Darček mesiaca
Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Zdravotná spôsobilosť na prácuGarancia

25.3.2019, MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH, korektúra: JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH; korektúra: JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher Zamestnávateľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov: zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Upozornenie alebo zastavenie nebezpečne uskutočňovaných činností zvýši bezpečnosť práce

Upozornenie alebo zastavenie nebezpečne uskutočňovaných činností zvýši bezpečnosť práceGarancia

21.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zastavenie činnosti alebo upozornenie na nebezpečie vzniknuté nesprávnym uskutočňovaním činnosti nemusí ešte samé o sebe viesť ku zlepšeniu. Stáva sa často, že pracovník uskutočňuje činnosť požadovaným spôsobom len v čase, keď je ...
viac

Rekondičné pobyty a rehabilitácia v súvislosti s prácouGarancia

20.3.2019, MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH, korektúra: JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH; korektúra: JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher Problematika rekondičných pobytov a rehabilitácie v súvislosti s prácou je upravená v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Spolupráca lekárov a zamestnávateľa pri zabezpečovaní zdravotného dohľadu zamestnancovGarancia

19.3.2019, MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH; Ing. Alexander Sicher Zamestnávateľ , v rámci spolupráce s lekárom vykonávajúcim posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,  je povinný predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Audity a kontroly spoľahlivo určujú ako je bezpečnosť práce v podniku zabezpečovaná

Audity a kontroly spoľahlivo určujú ako je bezpečnosť práce v podniku zabezpečovanáGarancia

19.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Niektoré princípy k hodnoteniu úrovne bezpečnosti práce sú založené na pozorovaní s akou frekvenciou sa objavujú nebezpečné spôsoby uskutočňovanie pracovných činností. Tieto prístupy hodnotia predovšetkým znalosť bezpečných pracovných ...
viac

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácuGarancia

14.3.2019, MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH, korektúra: JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH; korektúra: JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher Medzi základné a všeobecné povinnosti zamestnávateľa pri realizácii opatrení, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Plnenie bezpečnostných predpisov ešte neznamená 100% bezpečnosť

Plnenie bezpečnostných predpisov ešte neznamená 100% bezpečnosťGarancia

14.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Skutočnosť je taká, že len splnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov môže zaručiť dosiahnutie len minimálnej požadovanej úrovni bezpečnosti. Je to dané tým, že úroveň bezpečnosti práce v podnikoch je značne rôznorodá a bezpečnostné ...
viac
Prevádzka je bezpečná, keď v nej neprichádza k nehodám a úrazom

Prevádzka je bezpečná, keď v nej neprichádza k nehodám a úrazomGarancia

12.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Predstavme si prípad, keď jeden mesiac prišlo k niekoľkým úrazom a v nasledujúcich troch mesiacoch neprišlo k žiadnemu. Predstavme si prípad, keď jeden mesiac prišlo k niekoľkým úrazom a v nasledujúcich troch mesiacoch neprišlo k ...
viac
Podrobnosti na používanie pracovného prostriedku pri chove zvierat a na vykonávanie činností súvisiacich s chovom zvierat

Podrobnosti na používanie pracovného prostriedku pri chove zvierat a na vykonávanie činností súvisiacich s chovom zvieratGarancia

7.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ručná stacionárna rezačka je vybavená vysúvacou pákou. Kľuka je vzdialená najmenej 20 cm od hrany nožov a má voľne otáčajúcu sa rukoväť. Záhlavie je chránené krytom, ktorého predná hrana je vzdialená najmenej 50 cm od rezacích nožov. ...
viac
Používanie strojov a zariadení na ochranu kultúr, zavlažovanie a zariadenia na zber úrody

Používanie strojov a zariadení na ochranu kultúr, zavlažovanie a zariadenia na zber úrodyGarancia

5.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čistiť hadice postrekovacieho zariadenia, zavlažovacieho zariadenia a rozprašovača možno len vtedy, ak toto zariadenie nie je v prevádzke a ak je vypustený stlačený vzduch. Zabezpečí sa, aby prúd vytekajúcej kvapaliny z pretlakových ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

9.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 223 Zákonník  práce umožňuje okrem pracovného pomeru uzatvoriť zamestnávateľovi s fyzickou osobou aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ( § 223 - § 228a ). Tieto dohody majú charakter pracovnoprávneho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac

Horľavé kvapalinyGarancia

13.5.2016, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základné informácie o horľavých kvapalinách Problematikou horľavých kvapalín v Slovenskej legislatíve sa hlavne zaoberá vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ...
viac

Prevádzkový poriadok kotolneGarancia

27.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správna obsluha kotolne je jednou z najdôležitejších a nevyhnutných podmienok spoľahlivej bezpečnej a hospodárnej prevádzky. Pravidlá obsluhy a prevádzky zariadení kotolne sú zhrnuté v prevádzkových predpisoch danej kotolne. Tieto predpisy a pravidlá sú veľmi ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
 • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
 • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
 • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
 • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
 • 48/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
 • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
 • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
 • 75/2019 Z.z. novela vyhl. č. 124/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
 • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
2.5.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
11.10.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: