dnes je 22.7.2024

Input:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prevádzke skladov a skladovaní

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prevádzke skladov a skladovaní

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Základné požiadavky na prevádzkovanie skladov a skladovanie

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti v skladoch a pri skladovaní sú uvedené vo vyhláške SÚBP č. 59/l982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhl. č. 484/1990 Zb. a v STN 26 9030.

V zmysle ustanovení citovanej vyhlášky musia sklady svojim vyhotovením, vybavením a usporiadaním zodpovedať druhu skladovaných materiálov.

Sklady svojím vyhotovením, vybavením a usporiadaním musia zodpovedať druhu skladovaných materiálov.

Prevedenie skladu musí zodpovedať použitej skladovej technológii, skladovej manipulácii, druhu skladového materiálu a zásadám bezpečnej práce.

Materiál, prípadne predmety sa musia skladovať tak, aby sa pri odberaní alebo pri