dnes je 18.9.2020

Najnovšie

Odborári žiadajú miernejšie zníženie minimálnych pokút za ťažkú ujmu na zdraví následkom pracovného úrazu

9.9.2020, Zdroj: SITA

Konfederácia odborových zväzov SR žiada ministerstvo práce a sociálnych vecí, aby sa minimálne pokuty pre firmy za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, znížili miernejšie. V súčasnosti pokuta pre zamestnávateľa dosahuje najmenej 33-tisíc ...

ÚvodníkGarancia

8.9.2020, Mária Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca pre živnostníkov sa dočítate informáciu, ako správne účtovať sponzorovaný subjekt v jednoduchom účtovníctve. Zmluvný typ v podobe zmluvy o sponzorstve v športe je obsiahnutý v rámci ...

ČlánkyGarancia

8.9.2020, Mária Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sponzorovaný subjekt v jednoduchom účtovníctveGarancia

8.9.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluvný typ v podobe zmluvy o sponzorstve v športe je obsiahnutý v rámci zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o športe“). V kontexte so zákonom č. 595/2003 Z. z. ...

Opravná položka k pohľadávkamGarancia

8.9.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravná položka je predovšetkým účtovnou kategóriou a vytvára sa na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je pritom ...

Účtovanie miezd v jednoduchom účtovníctveGarancia

8.9.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na mzdu patrí medzi základné práva zamestnanca, pričom zásadným garančným ustanovením nároku na mzdu je § 118 ods. 1 ZP Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný vyplácať mzdu v deň určený na výplatu v zmysle pracovnej zmluvy alebo ...

Kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh v jednoduchom účtovníctveGarancia

8.9.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vychádzajúc z ustanovenia § 21 ods. 4 postupov účtovania v JÚ sa cudzia mena v hotovosti a na účtoch v bankách prepočíta na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje ...

Otázky a odpovedeGarancia

8.9.2020, Mária Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmena výkladu a zaradenie do nákladov v jednoduchom účtovníctve v roku 2020Garancia

8.9.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Som SZČO - jednoduché účtovníctvo, platca DPH, v majetku firmy mám nehnuteľnosť - obchod, vymieňala som výklad na obchode, kde jeho výmena (sklo + rám) ma stálo 3 000 € (bez DPH). Musím túto výmenu dať ako zhodnotenie nehnuteľnosti, či to ...

Predaj registračnej pokladnice zahraničnej osobe - živnostníkovi z pohľadu DPH v roku 2020Garancia

8.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sme podnik (platiteľ DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH), ktorý sa zaoberá predajom a servisom registračných pokladníc. Zákazník - zahraničná osoba (český živnostník) so slovenským IČ DPH si od nás objednal on-line reg. pokladnicu, ...

viac článkov
Najčítanejšie

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke v ZPGarancia

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako môžem postupovať pri návrate zamestnankyne z materskej po 9 rokoch? Daná zamestnankyňa pracovala na polovičný úväzok ako psychologička - s kvalifikáciou a 1/2 úväzok ako vychovávateľka bez kvalifikácie. Teraz sa hlási späť do ...

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok (1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

28.4.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení niektorých ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí sústavne, pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne podpísať ) ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

29.9.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020 

29.9.2020, Nitra alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

7.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

16.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

19.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

22.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

1.12.2020, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Personalistika a príprava podkladov na spracovanie miezd

Lektor: Ing. Miriam Vosátková, Alena Lipovská, PhD.

Dátum: 22.9.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 24.9.2020

Čas konania: 7:45 - 8:45

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV