dnes je 29.9.2023

Input:

Požiarny poriadok pracoviska

2.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5 Požiarny poriadok pracoviska

Kristína Iudita Kmety; Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková

Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi.

Legislatíva

Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky:

  • - 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii (§ 24, § 26 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. časová verzia predpisu účinná od 1. 9. 2015) v znení vyhlášky č. 202/2015 Z. z.
  • - 142/2004 Z. z.o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami.

Kedy a kto vypracúva požiarny poriadok?

Požiarny poriadok pracoviska sa vypracúva pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a upravuje požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a osobitné povinnosti zamestnancov na tomto