonník práce.  Daňovo akceptovateľné výdavky na stravovanie podnikateľa sú viazané na zdanené príjmy,  ktoré ...

Vydanie dokladu o vyúčtovaní mzdyGarancia

7.10.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce ( ZP ) je zamestnávateľ pri vyúčtovaní mzdy povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä i/ údaje o jednotlivých zložkách mzdy (napr. o tarifnej mzde, mzdových zvýhodneniach), ii/ o jednotlivých plneniach poskytovaných ...

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2022Garancia

7.10.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom  § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej podobe a obsahuje údaje podľa ...

Reklama a propagácia - pravidlá účtovania a zdaňovaniaGarancia

7.10.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Reklama je považovaná za prostriedok, ktorého cieľom je osloviť potenciálneho príjemcu, aby prejavil záujem o kúpenie propagovaného produktu ( tovar alebo služba ).  Pojem „reklama“ definuje zákon č.  147/2001 Z. z.  o reklame  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  § 2 ods. ...

viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

16.5.2020, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá nepozornosť ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Charakteristika vonkajších vplyvovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne zodpovedá normálnym podmienkam v zmysle nasledovnej ...

Prevádzkový poriadok skladovaniaArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce. Bezpečnostné opatrenia pri skladovej manipulácii ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Požiarny poriadok pracoviskaArchív

27.4.2020, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Legislatíva Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky: - 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii ( § 24, § 26 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. časová verzia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vstupné školenia zamestnancovArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí sústavne, pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne podpísať ) oboznamovať každého zamestnanca s: právnymi ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

9.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

25.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

9.12.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV