dnes je 23.10.2019
Najnovšie

Neplatené voľno zamestnanca v roku 2019Garancia

10.10.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počas pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca so zamestnávateľom môže vzniknúť situácia, pri ktorej nemá zamestnanec nárok na mzdu ani na náhradu mzdy. Zamestnanec zostáva naďalej zamestnancom, len z rôznych dôvodov čerpá voľno bez náhrady ...

Vkladová povinnosť spoločníkov vs. kontrolná činnosť konateľovGarancia

10.10.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc Základnou povinnosťou spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným je splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, prípadne určenej v spoločenskej zmluve,  najneskôr však do piatich rokov  od ...

Účtovanie zálohových faktúr v príkladoch v roku 2019Garancia

10.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad: S naším obchodným partnerom sme sa 3. júna 2019 dohodli na dodaní služieb za celkovú sumu 840 eur. Dodávateľ požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 600 eur, ktorú 4. júna 2019 aj prijal. Dodanie služieb bolo ...

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019Garancia

10.10.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ môže krátiť zamestnancovi dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, len v zákonom ustanovenom rozsahu podľa  § 109  Zákonníka práce. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa ...

Základné prístupy k riadeniu zásob firmyGarancia

10.10.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zásob nefinančnej korporácie, ich bilančná hodnota, štruktúra a parametre obrátkovosti vo významnej miere ovplyvňujú finančnú stabilitu firmy. Optimalizácia zásob je pomerne zložitý proces, ktorý musí zohľadňovať udržateľnosť ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022Garancia

10.10.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č.  595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ) je v roku 2019 viackrát novelizovaný. V príspevku sa budeme venovať jeho posledným v NR SR schváleným novelám. 1. Príspevok za zásluhy v športovej oblasti - účinnosť v 2020 Nový ...

Novela Zákonníka práce od 1.1.2020Garancia

9.10.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce Cieľom schválenej novely Zákonníka práce účinnej od 1.1.2020 a jeho nového ustanovenia § 152b je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa ...

Nová príručka BOZP na stavenisku I.Garancia

9.10.2019, Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG s.r.o. Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ktorá je držiteľom osvedčenia Bezpečný podnik, pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Pravidlá dobrej praxe / ...

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlásenie pracovných úrazov sa uskutočňuje podľa § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť ...

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

S čím všetkým je potrebné oboznámiť nového zamestnanca? Zamestnávateľ v zmysle  § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, ...

viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Horľavé kvapalinyGarancia

13.5.2016, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie o horľavých kvapalinách Problematikou horľavých kvapalín v Slovenskej legislatíve sa hlavne zaoberá vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ...

Vstupné školenia zamestnancovArchív

18.4.2019, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne) oboznamovať ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

9.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Hlásenie pracovných úrazovArchív

17.5.2019, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

18.11.2019, Bratislava, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

21.11.2019, Bratislava, JUDr. Jozef Lukajka PhD., MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Ing. Tamara Paceková

4.ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Novinkou sú kontroly, prehliadky a sankcie z NIP! Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
BOZP študentov pri práci so zdv. zariadeniami a ochrana pred zásahom el. prúdom
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
  • Protipožiarne ochrana, BOZP, PZS, OPP a ďalšie služby