dnes je 23.6.2021

Najnovšie

Nie je súd ako súd. Nie je rozhodnutie ako rozhodnutie. Alebo ako je možné z posudzovania zásady rovnosti odmeňovania zamestnancov spraviť (takmer) senzáciuGarancia

16.6.2021, Mgr. Daša Derevjaniková, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Začiatkom tohto mesiaca prebehlo naprieč Britskými ostrovmi niekoľko správ o úžasnom úspechu zamestnancov maloobchodného predajcu vo veci prejednávanej na európskom súde, na základe ktorého čelí žalovaný zamestnávateľ hrozbe ...

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2021

15.6.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... V priebehu mesiaca apríl 2021, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz snásledkom smrti(ďalej„SPÚ“). Vtom istom období vroku 2020 došlo k 1 SPÚ. V priebehu mesiaca apríl 2021, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom ...

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci apríl 2021

14.6.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Vmesiaci apríl 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných vinformačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 135 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 60 subjektov. Zuvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 43 žien a 92 mužov (podiel mužov predstavuje 68 % na celkových ...

Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok od 1. 3. 2021Garancia

8.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke  „Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami ...

Účtovanie poskytnutia a vrátenia pôžičky medzi spoločníkmi v roku 2021Garancia

8.6.2021, Zuzana Sidorová, daňový poradca, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Všeobecná právna úprava pôžičky/úveru Ak spoločnosť potrebuje finančné prostriedky pre svoju obchodnú činnosť, jedným z okamžitých spôsobov ich získania môže byť pôžička od spoločníka - fyzickej alebo právnickej osoby. Na takúto transakciu sa v praxi najčastejšie používa ...

Ako efektívne viesť hodnotiace rozhovory?Garancia

8.6.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zo skúsenosti môžem povedať, že obdobie, kedy sa vo firmách realizujú hodnotiace rozhovory, čo zvyčajne býva raz, možno dvakrát do roka, nemajú zamestnanci veľmi v láske. Berú to ako nutné zlo, niečo, čo sa musí urobiť, aby dostali zamestnanci svoju odmenu. Veľakrát tam ...

Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonovGarancia

8.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákon upravuje poskytovanie podpory Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca. Podpora sa bude poskytovať v čase skrátenej práce, v čase trvania vonkajšieho faktora ...

Príklad vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty v roku 2021Garancia

8.6.2021, Ing. Roman Juráš, www.jurasconsult.sk, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnanec vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu má nárok na cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách č.  283/2002 Z. z. Jednotlivé zložky preukázateľných cestovných náhrad závisia od samotnej dĺžky pracovnej cesty, spôsobu dopravy a ubytovania, ako ...

Manká a škody - ich pozícia v účtovníctve firmyGarancia

8.6.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Škoda je, z hľadiska súkromného práva, vnímaná ako jeden z jeho základných pojmov. Škodu je možné zadefinovať z právneho, účtovného a daňového hľadiska. Každé hľadisko má svoj špecifický význam.  Z právneho hľadiska je za škodu považovaná majetková strata, ktorá je kvantifikovaná ...

Aké sú požiadavky na bezpečnosť detského ihriska?Garancia

8.6.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chceli by sme si na školskom dvore spraviť detské ihrisko-svojpomocne Je potrebné dodržiavať nejaké normy, resp. čo môžeme dať na školský dvor, aby sme neporušili nejaké nariadenia a dodržali bezpečnosť detí. Sme ZŠ. Špecifické podmienky sú určené v zákone č. 371/2019 Z. z. je to ...

viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

16.5.2020, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá nepozornosť ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Charakteristika vonkajších vplyvovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne zodpovedá normálnym podmienkam v zmysle nasledovnej ...

Prevádzkový poriadok skladovaniaArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce. Bezpečnostné opatrenia pri skladovej manipulácii ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Požiarny poriadok pracoviskaArchív

27.4.2020, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Legislatíva Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky: - 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii ( § 24, § 26 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. časová verzia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vstupné školenia zamestnancovArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí sústavne, pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne podpísať ) oboznamovať každého zamestnanca s: právnymi ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

2.7.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

7.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZP

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 16.9.2021

Čas konania: 16:00 - 17:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV