dnes je 22.7.2024

Input:

314/2001 Z.z., Zákon o ochrane pred požiarmi, v znení účinnom k 9.4.2020

314/2001 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 2001
o ochrane pred požiarmi
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
400/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
37/2014 Z.z.
1. 4. 2014
mení 14 novelizačných bodov
129/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 53 novelizačných bodov
129/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 11d
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 11c
73/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa § 77c
205/2023 Z.z.
1. 4. 2025
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia 1) pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri nežiaducich udalostiach.
(2) Tento zákon ďalej upravuje
a) povinnosti ústredných orgánov štátnej správy 2) a ďalších ústredných orgánov (ďalej len „ústredné orgány”), obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi,
b) požiadavky na odbornú prípravu a odbornú spôsobilosť na výkon činností na úseku ochrany pred požiarmi,
c) výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
d) druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a povinnosti pri likvidácii požiarov a vykonávaní záchranných prác,
e) poskytovanie pomoci pri likvidácii požiarov,
f) úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len „Dobrovoľná požiarna ochrana”) a iných občianskych združení na úseku ochrany pred požiarmi,
g) sankcie za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená fyzická osoba alebo zviera.
(2) Hasičská stanica je budova s materiálnym vybavením a technickým zabezpečením určená na výkon služby hasičskej jednotky, umiestnenie hasičskej techniky a vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku.
(3) Hasičská zbrojnica je budova s materiálnym vybavením a technickým zabezpečením, ktorá je spravidla bez personálu, určená na uskladnenie hasičskej techniky a vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku.
(4) Požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah.
(5) Požiarnotechnické zariadenia sú stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia a elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru.
(6) Na účely tohto zákona
a) nežiaduca udalosť je stav, keď dôjde k úmrtiu alebo k poškodeniu zdravia, majetku alebo životného prostredia alebo k ich bezprostrednému ohrozeniu, alebo k bezprostrednému ohrozeniu života,
b) zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá toto zariadenie, zložené z komponentov, ktoré boli uvedené na trh predpísaným spôsobom,2a) naprojektuje, zabuduje do stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie a uvedie do prevádzky predpísaným spôsobom,