dnes je 24.4.2024

Input:

Požiarny poriadok pracoviska

27.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5 Požiarny poriadok pracoviska

Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi.

Legislatíva

Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky:

- 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii (§ 24, § 26 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. časová verzia predpisu účinná od 01. 09. 2015) v znení vyhlášky č. 202/2015 Z. z.

- 142/2004 Z. z.o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami vyhlášky č. 142/2004 Z. z.)

Kedy a kto vypracúva požiarny poriadok?

Požiarny poriadok pracoviska sa vypracúva pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a upravuje požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a osobitné povinnosti zamestnancov na tomto pracovisku.

Technik požiarnej