dnes je 28.5.2022

Input:

Fľaše na plyny - Požiadavky BOZP zamestnancov, ktorí pracujú v chemickom laboratóriu

2.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.5 Fľaše na plyny - Požiadavky BOZP zamestnancov, ktorí pracujú v chemickom laboratóriu

Ing. Jozef Mikula PhD.; Kristína Iudita Kmety; Ing. Tamara Paceková

Fľaše na plyny – vodík

Pre bezpečnú prácu zamestnancov v chemickom laboratóriu musí byť vypracovaný prevádzkový poriadok podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov ako aj podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov. Pri spracovávaní pracovného poriadku je