Darček mesiaca
Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Sankcie za porušenie povinností na úseku BOZP

Sankcie za porušenie povinností na úseku BOZPGarancia

26.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má veľmi veľa povinností na úseku BOZP. Takéto množstvo povinností môže mať niekedy za následok to, že zamestnávateľ niektorú povinnosť z tohto množstva povinností nesplní. Porušenie zákonných povinností môže viesť až k ...
viac

Zdravotná spôsobilosť na prácuGarancia

25.3.2019, MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH, korektúra: JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH; korektúra: JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher Zamestnávateľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov: zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2019Garancia

25.3.2019, Ing. Peter Jurčík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecná informácia k lehotám na podanie daňových priznaní a k predpisom, ktoré ju upravujú Podanie daňových priznaní ako jednej z povinností daňového subjektu alebo osoby, ktorej vznikla povinnosť daňové priznanie podať, aj keď nie je ...
viac

Novely zákona o živnostenskom podnikaní od 1.4.2019 a od 1.6.2019Garancia

22.3.2019, Mgr. Jana Tkáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dve novely živnostenského zákona V nasledujúcich mesiacoch nadobudnú účinnosť dve novely zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ...
viac
Upozornenie alebo zastavenie nebezpečne uskutočňovaných činností  zvýši bezpečnosť práce

Upozornenie alebo zastavenie nebezpečne uskutočňovaných činností zvýši bezpečnosť práceGarancia

21.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zastavenie činnosti alebo upozornenie na nebezpečie vzniknuté nesprávnym uskutočňovaním činnosti nemusí ešte samé o sebe viesť ku zlepšeniu. Stáva sa často, že pracovník uskutočňuje činnosť požadovaným spôsobom len v čase, keď je ...
viac

Rekondičné pobyty a rehabilitácia v súvislosti s prácouGarancia

20.3.2019, MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH, korektúra: JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH; korektúra: JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher Problematika rekondičných pobytov a rehabilitácie v súvislosti s prácou je upravená v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Spolupráca lekárov a zamestnávateľa pri zabezpečovaní zdravotného dohľadu zamestnancovGarancia

19.3.2019, MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH; Ing. Alexander Sicher Zamestnávateľ , v rámci spolupráce s lekárom vykonávajúcim posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,  je povinný predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

9.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 223 Zákonník  práce umožňuje okrem pracovného pomeru uzatvoriť zamestnávateľovi s fyzickou osobou aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ( § 223 - § 228a ). Tieto dohody majú charakter pracovnoprávneho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac

Horľavé kvapalinyGarancia

13.5.2016, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základné informácie o horľavých kvapalinách Problematikou horľavých kvapalín v Slovenskej legislatíve sa hlavne zaoberá vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ...
viac

Prevádzkový poriadok kotolneGarancia

27.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správna obsluha kotolne je jednou z najdôležitejších a nevyhnutných podmienok spoľahlivej bezpečnej a hospodárnej prevádzky. Pravidlá obsluhy a prevádzky zariadení kotolne sú zhrnuté v prevádzkových predpisoch danej kotolne. Tieto predpisy a pravidlá sú veľmi ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 48/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 75/2019 Z.z. novela vyhl. č. 124/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
2.5.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
11.10.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: