Darček k Vášmu predplatnému
BOZP študentov pri práci so zdv. zariadeniami a ochrana pred zásahom el. prúdom

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Manká a škody v roku 2019Garancia

21.8.2019, Ing. Zdenka Kováčová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček Právna úprava problematiky mánk a škôd je obsiahnutá v: § 26 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z.   o účtovníctve v znení neskorších predpisov, opatrení MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ...
viac

Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020Garancia

20.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 1  Všeobecné ustanovenia (1) Tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej len „exekučné konanie“) a osobitosti postupu pri podaní ...
viac

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2019Garancia

19.8.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa  § 6 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na ...
viac

Povinností spoločníka v obchodnej spoločnosti v roku 2019Garancia

16.8.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podobne ako práva spoločníka, je možné i  povinnosti spoločníka rozdeliť na dve skupiny . Majetkové povinnosti Majetkové povinnosti  = povinnosti spoločníka, s ktorými je spojený záväzok na peňažné plnenie v ...
viac

Podmienky pracovnej cesty v roku 2019Garancia

15.8.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný písomne určiť  5 základných podmienok  pracovnej cesty, pričom zákon o cestovných náhradách ( ZCN  ) nevymedzuje žiadne konkrétnejšie podmienky pre ich určenie. Určenie podmienok pracovnej cesty je jednostranným ...
viac

Účtovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov v roku 2019Garancia

15.8.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky schválila s účinnosťou od 1. 1. 2019 novelizáciu zákonov: č.  91/2010 Z. z.  o podpore cestovného ruchu, č.  311/2001 Z. z.  Zákonníka práce, č.  73/1998 Z. z.  o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, ...
viac

Nárok zamestnanca na stravný lístok od 1.7.2019Garancia

9.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo ...
viac

Vyslanie zamestnancov na pracovnú cestu v roku 2019Garancia

26.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 57 ods. 1   ZP  rozlišuje vo väzbe na  súhlas zamestnanca s vyslaním  na pracovnú cestu dva druhy pracovných ciest, a to pracovnú cestu vykonávanú: v rámci obvodu  obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca, na ktorú  ...
viac

Prevod obchodného podielu na tretiu osobu v roku 2019Garancia

25.7.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Na prevod obchodného podielu zo spoločníka na tretiu osobu, ktorá nie je spoločníkom, vyžaduje obchodný zákonník splnenie odlišných podmienok ako v prípade prevodu obchodného podielu na spoločníka. Zákon v ...
viac

Vykonávanie cvičných požiarnych poplachov v roku 2019Garancia

25.7.2019, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaujímalo by nás, či má zamestnávateľ povinnosť vypracovať smernicu na fyzický výkon cvičných požiarnych poplachov. Jedná sa o to, že sme spoločnosť s nepretržitou prevádzkou a nie je možné, aby všetci zamestnanci naraz opustili tieto priestory. Ak nám takáto ...
viac
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Prevádzkový poriadok skladovaniaGarancia

2.1.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce Bezpečnostné ...
viac

Vstupné školenia zamestnancovArchív

18.4.2019, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne) oboznamovať ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica o ochrane zdravia pri práci, so záťažou teplom a chladomGarancia

17.7.2017, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor Názov firmy   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica o ochrane zdravia pri práci - so záťažou teplom a chladom   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah platnosti     Za správnosť smernice zodpovedá     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Hlásenie pracovných úrazovArchív

17.5.2019, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 213/2019 Z.z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 216/2019 Z.z. novela zák. č. 145/1995 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 220/2019 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2019 v čiastke č. 80)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 225/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 231/2019 Z.z. o výkone detencie (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 234/2019 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
,
Lektor:
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
,
Lektor:
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: