dnes je 14.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 57/2024 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia

28.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.677 Podrobnosti k vyhláške č. 57/2024 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia

JUDr. Renáta Považanová

Problematika radiačnej ochrany je v Slovenskej republike v súčasnosti upravená v zákone č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje výkon štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany, podmienky vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu a činnosti v prostredí s prírodnými zdrojmi žiarenia, ako aj požiadavky na nakladanie s rádioaktívnymi látkami. Tento predpis transponuje smernicu Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné