dnes je 18.4.2021

Input:

Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom

18.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.1 Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.,Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková


Stiahnuť dokument

Názov firmy
(adresa, IČO)
   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Vnútorný predpis na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

Vypracovaný v zmysle:

 1. § 6 ods.1 písm. m) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. § 160 – 162; § 171 – 175 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov,
 3. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. nariadenia vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien (novely č. 310/2010 Z. z. a č. 106/2015 Z. z.),
 5. nariadenia vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov (novely č. 309/2010 Z. z. a č. 105/2015 Z. z.)

Článok I

Cieľ

Vedenie spoločnosti názov firmy. ................... podľa vyššie uvedenej legislatívy vydáva túto organizačnú smernicu.

Cieľom smernice je určenie prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, zakázaných mladistvým zamestnancom v podmienkach spoločnosti názov firmy …………

Rozsah platnosti

Táto smernica je platná v rámci názov firmy ………………… a je záväzná pre zamestnávateľa a všetkých jeho zamestnancov. Vzťahuje sa primerane taktiež aj na fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore.

Vymedzenie niektorých pojmov:

Zamestnávateľ

 • zamestnávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba názov .....................,

 • všetci zamestnanci, ktorí sú v zmluvnom pracovnom pomere s názov ...............,

 • fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu,

 • žiak učilišťa, žiak odborného učilišťa, žiak strednej školy pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy pri praktickej výučbe.

Zamestnanci

Vedúci zamestnanci – vedúci zamestnanci zamestnávateľa, ktorými sú jeho orgány, ako aj jeho ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - v zjednodušenej forme predstavuje súbor opatrení, prostredníctvom ktorých možno významne obmedziť možnosť poškodenia zdravia pri výkone pracovných činností. Súbor opatrení v tomto zmysle predstavuje súbor ciest, metód a prostriedkov určených na dosiahnutie vytýčenej strategickej cieľovej funkcie, ktorou je ochrana zdravia pri práci, tzn. zachovanie zdravia, resp. vylúčenie jeho poškodenia. Poškodenie zdravia pri práci a následná strata práceschopnosti môže nastať z akýchkoľvek príčin vznikajúcich na pracovisku, resp. pri pracovnom procese, pričom poškodenie zdravia je každý pracovný úraz, choroba z povolania, priemyslová otrava alebo iné poškodenie zdravia pri práci.

Dojčiaca zamestnankyňa - na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o tejto skutočnosti.

Mladistvý zamestnanec - je zamestnanec mladší ako 18 rokov.

Nebezpečenstvo - je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca.

Nebezpečná látka - je látka alebo zmes látok, ktoré na základe chemických, fyzikálnych alebo toxických vlastností jednotlivo alebo v kombinácii vytvárajú nebezpečenstvo.

Objekt - vymedzený priestor v pôsobnosti prevádzky ...................................., (v majetku alebo prenájme spoločnosti).

Ohrozenie - je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Osobný ochranný pracovný prostriedok (OOPP) - je každý prostriedok nosený, držaný alebo inak používaný pri práci zamestnancom, ktorý je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca pred nebezpečenstvom vrátane jeho doplnkov a príslušenstva.

Práca – súhrn činností, ktoré zamestnanec alebo skupina zamestnancov vykonáva pri plnení pracovných úloh na konkrétnom pracovisku, vymedzených pracovnými postupmi a technológiou.

Práce zakázané mladistvým – sú práce, ktorými zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu ohrozenia zdravia alebo pri výkone ktorých by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb. Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní a prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické osobitnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé (napr. práce s karcinogénnymi alebo mutagénnymi faktormi). Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, ustanovujú všeobecne záväzné opatrenia. Zákazy niektorých prác pre mladistvých platia aj pre práce vykonávané na základe uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov.

Práce zakázané ženám – sú práce, ktorými zamestnávateľ nesmie zamestnávať tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy. Sú to práce, pri ktorých sa zistilo možné ohrozenie ich bezpečnosti a zdravia a možné účinky na ich tehotenstvo alebo dojčenie. Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám ustanovuje príslušná legislatívna úprava. Zamestnávateľ je povinný pri všetkých prácach a na pracoviskách, kde pracujú takéto ženy, posúdiť charakter, stupeň a trvanie vystavenia pôsobeniu škodlivých faktorov, vplyvov, procesov alebo pracovných podmienok.

Pracovný poriadok - predpis vydaný v pôsobnosti zamestnávateľa. Jeho cieľom je stanoviť vnútorný poriadok subjektu, určiť optimálnu štruktúru organizácie práce, podmienky dodržiavania pracovnej disciplíny a tým vytvorenie predpokladov pre úspešné plnenie pracovných úloh organizácie. Spolu s organizačným poriadkom a prevádzkovými poriadkami jednotlivých pracovísk tvorí základný súbor vnútorných dokumentov zamestnávateľa.


Poznámka: Štruktúra pracovného poriadku je bližšie určená Zákonníkom práce a ďalšími právnymi predpismi.

Pracovný postup - určený spôsob výkonu práce popisujúci postupnosť pracovných operácií pre konkrétnu pracovnú činnosť, prípadne aj miesto a trvanie tejto činnosti. Pracovný postup má zaisťovať nielen bezpečnosť zamestnanca a jeho spolupracovníkov, ale aj bezpečnosť a zdravotnú bezchybnosť výsledného produktu (výrobku alebo služby). Pracovný postup má byť spracovaný písomne, napr. formou vnútropodnikového predpisu. Musí byť vždy dostupný pre zamestnancov, ktorí príslušné činnosti vykonávajú.

Pracovisko - miesto určené na výkon práce zamestnancov (zamestnanca) a akékoľvek iné miesto v priestoroch zamestnávateľa, ku ktorému má zamestnanec počas svojej práce prístup. Priestor, v ktorom sú situované pracovné prostriedky a predmety, s ktorými pracovník, zamestnanec alebo zamestnanci prichádzajú do styku pri plnení pracovných povinností. Na pracovisku je obvykle viac rovnakých či rôznych pracovných miest.

Pracovným úrazom - pre účely ich evidencie je akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť, spôsobené zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov:

 • pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,

 • pre plnenie pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,

 • na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa pri činnosti, ktorá nesúvisí s plnením pracovných úloh.

Pracovným úrazom pre účely evidencie a registrácie je tiež úraz inej osoby, ktorá sa s vedomím zamestnávateľa zdržiavala na jeho pracoviskách alebo v priestoroch, ktoré inak nie sú verejne prístupné. Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa zamestnancovi prihodil na ceste do zamestnania a späť.

Prevencia - je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca, prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činností zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca.

Riziko - je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví.

Tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.

Zdravotný stav - celkový stav organizmu zamestnanca hodnotený podľa fyziologických reakcií a patologických prejavov postihnuteľných diagnostickými metódami.

Zodpovednosti a právomoci

Postupy a zásady uvedené v tejto smernici sú záväzné pre všetkých zamestnancov firmy ...................................., ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii a zabezpečovaní činností popísaných v smernici.

Za spracovanie a aktualizáciu tejto smernice zodpovedá osoba, ktorú vypracovaním alebo aktualizáciou poverila centrálna evidencia riadenej dokumentácie, prípadne útvar, ktorý má túto evidenciu na starosti.

Táto smernica je záväzná pre každého zamestnanca firmy .................................... dňom, kedy bol s ňou oboznámený.

Vedúci zamestnanci sú povinní umiestniť túto smernicu tak, aby bola zamestnancom verejne prístupná.

Článok II

Základné ustanovenia

Základné povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, zakázaných mladistvým zamestnancom.

Zamestnávateľ je povinný pri všetkých prácach a na pracoviskách, spojených so špecifickým rizikom vystavenia tehotnej ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej ženy pôsobeniu škodlivých faktorov, vplyvov, procesov alebo pracovných podmienok, posúdiť charakter, stupeň a trvanie takého vystavenia. Zamestnávateľ vyhodnotí všetky riziká pre ich bezpečnosť a zdravie a na základe odborného posúdenia zdravotnej spôsobilosti z hľadiska možných účinkov na tehotenstvo alebo dojčenie takej ženy príslušným lekárom rozhodne o prijatí potrebných opatrení.

Zamestnávateľ informuje tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacu ženu a zástupcov zamestnancov o výsledkoch posúdenia rizika a o všetkých opatreniach, ktoré prijme na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zamestnávateľ je povinný pri všetkých prácach a na pracoviskách spojených so špecifickým rizikom z vystavenia mladistvého zamestnanca škodlivému pôsobeniu fyzikálnych, chemických, biologických faktorov, vplyvov a procesov posúdiť, vyhodnotiť všetky riziká pre jeho bezpečnosť a zdravie a na základe odborného posúdenia príslušného lekára o zdravotnej spôsobilosti mladistvého zamestnanca rozhodnúť o prijatí potrebných opatrení.

Zamestnávateľ plní vyššie uvedené povinnosti pred zaradením mladistvého zamestnanca na prácu a pri podstatnej zmene pracovných podmienok, pričom osobitne zohľadní najmä vybavenie a usporiadanie pracoviska alebo pracovného miesta, charakter, stupeň a trvanie vystavenia fyzikálnym, biologickým a chemickým faktorom a vplyvom, druh, rozsah a spôsob používania pracovných prostriedkov, strojov, zariadení, látok a materiálov, usporiadanie pracovných procesov, postupov a organizáciu práce, úroveň jeho odbornej prípravy a výučby.

Zamestnávateľ informuje mladistvého zamestnanca a zástupcov zamestnancov o výsledkoch posúdenia rizika a o všetkých opatreniach, ktoré prijme na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zakázané práce ženám

Ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre nich fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu, najmä prácami, ktoré ohrozujú ich materské poslanie.

Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. To platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene.

Tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacu ženu nemožno za žiadnych okolností nútiť, aby vykonávala práce, pri ktorých sa zistilo možné ohrozenie jej bezpečnosti a zdravia a možné účinky na jej tehotenstvo alebo dojčenie.

Zakázané práce mladistvým

Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní.

Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé.

Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov ani prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb.

Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní.

Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé.

Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov ani prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb.

Zamestnávateľ nesmie prideľovať mladistvému zamestnancovi prácu, ak by:

 • - objektívne presahovala jeho fyzické a psychické schopnosti,
 • - bol vystavený škodlivému pôsobeniu nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí, najmä toxických, karcinogénnych, mutagénnych, ktoré môžu spôsobiť genetické poškodenie, poškodenie nenarodeného dieťaťa, ohrozenie jeho budúceho reprodukčného vývoja, alebo ktoré môžu mať iný chronický vplyv na jeho zdravie,
 • - bol vystavený škodlivému žiareniu,
 • - existovalo riziko, o ktorom možno predpokladať, že ho mladistvý zamestnanec nedokáže rozpoznať alebo sa mu vyhnúť, pretože nevenuje dostatočnú pozornosť bezpečnosti pri práci alebo nemá dostatočné skúsenosti alebo odbornú prípravu,
 • - bol vystavený nadmernej záťaži chladom alebo teplom,
 • - bol vystavený nadmernému hluku alebo vibráciám,
 • - pričom mladistvý zamestnanec môže vykonávať tieto práce s výnimkou prác s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, ak ide o práce, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska jeho odbornej prípravy, a ak je zabezpečená dostatočná ochrana jeho zdravia,
 • - potrebnou teoretickou prípravou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • - sústavným odborným dozorom pri práci,
 • - vhodnou organizáciou režimu práce a
 • - inými opatreniami, napríklad používaním osobných ochranných pracovných prostriedkov, obmedzením práce na dobu nevyhnutnú na získanie potrebných skúseností a správnych pracovných návykov.

Zoznam zakázaných prác a pracovísk

Konkrétny zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, zakázaných mladistvým zamestnancom, vypracujú poverení zamestnanci v spolupráci s odborovou organizáciou a pracovnou zdravotnou službou podľa charakteristík zakázaných prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, 2, 3 nariadenia vlády SR č. 272/2004 Z. z., a podľa smerných hmotnostných hodnôt uvedených v prílohe č. 4. nariadenia vlády SR č. 272/2004 Z. z.Pre vytvorenie zoznamu použijú príslušný formulár uvedený v prílohe č. 5 nariadenia vlády SR č. 272/2004 Z. z.k tejto smernici.

Zoznamy prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, zakázaných mladistvým zamestnancom, prehodnotia príslušný vedúci zamestnanci v spolupráci s odborovou organizáciou, preventívnou ochrannou službou v perióde 1 x za 2 roky, resp. pri podstatných technologických alebo organizačných zmenách, a v prípade potreby vydajú nový zoznam.

Pri vstupnej inštruktáži na pracovisku musia byť ženy, tehotné ženy a mladiství zrozumiteľne a preukázateľne oboznámení so zoznamom a charakteristikami zakázaných prác.

Súvisiace dokumenty a záznamy

Ide o dokumenty a záznamy, ktoré vznikajú pri zabezpečovaní činností popísaných v tejto smernici.

Záznamy

V nadväznosti na túto smernicu sú vytvorené a používané nasledujúce záznamy:

Záznam o oboznámení (príloha č. 6)

Záverečné ustanovenia

Postupy a zásady stanovené v tejto smernici sú záväzné pre všetkých zamestnancov firmy ..................................., ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii a zabezpečovaní činností v smernici popísaných a primerane aj pre osoby, ktoré sa so súhlasom zamestnávateľa zdržiavajú v jej priestoroch a objektoch. Na osoby, ktoré sú pre zamestnávateľa činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa vzťahuje táto smernica v súlade s § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v rozsahu vyplývajúcom z týchto dohôd.

Za oboznámenie osôb, zdržiavajúcich sa v objektoch organizácie na základe povolenia prípadne súhlasu, alebo vykonávajúcich činnosti dotýkajúce sa požiadaviek tejto smernice, zodpovedajú zamestnanci vydávajúci súhlas k vstupu do objektov organizácie.

Všetky zmeny v tejto smernici musia byť uskutočňované podľa pravidiel stanovených vo firme .......................... .

Za udržiavanie smernice v čitateľnej podobe, uloženie na dostupnom mieste, ochranu proti strate, zničeniu alebo zneužitiu – zodpovedajú vedúci pracovísk.

Predpis bol prerokovaný v súlade s § 237 zákona č. 311/2001 Z. z. v z. n. p. - Zákonníka práce, so zástupcami zamestnancov – odborovou organizáciou - s cieľom dosiahnuť dohodu. Pri tomto bolo - nebolo (uviesť dôvod) prihliadané na ich stanoviská v predmetnej oblasti.

Podpis zástupcu zamestnancov, prípadne odvolávka na interný zápis z rokovania v danej organizácii.

Predpis bol - nebol vydaný po dohode so zástupcami zamestnancov v súlade s ustanovením ods. 2 § 39 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonníka práce v platnom znení.

Podpis zástupcu zamestnancov:

Dátum:

O vydaní predpisu rozhodol inšpektorát práce v súlade s ustanovením ods. 2 § 39 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení.

Podpis IP: dátum a pečiatka -

Podpis štatutárneho zástupcu organizácie:

Dátum:

Predpis platí odo dňa podpisu štatutárnym zástupcom organizácie.

Zoznam príloh

Príloha č. 1: Charakteristika prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám

Príloha č. 2: Charakteristika prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy

Príloha č. 3: Charakteristika prác a pracovísk, ktoré sú zakázané zakázaných mladistvým zamestnancom

Príloha č. 4: Smerné hmotnostné limity

Príloha č. 5: Formuláre o zakázaných prácach vo firme:

 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám

 • Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy

 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom

Príloha č. 6: Záznam o oboznámení

Článok III
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 216, 20. 8. 1994).

Príloha č. 1

Charakteristika prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám

 1. Tehotným ženám sú zakázané práce a pracoviská so škodlivými:
  1. fyzikálnymi faktormi a vplyvmi, najmä pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenému atmosférickému tlaku o viac ako 20 kPa oproti okolitému atmosférickému tlaku, napríklad v tlakových komorách a pri potápaní, alebo zníženému atmosférickému tlaku, prípadne významnému zvýšeniu vnútro-pľúcneho tlaku,
  2. biologickými faktormi, najmä s oxoplasmou gondii, vírusom rubeoly (rubivírus), vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), okrem prípadov, keď sú tehotné ženy dokázateľne primerane chránené pred pôsobením týchto faktorov očkovaním,
  3. chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom.
 2. Dojčiacim ženám sú zakázané práce a pracoviská so škodlivými chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom.
 3. Ďalej sú tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám zakázané práce:
  1. s karcinogénmi, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise (zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov) a označené ako R 40, R 45, R 46, R 47 a R 49,
  2. pri procesoch s rizikom karcinogenity uvedené v osobitnom predpise,
  3. s chemickými látkami, ktoré poškodzujú reprodukciu, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise (zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov) a označené ako R 60, R 62,
  4. majú mutagénne účinky a môžu viesť k poškodeniu nenarodeného dieťaťa, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise (zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov) a označené ako R 46, R 61 a R 63,
  5. môžu mať škodlivé účinky na dojčené dieťa, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise (zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov) a označené ako R 64,
  6. môžu poškodzovať plodnosť, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise (zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov) a označené ako R 60, R 62,
  7. určené ako rizikové v kategóriách 3 a 4 podľa osobitného predpisu (zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
  8. pri činnostiach vedúcich k ožiareniu v kontrolovaných pásmach pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
  9. pri výrobe a spracovaní výbušnín a výbušných predmetov a pri zaobchádzaní s nimi,
  10. pri dezinfekcii a deratizácii priestorov plynmi,
  11. v priestoroch uzavretých a nedostatočne prevetrávaných nádob a nádrží,
  12. s horľavými kvapalinami I. triedy s výnimkou ich bezpečného používania v laboratóriách a pri poskytovaní zdravotnej a veterinárnej starostlivosti,
  13. pri ktorých je riziko zrútenia stavieb, konštrukcií a zrútenia alebo zosypania materiálov,
  14. vo výškach nad 1,5 m a nad voľnými hĺbkami,
  15. s nebezpečenstvom vysokého napätia,
  16. pri porážke zvierat na bitúnkoch,
  17. pri chove zvierat podľa osobitného predpisu,
  18. banské pod zemou a pri razení tunelov a štôlní.

Príloha č. 2

Charakteristika prác a pracovísk, spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy

Práce a pracoviská so škodlivými:

fyzikálnymi faktormi a vplyvmi, ktoré môžu spôsobiť poškodenie plodu alebo narušiť uchytenie placenty alebo jej časti, najmä práce:

 1. s nárazmi, otrasmi alebo pohybmi spojené s tlakom na brucho a podbrušie spôsobeným či už pracovným zariadením, opracúvanými predmetmi alebo v dôsledku nevhodne riešeného pracovného miesta, pri ktorých dochádza k prenosom nárazov na horné končatiny, napríklad práca s ručnými pneumatickými nástrojmi, pri ktorých dochádza k prenosu vibrácií na ruky, pri ktorom sú prekračované najvyššie prípustné hodnoty vibrácií v závislosti od časového vystavenia, ustanovené osobitným predpisom, s prenosom vibrácií pôsobiacich celkovo alebo miestne, pri ktorých sú prekročené najvyššie prípustné hodnoty ustanovené osobitným predpisom 1) pre tehotné ženy znížené o 10 dB,
 2. pri manipulácii s nákladmi spojené s rizikami, najmä v bedrovej oblasti chrbtice pri preprave bremien pomocou jednoduchých bezmotorových pojazdných prostriedkov, pri ktorých musí byť sila vynaložená v ťahu väčšia ako 50 N a sila v tlaku väčšia ako 100 N, spojené so zdvíhaním, prenášaním a ukladaním bremien, pri ktorých sú prekračované smerné hmotnostné hodnoty, s prevažujúcou dynamickou zložkou svalovej práce, pri ktorých je celozmenový pracovný energetický výdaj väčší ako 4 MJ,
 3. na pracoviskách s hlukom, keď sú prekračované najvyššie prípustné hodnoty hluku pri fyzickej práci, ustanovené osobitným predpisom,
 4. s ionizujúcim žiarením pri činnostiach vedúcich k ožiareniu ionizujúcim žiarením mimo kontrolovaných pásiem pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak dávka na plod počas celého tehotenstva neprekročí 1 mSv,
 5. s neionizujúcim žiarením, keď sú prekročené najvyššie prípustné hodnoty elektromagnetického žiarenia a elektromagnetických polí s frekvenciami 3 000 GHz a nižšími, ustanovené osobitným predpisom pre obyvateľstvo,
 6. na pracoviskách s nadmernou záťažou chladom alebo teplom, keď sa teplota vzduchu udržiava po dobu viac ako 4 hodiny na hodnote 4° C a nižšej alebo keď sa vykonávajú práce v súhrne za zmenu dlhšie ako 1 hodinu pri teplotách pod -5° C. Práca v uvedenom povolenom časovom rozsahu musí byť kompenzovaná účinnými ochrannými opatreniami na zabezpečenie fyziologickej termoregulácie tehotnej ženy, najmä vhodným pracovným oblečením, primeraným temperovaním priechodných a odpočinkových priestorov, v prípade potreby zabezpečením teplých nápojov a stravy, keď časovo - vážená celozmenová priemerná výsledná teplota guľového teplomeru prevyšuje 28° C, s významnými zdrojmi sálavého tepla na zamestnanca, keď nemožno technickými opatreniami znížiť sálanie tak, aby nebolo príčinou nadmernej tepelnej záťaže a porúch termoregulácie a aby pôsobenie sálavého tepla na hlavu neprekračovalo 150 W/m 2, s mimoriadnymi nárokmi na termoreguláciu v dôsledku striedania veľkých teplotných rozdielov v intervaloch kratších ako 30 minút, ako aj pri súčasne vysokej teplote a vlhkosti, ak nie sú zabezpečené opatrenia účinne kompenzujúce negatívny vplyv uvedených faktorov, najmä vhodné pracovné oblečenie, úprava režimu práce a oddychu, pitný režim, primerané tepelno-vlhkostné podmienky v priechodných a odpočinkových priestoroch,
 7. s nevhodným pohybom a držaním tela a s premiestňovaním sa v rámci pracoviska alebo mimo neho vykonávané vo fyzicky náročných a v nevhodných pracovných polohách, ako je práca v hlbokom predklone, v podrepe, v kľaku, poležiačky, vo vypätom stoji na špičkách nôh, s rukami nad hlavou a s pootočením trupu o viac ako 60°, postojačky u tehotných žien, ak sa vykonávajú súvisle počas prevažnej časti pracovnej zmeny, vykonávané v obmedzenom pracovnom priestore, ktorý neumožňuje striedanie pracovných polôh a uvoľňovanie zaťažovaných častí podporno-pohybovej sústavy a v podmienkach, ktoré neumožňujú upraviť pracovné miesto so zreteľom na antropometrické zmeny tela ženy v priebehu tehotenstva,
 8. s psychickou záťažou pri ktorej nemožno individuálne prispôsobovať pracovné tempo dané strojovým zariadením, pri ošetrovaní pacientov na uzavretých psychiatrických oddeleniach,

biologickými faktormi, najmä práce:

 1. s klasifikovanými faktormi skupiny 2, 3 a 4, ak je známe, že tieto faktory alebo terapeutické opatrenia potrebné vzhľadom na pôsobenie týchto faktorov ohrozujú zdravie tehotných žien a nenarodeného dieťaťa,
 2. pri výrobe liečiv a prípravkov na humánne a veterinárne účely, pri ktorých môže preukázateľne vo významnej miere dochádzať k prenikaniu v nich obsiahnutých biologických účinných látok do organizmu,

chemickými faktormi, najmä práce s:

 1. ortuťou a s jej zlúčeninami,
 2. látkami spomaľujúcimi mitózu,
 3. oxidom uhoľnatým,
 4. chemickými látkami, ktoré sú v nebezpečnej miere absorbované cez pokožku a ktoré sú uvedené v osobitnom predpise (zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov) a označené ako R 24 a R 27,
 5. chemickými látkami, ktoré majú výrazný alergizujúci účinok na dýchacie ústrojenstvo alebo kožu, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise (zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov) a označené ako R 42 a R 43,
 6. majú žieravý účinok na kožu, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise (zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov) a označené ako R 34, R 35, okrem predaja nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov v uzavretých nerozbitných, originálnych baleniach.

Príloha č. 3

Charakteristika prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom

Práce a pracoviská

 1. so škodlivými fyzikálnymi faktormi a ich vplyvmi, najmä práce:
  • pri činnostiach vedúcich k ožiareniu ionizujúcim žiarením, pri ktorých sú mladiství zamestnanci vystavení zvýšenému atmosférickému tlaku o viac ako 20 kPa oproti okolitému atmosférickému tlaku, napríklad v tlakových nádržiach a pri potápaní, alebo zníženému atmosférickému tlaku, prípadne významnému zvýšeniu vnútro-pľúcneho tlaku,

  • pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, spojené so zvýšenou záťažou podporno-pohybového ústrojenstva a nadväzných systémov a funkcií organizmu pri zdvíhaní a prenášaní bremien, ktoré prekračujú smerné hmotnostné hodnoty,

  • vykonávané dlhšie ako 4 hodiny za zmenu postojačky bez možnosti zmeny základnej pracovnej polohy alebo práce s významným obmedzením pohyblivosti a zmeny polohy trupu a končatín v priebehu zmeny,

  • vykonávané vo fyzicky náročných a nevhodných pracovných polohách, ako práca v hlbokom predklone, v kľaku, v podrepe, poležiačky, vo vypnutom postoji na špičkách nôh, s rukami nad hlavou, pri pootočenom trupe viac ako o 60°. Zákaz sa netýka prác, pri ktorých uvedené pracovné polohy tela a jeho častí sa v priebehu pracovnej zmeny vyskytujú ojedinele a krátkodobo a sú nevyhnutné v rámci odbornej výučby a prípravy na povolanie a taktiež prípravy na profesiu, kde fyzicky náročné a extrémne polohy tela sú neoddeliteľnou súčasťou výkonu povolania, napríklad pri profesii umelecký tanec, artistka,

  • na pracoviskách s nadmernou záťažou chladom a teplom, kde časovo vážená celozmenová priemerná teplota guľového teplomeru prekračuje 28° C, v trvaní viac ako 4 hodiny za zmenu na pracoviskách, kde je teplota z technologických dôvodov udržiavaná na hodnote nižšej ako 5° C a v súhrne v trvaní viac ako 1 hodinu za zmenu pri teplotách nižších ako -5° C. Práca v uvedenom povolenom časovom rozsahu musí byť kompenzovaná účinnými ochrannými opatreniami na zabezpečenie fyziologickej termoregulácie mladistvého zamestnanca, najmä vhodným pracovným oblečením, primeraným temperovaním priechodných a odpočinkových priestorov, v prípade potreby zabezpečením teplých nápojov a stravy,

  • pri striedaní veľkých teplotných rozdielov v pracovnom prostredí, ak sa toto striedanie uskutočňuje v intervaloch kratších ako 30 minút a ak nie sú zabezpečené účinné náhradné a doplňujúce opatrenia umožňujúce fyziologickú termoreguláciu mladistvých zamestnancov, najmä vhodné pracovné oblečenie, úprava režimu práce a oddychu, pitný režim, primerané tepelno-vlhkostné podmienky v priechodných a odpočinkových priestoroch,

  • v prostredí so zdrojmi sálavého tepla na mladistvého zamestnanca, kde intenzita sálania na pracovnom mieste pri pôsobení sálavého tepla na hlavu prekračuje 150 W/m 2,

  • v prostredí s relatívnou vlhkosťou vzduchu prekračujúcou 80 %, s koncentráciou kyslíka v ovzduší nižšou ako 20 % objemových,

  • na pracoviskách s hlukom, kde sú prekračované najvyššie prípustné hodnoty hluku na pracovných miestach ustanovené osobitným predpisom. Pri zabezpečení náhradných ochranných opatrení, napríklad používaní účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov, nesmie práca v takomto prostredí prekračovať 4 hodiny za zmenu a musí byť prerušovaná nevyhnutnými prestávkami,

  • pri ktorých sú prekračované najvyššie prípustné hodnoty vibrácií prenášaných na ruky, celé telo a miestne ustanovené osobitným predpisom. Ak je vykonávanie takýchto prác nevyhnutné z dôvodu odbornej výučby a prípravy na povolanie, musí byť vystavenie vibráciám obmedzené časovo na