dnes je 22.7.2024

Input:

355/2007 Z.z., Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.4.2024

355/2007 Z.z.
ZÁKON
z 21. júna 2007
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
540/2008 Z.z.
26. 11. 2008
dopĺňa § 13
461/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 56 a §57
170/2009 Z.z.
1. 8. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
67/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa § 5 a § 6
132/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
132/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a doĺňa 4 novelizačné body
172/2011 Z.z.
1. 7. 2011
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
470/2011 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 30 a § 63b
306/2012 Z.z.
15. 10. 2012
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
74/2013 Z.z.
1. 6. 2013
mení § 19 ods. 9
153/2013 Z.z
1. 7. 2013
mení § 5 a § 6
204/2014 Z.z.
1. 8. 2014
mení a dopĺňa 90 novelizačných bodov
77/2015 Z.z.
1. 5. 2015
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
403/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 45 a § 63g
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámku pod čiarou
355/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení § 26
40/2017 Z.z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
150/2017 Z.z.
15. 10. 2017
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
289/2017 Z.z.
1. 12. 2017
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
289/2017 Z.z.
1. 7. 2018
mení § 30
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 6 a poznámku pod čiarou
87/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 73 novelizačných bodov
475/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 43
69/2020 Z.z.
6. 4. 2020
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
119/2020 Z.z.
18. 5. 2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
125/2020 Z.z.
21. 5. 2020
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
242/2020 Z.z.
9. 9. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
286/2020 Z.z.
15. 10. 2020
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
319/2020 Z.z.
13. 11. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
220/2021 Z.z.
15. 6. 2021
dopĺňa § 58
252/2021 Z.z.
30. 6. 2021
dopĺňa § 5
304/2021 Z.z.
28. 7. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
412/2021 Z.z.
15. 11. 2021
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
533/2021 Z.z.
29. 12. 2021
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
249/2022 Z.z.
1. 9. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
517/2022 Z.z.
30. 12. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
517/2022 Z.z.
12. 1. 2023
mení a dopĺňa 67 novelizačných bodov
205/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) organizáciu a výkon verejného zdravotníctva,
b) vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia,
c) zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti,
d) požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti,
e) požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky,
f) opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgány verejného zdravotníctva”) pri mimoriadnych udalostiach,
g) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
h) výkon štátneho zdravotného dozoru a epidemiologického vyšetrovania,
i) priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona
a) verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
b) verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti,
c) determinanty zdravia sú faktory určujúce zdravie, ktorými sú životné prostredie, pracovné prostredie, genetické faktory, zdravotná starostlivosť, ochrana a podpora zdravia a spôsob života,
d) životné podmienky sú fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia vo vzťahu k verejnému zdraviu, podmienky bývania, odpočinku, telesnej kultúry, rekreácie, kultúry a iných záujmových činností, dopravy, poskytovania zdravotnej starostlivosti a poskytovania ďalších služieb, výživy a spôsobu stravovania, stavu a spôsobu používania predmetov prichádzajúcich do styku s požívatinami a predmetov bežného používania, podmienky na zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí, mládeže a dospelých,
e) pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické faktory a spôsob výkonu práce pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese; sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom pracovného prostredia,
f) zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú,
g) zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia sú fyzikálne, chemické a biologické faktory, ktoré podľa súčasných poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia, a ľudský organizmus zaťažujúce faktory vyplývajúce zo životných podmienok, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú fyziologické a psychické funkcie ľudí,
h) prevencia ochorení a iných porúch zdravia je systém opatrení zameraných na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia, na ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú životné, pracovné a sociálno-ekonomické podmienky a spôsob života, a opatrení zameraných na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
i) spôsob života je správanie človeka, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, osobnostných vlastností,