Darček k Vášmu predplatnému
BOZP študentov pri práci so zdv. zariadeniami a ochrana pred zásahom el. prúdom

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

BOZP pri tepelnej záťaži organizmu v gastroprevádzkachGarancia

24.6.2019, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príprava teplých jedál prebiehatepelnou úpravou daných potravinových surovínpodľa určených technologických postupov.Dostatočne dlhá tepelná úprava v konečnom dôsledku spôsobí zmäknutie daných zložiek pripravovaného jedla, čím sa ...
viac

Kuchár a kuchárka - nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká pri práci v kuchyniGarancia

17.6.2019, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Filozofia posudzovania rizík vychádza z princípu, že splnením predpisov na zaistenie BOZP nie je možné dosiahnuť bezpečnosť na pracovisku. Je potrebné posúdiť aj nad rámec predpisov to, čo môže ľuďom ublížiť. Pritom platí zásada, ...
viac
Zamestnancovi na celý čas rekondičného pobytu sa musí zamestnávateľ zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim

Zamestnancovi na celý čas rekondičného pobytu sa musí zamestnávateľ zabezpečiť programovo riadený zdravotný režimGarancia

13.6.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rekondičný pobyt odborne vedie a usmerňuje zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou najmä v študijnom odbore fyzioterapia a v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý vypracuje program ...
viac
Povinnosť zamestnávateľa vypracovať v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby zoznam zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolania

Povinnosť zamestnávateľa vypracovať v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby zoznam zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolaniaGarancia

11.6.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá zamestnávateľovi povinnosť vypracovať v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby zoznam ...
viac
Riziková práca

Riziková prácaGarancia

6.6.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 2 ods. 1 písm. x) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je riziková práca taká práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo ...
viac
Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancovi

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancoviGarancia

4.6.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancovi, ktorý vykonáva vybrané povolanie. Rekondičný pobyt je aj rehabilitácia v súvislosti s prácou, ktorú zamestnávateľ ...
viac

Rodinný dom alebo byt zriadený ako prevádzkareň v roku 2019Garancia

30.5.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže byť rodinný dom alebo byt prevádzkarňou ? Legislatívna úprava: zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Pohľad autora na ...
viac

Cvičný požiarny poplachGarancia

30.5.2019, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vznik požiaru či inej mimoriadnej udalosti v budovách kde sa nachádza veľké množstvo ľudí (bytové domy, hotely, administratívne budovy, nemocnice pod.) predstavuje vždy vysoké riziko, najmä z hľadiska prevedenia bezpečnej evakuácie ...
viac
Správa pre inšpektorát práce

Správa pre inšpektorát práceGarancia

30.5.2019, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inšpektor práce pri výkone inšpekcie práce je oprávnený v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce nariadiť kontrolovanému subjektu v prípade zistenia nedostatkov, odstrániť zistené nedostatky ...
viac

SZČO a transferové oceňovanie v roku 2019Garancia

29.5.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môj manžel je konateľom spoločnosti, nie majiteľom. Ja ako SZČO robím tejto firme účtovníctvo. Musím posielať transferovú dokumentáciu? Vysvetlenie definície závislých osôb - závislé osoby môžu vznikať na základe štyroch rôznych vzťahov - ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

9.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Horľavé kvapalinyGarancia

13.5.2016, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základné informácie o horľavých kvapalinách Problematikou horľavých kvapalín v Slovenskej legislatíve sa hlavne zaoberá vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ...
viac

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Komentár k ZP § 96 Pracovná pohotovosťGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 96 Pracovná pohotovosť (1) Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniamiGarancia

23.9.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektrické zariadenia musia byť odborne navrhnuté a vyrobené. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť vykonané predpísané skúšky a revízie, aby sa preverila jeho bezpečnosť a správna funkcia v súlade s príslušnými platnými predpismi. V ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 174/2019 Z.z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 175/2019 Z.z. ustanovuje výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020 (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 176/2019 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 177/2019 Z.z. novela op. č. 258/2016 Z.z. (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 178/2019 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 179/2019 Z.z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 180/2019 Z.z. Dodatok Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 181/2019 Z.z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 182/2019 Z.z. novela op. č. 295/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
11.10.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
8.11.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: