dnes je 14.5.2021

Najnovšie

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

30.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ je povinný vykonávať oboznámenie, školenie, resp. inštruktáž zamestnancov z oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi, overiť ich vedomosti, sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie. Oboznámenie sa musí vykonávať pravidelne najmenej raz za 2 roky a teda raz za 24 mesiacov ...

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

30.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pracovný úraz rozdelený: - na účely odškodnenia § 8 zákona č. 461/2003 Z. z. , - na účely evidencie a registrácie § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. . Pri registrovanom pracovnom úraze to je, ak doba liečenia a PN je viac ako 3 dni, odporúčam čerpať z vyhlášky č. 500/2006 Z. z. - vyhláška ...

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

30.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Tejto problematike sa venujú nasledovné zákony, vyhlášky a nariadenia vlády: Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných ...

Označovanie prekážok na pracoviskáchGarancia

30.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Značky sú považované za súčasť nášho pracovného života a mnohokrát nám dokonca môžu pomôcť predísť pracovnému úrazu, alebo poprípade zachrániť nejeden ľudský život. Všetky bezpečnostné označenia, ktoré sa na pracovisku vyskytujú, môžu viesť ku skvalitneniu pracovného prostredia a taktiež ...

Svetový deň BOZP pre rok 2021 v znamení pandémie COVID-19 vyzýva k investíciám do riadenia bezpečnosti

28.4.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Investovať do bezpečnosti a ochrany zdravia znamená myslieť na zdravie a pohodu zamestnancov, teraz aj v budúcnosti. Dnes si pripomíname Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je to deň, kedy by sme sa mali zamyslieť a zhodnotiť, čo nás naučila pandémia a pouvažovať nad tým, ako môžeme ...

Elektronické podávanie žiadostí ABT

28.4.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Aby sa mohli akceptovať listinné dokumenty zaslané do elektronickej schránky Národného inšpektorátu práce, tak aby mali rovnaké práve účinky ako pri fyzicky doručenej žiadosti súradne overenými dokladmi alebo originálmi, je potrebné využiť službuZaručenej konverzie. Je to služba, prostredníctvom ktorej ...

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci je kľúčová

28.4.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... V minulom roku klesol počet pracovných úrazov na Slovensku. Inšpektoráty práce zistili aj menej porušení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V porovnaní s rokom 2019 ide o pokles 18,7 %. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dnes, 28. apríla, pripomína Svetový deň bezpečnosti ...

Interiérové a exteriérové aplikácie osvetleniaZáznam

28.4.2021, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:00:27

... Osvetlenie domácností a spoločenských priestorov, osvetlenie vnútorných a vonkajších pracovísk, športovísk, núdzové osvetlenie, verejné osvetlenie, predpisy a normy pre osvetlenie, údržba osvetľovacích sústav, humanocentrické a integratívne osvetlenie, využitie denného ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

BOZP v cestnej premávke - zamerané na referentské vozidláZáznam

26.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:38

... Vo videoseminári sa lektor venuje BOZP v cestnej premávke a referentským vozidlám. Prešiel rôzne témy a situácie, taktiež do popredia dal zákony, ktoré sa týkajú videoseminára. Vo videoseminári sa lektor venuje BOZP v cestnej premávke a referentským vozidlám. Prešiel rôzne témy a situácie ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Správa o stave ochrany práce za rok 2020

21.4.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2020 hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike a vývoj pracovnej úrazovosti ...

viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

16.5.2020, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá nepozornosť ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Test z oboznamovania (školenia) z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancovArchív

5.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Zamestnávateľ  je povinný pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne oboznamovať  každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Prevádzkový poriadok skladovaniaArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce. Bezpečnostné opatrenia pri skladovej manipulácii ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Požiarny poriadok pracoviskaArchív

27.4.2020, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Legislatíva Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky: - 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii ( § 24, § 26 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. časová verzia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vstupné školenia zamestnancovArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí sústavne, pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne podpísať ) oboznamovať každého zamestnanca s: právnymi ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

10.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.6.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Značenie a piktogramy v súlade s BOZP

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 20.5.2021

Čas konania: 16:30 - 17:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZP

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 10.6.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
Zákon Posledná zmena
(aktuálna verzia)
Najbližšia zmena
(v budúcnosti)
Zákon o BOZP - -
Zákonník práce - -
Zákon o inšpekcií práce - -
Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia - -
Zákon o ochrane pred požiarmi - -
PREDPOVEĎ POČASIA
Webináre, Online konferencie
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV