dnes je 24.7.2021

Input:

Prevádzkový poriadok skladovania

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.3 Prevádzkový poriadok skladovania

Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD.

 1. Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť.
 2. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce.
 3. Bezpečnostné opatrenia pri skladovej manipulácii: príjem, uskladnenie, vyskladnenie, výdaj materiálu, užívanie energií, skladovanie škodlivých a nebezpečných materiálov.
 4. Bezpečnostné opatrenia pri poruchách, nehodách, haváriách skladovacích zariadení, pri požiari, živelných pohromách.
 5. Vyhotovenie komunikácií, ich osvetlenie, upratovanie, údržba, spôsob ich používania a označenie.
 6. Vyhradenie parkovacích plôch, garáží a ďalších prevádzkovaných a neprevádzkovaných plôch.
 7. Určenie priestorov pre vykonávanie nakládky a vykládky.
 8. Zaistenie údržby a opráv vozidiel, ich odstavovanie do opravy, spôsob odtiahnutia nepojazdného vozidla garážovanie.
 9. Organizácia kontroly, vzdelávanie a preskúšavania pracovníkov.
 10. Schematický pôdorysný plán skladu.

1. Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť.

Miestny prevádzkový poriadok skladu

Požiadavky na pracovníkov vykonávajúcich manipulačné práce

Manipulačné práce môžu vykonávať pracovníci, ktorí sa podrobili lekárskej prehliadke vo veci zdravotnej spôsobilosti na prácu s bremenami, absolvovali zaučenie a inštruktáž o bezpečných metódach práce a sú oprávnení vykonávať práce daného druhu.

Kvalifikácia zamestnancov obsluhujúcich dopravné zariadenia a motorové vozíky je stanovená vo Vnútornom dopravnom predpise.

Požiadavky na používanie osobných ochranných prostriedkov

Pracovníci pri manipulačných prácach musia byť vystrojení osobnými ochrannými prostriedkami v závislosti od druhu bremena a od podmienok vykonávania prác v zmysle vnútornej Smernice na poskytovanie OOPP.

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) musia zodpovedať požiadavkám podľa vnútornej smernice: Kritériá na výber OOPP.

2. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce.

Motorové vozíky

Užívateľ je povinný zabezpečovať vykonávanie:

 1. dennej obsluhy / údržby / vozíka,
 2. plánovanie údržby a opráv,
 3. kontroly bezpečnosti uzlov a agregátov vozíka.

Dennú údržbu, ktorú vykonáva obsluha pred začatím prevádzky v rozsahu podľa pokynov výrobcu. Obsluha je oboznamovaná na povinnom vzdelávaní s rozsahom prác, vykonávaných pri dennej údržbe.

Obsluha je povinná:

 1. pred začatím prevádzky vozíka so spaľovacím motorom:

•         doplnenie množstva paliva a kontrolu palivovej sústavy na tesnosť,

•         kontrolu množstva vody a tesnosti chladiacej sústavy,

•         kontrolu množstva oleja a tesnosti hydraulických obvodov a množstva motorového oleja v čističi vzduchu,

•         kontrola stavu zdvíhacieho zariadenia,

•         kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách,

•         preskúšanie skrutiek pripevnenia kolies, prípadne dotiahnutie,

•         kontrolu pravidelnosti chodu motora, mazania, činnosti svetiel a húkačky, ručnej a nožnej brzdy,

•         po skončení prevádzky vykonať celkové očistenie vozíka a odstaviť ho na vyhradenom mieste,

b.       pred začatím prevádzky elektrovozíka vykonávať:

•         kontrolu celkového technického stavu vozíka, jednotlivých agregátov a všetkých spojovacích článkov,

•         kontrolu hydrauliky na tesnosť,

•         kontrolu vonkajšieho stavu pneumatík, ich hustenia a pripevnenia obručí,

•         kontrolu stavu zdvíhacieho zariadenia,

•         kontrolu stavu el. prístrojov a vodičov, svetelnej a zvukovej signalizácie a kontrolných prístrojov,

•         kontrolu činnosti ovládacieho, riadiaceho a brzdového mechanizmu za jazdy,

•         kontrolu stavu akum. batérií, t. j. čistota batérie od elektrolytu, pripevnenia káblov k pólovým prívodom batérie, výšky hladiny elektrolytu, v každom akum. článku kontrolovať priepustnosť odvzdušňovacích otvorov,

•         po ukončení prevádzky musí obsluha vozík očistiť a pripevniť batériu v akumulátorovni na nabíjanie.

Každú chybu, zistenú pri dennej obsluhe a kontrole, ohlási obsluha užívateľovi, ktorý zabezpečí jej odstránenie.

Ak ide o chybu ohrozujúcu život, nesmie sa vozík používať na prácu, pokiaľ chyba nie je odstránená.

Plánovaná údržba sa vykonáva v súlade s pokynmi výrobcu, ktorý v návode na obsluhu a údržbu stanovuje počet motohodín a rozsah prác pre jednotlivé stupne údržby.

Užívateľ zabezpečí údržbu po odpracovaní určeného počtu motohodín dodávateľským spôsobom.

Opravy vozíkov sa vykonajú dodávateľským spôsobom v oprávnenej opravárenskej organizácii.

Všetky opravy zaznamená užívateľ v evidenčnom liste vozíka. Obsluha nesmie vykonávať samostatne žiadne úkony, na ktoré nie je preukázateľne zaškolený oprávneným údržbárom.

GO zabezpečuje užívateľ v spolupráci s kontrolórom po odpracovaní výrobcom stanoveného počtu motohodín a podľa celkového stavu vozíka dodávateľským spôsobom.

Kontrola technického stavu motorových vozíkov sa zameriava na kontrolu bezpečnosti uzlov a agregátov vozíkov. Vykonáva sa v súlade s požiadavkami uvedenými v technickej dokumentácii vozíkov.

Kontrolu vykoná zmluvne zaistený dodávateľ.

Výsledky kontroly sa uvedú do evidenčného listu MV, ktorý je vypracovaný samostatne na každý vozík.

Vyrovnávacie mostíky a zvislé posuvné brány

Údržbárske práce hydraulických a elektrických vyrovnávacích mostíkoch a zvislých posuvných bránach s motorovým pohonom vykonáva oprávnená osoba v pravidelných intervaloch, v súlade s dokumentáciou výrobcu. Pohonné motorové jednotky musia byť pred opravou alebo údržbou vypnuté a zabezpečené proti neočakávanej a neoprávnenej prevádzke. Výnimkou je funkčná skúška, keď pracovník údržby prehliada zariadenie pri vykonávaní niektorých jeho funkcií tak, aby zistil poruchy.

Ak sa údržba alebo oprava vykonáva pod zdvihnutými vyrovnávacími mostíkmi a posuvnými bránami, musia sa zabezpečiť proti sklopeniu použitím montážnej podpery alebo zariadenia.

Pravidelné kontroly hydraulických a elektrických vyrovnávacích mostíkov a zvislých posuvných bránach s motorovým pohonom sa vykonávajú v intervaloch podľa výrobcov zariadení. Na ostatných typoch vyrovnávacích mostíkov a bránach sa musí kontrola vykonávať pravidelne, tak ako je to nevyhnutné pre bezpečnosť v súlade s pokynom výrobcu.

Kontrola zahrňuje:

•         vizuálnu prehliadku s ohľadom na zistenie opotrebenia a poškodenia;

•         kontrolu funkcie;

•         kompletnosť a účinnosť bezpečnostných zariadení.

Na vyrovnávacích mostíkoch musí byť vykonaná kontrola aj po veľkých opravách nosných súčastí zváraním. Rozsah kontrolných požiadaviek je daný rozsahom potrebných prác.

Používateľ musí uchovávať písomné uzávery zo všetkých kontrol s dátumom, menom adresou a podpisom oprávnenej osoby v denníkoch zdvíhacích zariadení.

Osoba zodpovedná za dodržiavanie lehôt údržby, opráv a kontrol všetkých skladovacích zariadení je vedúci skladu.

3. Bezpečnostné opatrenia pri skladovej manipulácii: príjem, uskladnenie, vyskladnenie, výdaj materiálu, užívanie energií, skladovanie škodlivých a nebezpečných materiálov.

Všeobecne

Bezpečnosť vykonávania manipulačných prác sa musí zaisťovať:

•         správnou voľbou spôsobov vykonávania manipulačných prác, ako aj manipulačných zariadení a prostriedkov na vykonávanie týchto prác;

•         prípravou a organizáciou pracovísk na vykonávanie týchto prác;

•         prideľovaním pracovníkov, ktorí sa podrobili lekárskej prehliadke a zaučeniu zodpovedajúcemu danej činnosti;

•         používaním ochranných pracovných prostriedkov.

Požiadavky na vykonávanie manipulačných prác

Pri voľbe spôsobov vykonávania prác sa musí uvažovať s odstránením nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu alebo s ich znížením na najmenšie riziko, a to:

•         mechanizáciou a automatizáciou manipulačných prác;

•         používaním strojov, pomôcok a iných zariadení zväčšujúcich bezpečnosť;

•         prevádzkovaním výrobných zariadení v súlade s platnými normami a s prevádzkovou dokumentáciou;

•         používaním znamení alebo iných druhov signalizácie pri preprave bremien manipulačnými zariadeniami;

•         správnym rozmiestnením a uložením bremien na miestach vykonávania prác a v dopravných prostriedkoch;

•         dodržiavaním požiadaviek na ochranné pásma elektrických vedení, káblových a potrubných rozvodov.

Pri vykonávaní prác s balenými a kusovými bremenami treba využívať prostriedkov paletizácie, ako aj špecializovaných úchopových prostriedkov zamedzujúcich vypadávanie bremien.

Spôsoby uloženia a upevnenia bremien musia zabezpečovať ich stabilitu pri preprave a skladovaní, pri vykladaní z dopravných prostriedkov a pri rozoberaní skládok, ako aj možnosť mechanizovaného nakladania a vykladania.

Nepovoľuje sa manipulovať dopravnými prostriedkami s bremenami po odstránení upevnenia bremien.

Pred premiestňovaním bremena zdvíhacím manipulačným zariadením sa musí skontrolovať správnosť uloženia.

Pred začiatkom vykonávania nakladacích a vykladacích prác sa musí určiť spôsob dohodnutej signalizácie medzi pracovníkom, ktorý podáva signály (balič, viazač) a obsluhou manipulačného zariadenia.

Pri premiestňovaní bremena zdvíhacím manipulačným zariadením sa musí vylúčiť prítomnosť pracovníkov na bremene a v pásme jeho možného pádu.

Valcové bremená sa musia pri nakladaní a vykladaní zabezpečiť pomôckami, ktoré vylučujú zosunutie.

Ak v dôsledku meteorologických vplyvov na fyzikálne - chemický stav bremena vzniknú nebezpečné a škodlivé faktory, manipulačné práce sa musia prerušiť na vytvorenie bezpečných pracovných podmienok.

Opatrenia, najmä so zreteľom na fyzickú námahu, vlastnosti pracovného prostredia a požiadavky na pracovnú činnosť vo veci faktorov súvisiacich s rizikom poškodenia zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami sú uvedené v internom predpise: Opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťaži.

Požiadavky na miesta manipulačných prác

Miesta na vykonávanie manipulačných prác si treba zvoliť tak, aby mali podklad zabezpečujúci stabilitu manipulačného zariadenia, skladovaných materiálov a dopravných prostriedkov.

Miesta na vykonávanie manipulačných prác musia mať vyznačené medze na uloženie bremien s uvažovaním jednotných prejazdov a priechodov.

Šírka prejazdov musí byť dostačujúca na bezpečnú premávku dopravných prostriedkov a manipulačných zariadení.

Premávka dopravných prostriedkov musí byť organizovaná podľa pravidiel cestnej premávky.

Miesta na vykonávanie manipulačných prác musia byť osvetlené. Osvetlenie musí byť rovnomerné bez oslňovania pracovníkov. Typy svietidiel treba voliť podľa podmienok prostredia, vlastností a povahy bremien.

Miesta na vykonávanie manipulačných prác musia byť vybavené potrebnými prostriedkami kolektívnej ochrany a bezpečnostnými značkami.

Vychystávacie plošiny, rampy, manipulačné mosty a iné objekty musia byť vystrojené trvalými alebo snímateľnými ochrannými zariadeniami.

Priechody na vonkajšie miesta vykonávania prác musia byť rovné, bez jám a výmoľov; v zime sa musia čistiť od snehu a pri zľadovatení posypávať pieskom, troskou alebo inými materiálmi proti kĺzaniu.

Miesta na vykonávanie manipulačných prác musia vyhovovať požiadavkám požiarnej bezpečnosti.

Prítomnosť škodlivín, hladina hluku, mechanické kmitanie a iné nebezpečné a škodlivé faktory pracovného procesu na miestach vykonávania manipulačných prác, teplota, vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu v pracovnom pásme nesmú prekračovať hodnoty stanovené v platných právnych predpisoch.

Bezpečnosť práce pre manipulačné práce a manipuláciu s materiálom a bremenami

(Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami)

Pri ručnej manipulácii s bremenami, platia hmotnostné obmedzenia pre ženy a mladistvých.

Ženám sú zakázané práce, pri ktorých sú trvalo vystavené nadmernej fyzickej námahe, t. j. trvalo ťažkej alebo strednej fyzickej námahe, zdvíhanie a doprava bremien:

 1. nad 15 kg pri ručnom zdvíhaní a prenášaní bremien,
 2. nad 50 kg pri doprave na ručnom vozíku,
 3. nad 100 kg pri ručnej doprave na dvojkolesovom vozíku,
 4. nad 115 kg pri ručnej doprave na štvorkolesovom vozíku,
 5. nad 600 kg pri ručnej doprave koľajovej.

V skladoch sa môžu dvíhať a premiestňovať bremená do váhy 20 kg (občasne).

Ženám tehotným a matkám do 9 mesiacov po pôrode sú zakázané práce s fyzickou námahou, a to najmä:

 1. sústavné zdvíhanie a prenášanie bremien nad 5 kg váhy,
 2. občasné zdvíhanie a prenášanie bremien nad 10 kg váhy,
 3. občasné zdvíhanie a prenášanie bremien neskladných tiež nad 5 kg váhy,
 4. občasná doprava bremien nad 25 kg váhy na vozíkoch.

Pri práci s bremenami sa dodržiava hmotnosť bremien podľa tabuľky

Bremená s hmotnosťou 30 - 50kg u mužov možno zdvíhať nepretržite počas 1 hod. Prestávky medzi časovými úsekmi na zdvíhanie nesmú byť kratšie ako 30 min.

K prácam spojeným s dlhodobou a pravidelnou manipuláciou s bremenami je potrebné vyžiadať stanovisko príslušného orgánu na ochranu zdravia.

Smerné hodnoty na prenášanie bremien postojačky pre ženy

Smerné hodnoty na prenášanie bremien postojačky pre mladistvých

Mladistvým sú zakázané práce s fyzickou námahou, a to najmä:

a.                  chlapci od 16 - 18 rokov, zákaz občasného prenášania bremien nad 20 kg, bremien nad 50 kg vo dvojici na nosítkach a nad 100 kg pri ručnej doprave na vozíkoch,

b.                  dievčatá od 16 - 18 rokov, zákaz prenášania bremien nad 13 kg, nad 30 kg pri prenášaní vo dvojici na nosítkach a nad 65 kg pri ručnej doprave na vozíkoch,

c.                   všetci mladiství mladší ako 16 rokov nemôžu prenášať bremená ťažšie ako 10 kg, ťažšie ako 25 kg pri prenášaní vo dvojici na nosítkach a nad 50 kg pri doprave vozíkmi.

Náklad ťažší ako 50 kg môžu prenášať aspoň dvaja zamestnanci.

Je zakázané zdvíhať materiál o hmotnosti väčšej ako 50 kg do výšky jednou osobou. Pri zdvíhaní ťažkého predmetu naraz niekoľkými pracovníkmi, nemá zaťaženie na jedného pracovníka prekročiť 40 kg. Ručne manipulovať s bremenom sa má len do hmotnosti 100 kg (dvaja muži), nad túto hmotnosť sa má použiť mechanizačný prostriedok.

Pri ručnej manipulácii s nebezpečnými bremenami platia nasledovné zásady:

 1. materiály nebezpečného charakteru musia mať vhodný, pevný a dobre uzavretý obal, ktorý musí byť opatrený pevnými a vhodne upravenými držadlami, prípadne aj inak zabezpečený na bezpečnú manipuláciu a prepravu,
 2. materiál nebezpečného charakteru je potrebné prevážať vo zvlášť prispôsobených vozíkoch, náklad musí byť riadne uložený a upevnený,
 3. žieraviny, výbušniny, horľaviny a iné nebezpečné materiály, skladované v demižónoch, kovových košoch a pod., sa nesmú prenášať na chrbte, v náručí, ťahať alebo tlačiť po podlahe,
 4. pred začiatkom manipulácie je potrebné vždy skontrolovať stav držadiel, uzavretie nádob a pevnosť obalu,
 5. ručné prenášanie a zdvíhanie bremien s nebezpečnými látkami, vykonávané niekoľkými pracovníkmi, musí byť riadené povereným pracovníkom,
 6. ťažké bremená a stroje, ktoré nemajú pätky alebo kolieska, sa musia pred prepravou uložiť na pripravené podklady.

Práca s obalmi

Zamestnanci sú povinní zaobchádzať s obalmi tak, aby ich zbytočne nepoškodzovali. Ak príde tovar v poškodených alebo chybných obaloch, je treba upozorniť vedúceho, aby upozornil dodávateľa /prepravcu/.

 1. Pri manipulácii s obalmi alebo s tovarom s ostrými hranami a rohmi sa musia používať rukavice /kožené dlane/.
 2. Tam, kde hrozí úraz črepinami, klincami alebo inými ostrými predmetmi, nesmie pracovník pracovať v nevhodnej obuvi. Pri práci s fľašami sa používajú rukavice s manžetami.
 3. Oceľové pásy alebo drôty sa preštikujú na boku debien, pričom sa pridržujú na hornej časti, aby sa nemohli vymrštiť.
 4. Pri prerezávaní viazania na vreciach sa rez vedie smerom dolu na odvrátenej strane vreca.
 5. Rozložené skladacie obaly sa pre spätnú prepravu zväzujú výhradne špagátom. Zväzovanie drôtom alebo plechom je zakázané.
 6. Tovar sa musí vybaľovať na miestach k tomu určených. Prázdne obaly musia byť ukladané na vyhradené miesta, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a plynulosť pracovnej činnosti.

Pri manipulácii s bremenami treba dodržiavať tieto najzákladnejšie ergonomické zásady:

 1. zásada vodorovnej roviny – usilujeme sa čo najmenej bremená zdvíhať, námaha je najnižšia, ak bremená premiestňujeme po rovine,
 2. zásada zvislej roviny – je výhodné, ak ťažisko tela osoby, ktorá pracuje s bremenami a ťažisko bremena boli čo najbližšie pri sebe (nie je výhodné prenášať alebo zdvíhať bremeno v rukách s natiahnutými pažami),
 3. zásada stability a rovnováhy – základnou podmienkou je vhodný postoj (aby pracovník dokázal v každej chvíli ovládať manipulovaný predmet),
 4. zásada držania tela – potrebné je priblížiť sa k bremenu tak, aby ich ťažiská boli čo najbližšie, k bremenu je potrebné postaviť sa tak, aby bolo v smere, v ktorom bude prenášané,
 5. zásada uchopenia bremena – rozpätie rúk má byť zhodné so šírkou ramien, paže natiahnuté a zápästie v jednej rovine s predlaktím,
 6. zásada nadľahčenia bremena – možnosti sú vo využití vzostupného pohybu zdvíhaného predmetu, použití tela ako protiváhy na rozhýbanie predmetu, využitie spolupracovníka ako protiváhy a pod.
 7. zásada prenášania a ukladania bremien – účelné je, ako už bolo spomenuté, udržať bremeno v blízkosti tela, malé výrobky prenášať vo vhodných nádobách a pod.

Pri ručnej manipulácii, najmä zdvíhaní a prenášaní bremien, sa používajú jednoduché pomôcky a zariadenia - nosítka, držiaky, úchytky, zdviháky, kliešte, sochory, páky, tyč, valčeky, vozíky, prepravníky a pod.

Tieto pracovné pomôcky sú jednoduché zariadenia, ktorých význam je v uľahčení a zdokonalení spôsobov ručnej manipulácie s bremenami. Sú to pomôcky, ktoré hlavne:

 1. pomáhajú k bezpečnému uchopeniu manipulovaných predmetov pri ich zdvíhaní, prenášaní a ukladaní,
 2. vylučujú prítomnosť rúk pracovníkov v priestore bezprostredného ohrozenia,
 3. umožňujú sústrediť pozornosť a silu pracovníkov na vlastnú manipuláciu,
 4. skracujú alebo odstraňujú fázy zhybu pracovníkov pri zdvíhaní bremien.

Efektívne využitie týchto pracovných pomôcok súvisí s vybavením pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (rukavice a pod.).

Najčastejšie používanými pomôckami sú rôzne typy ručných vozíkov.

Bezpečnosť práce pri manipulácii s týmito ručnými vozíkmi závisí od:

 1. správnej voľby druhu a veľkosti vozíka, vzhľadom na manipulovaný predmet,
 2. správneho rozloženia hmoty materiálu na plošine vozíka tak, aby spoločné ťažisko bolo čo najnižšie,
 3. dodržania vyznačenej nosnosti vozíka a neprekračovania tejto nosnosti,
 4. stabilizovania labilného materiálu (kliny, laná, pásy, reťaze atď.), aby počas prepravy nedošlo k jeho zosunu, deformácie a pod.
 5. správneho rozmiestnenia materiálu na ložnej ploche, aby prevážaný materiál nepresahoval obrys vozíka (v opačnom prípade treba vykonať také opatrenia, aby nedošlo k zachyteniu materiálu o okolité predmety, resp. osoby),
 6. kvality komunikácií a vhodných priestorov na odstavovanie týchto pomôcok,
 7. dodržiavania zakázaných činností, napr. neťahať vozíky pri spätnej chôdzi, pri prevážaní nákladu na vozíkoch neprevážať osoby (ani za účelom pridržiavania nákladu) atď.

Pri manipulácii s bremenami pomocou iných mechanizmov, ako napr. pomocou motorových vozíkov, dopravníkov, výťahov, žeriavov, kladkostrojov a pod., platia zvláštne predpisy a zamestnanci, ktorí nie sú oboznámení a vyškolení z týchto predpisov, nesmú s týmito manipulačnými prostriedkami manipulovať.

 1. Pri stohovaní kontajnerov, paliet a prepraviek nesmie byť prekročená ich stanovená stohovacia nosnosť a stohovacia výška.
 2. Výška stohu môže byť iba taká, aby nad hornou hranou manipulovanej manipulačnej jednotky bola od spodnej hrany stropu /nosníka, svietidiel/ dodržiavaná vzdialenosť 100 mm.
 3. Pri stohovaní paletových jednotiek je zakázané:

•         spojovať susediace stohy predložkami,

•         viazať stohovanými paletovými jednotkami,

•         stohy zaisťovať: – podopieraním, vzájomným opieraním a opieraním o rôzne konštrukcie.

 1. Na stohy je zakázané vystupovať, upevňovať na ne a opierať akékoľvek predmety.
 2. Pri stohovaní manipulačných jednotiek nad výšku 2 m vysokozdvižnými vozíkmi je nutné používať ochranné prilby.
 3. Predmety, ktorých tvar sa mení /vrecia, vaky, balíky/ sa smú ukladať do stohových hromád iba vtedy, ak sa vytvorili dostatočne šikmé alebo stupňovité steny. Pri ručnom uskladňovaní vrecovitých hnojív je maximálna skladovacia výška 1,5 m, nad túto výšku je ručný odber zakázaný.

V zmysle platných predpisov je ďalším zo spôsobov skladovania materiálu stohovanie.

Aj tu platia určené predpisy bezpečnej práce, najmä:

 1. stohy a hranice musia byť stabilné, ak hrozí ich zosunutie, alebo zrútenie, musia byť zabezpečené, alebo rozobrané,
 2. predmety premenlivého tvaru, ako sú vrecia, vaky, balíky a pod., sa môžu ukladať do stohových hromád, ak sú vytvorené dostatočne šikmé, alebo stupňovité steny,
 3. na stohované hromady sa môže vystúpiť len vtedy, ak sú okraje hromád dostatočne pevné, na výstup sa musia používať bezpečné prostriedky,
 4. zo stohovanej hromady sa môžu zhora odoberať predmety len z bezpečného stanovišťa zhora, stupňovito alebo aspoň s dodržaním dostatočného bočného sklonu hromady,
 5. pri stohovaní kontajnerov, palíc, nástavcov na palety, prepraviek, nesmie byť prekročená určená stohovacia nosnosť a stohovacia výška,
 6. je zakázané vytvárať stabilitu stohu podopieraním, alebo vzájomným opieraním stohu o iné konštrukcie medzi stohom a spodnou stranou najnižšej časti stropu, musí byť ponechaný priestor 100 mm.

Zásady bezpečnej manipulácie s paletami

Zásady bezpečnej manipulácie s paletami a skladovanie paliet boli vypracované podľa platných STN. Zásady platia pre bezpečnú manipuláciu s paletami jednoduchými.

Stanovujú pre ne tiež zásady bezpečného skladovania.

čl. 1

1.       Stanovené zásady musia byť dodržiavané spolu so všeobecne platnými predpismi na ochranu zdravia a života, a s príslušnými prevádzkovo-bezpečnostnými ustanoveniami VDP.

čl. 2

Zásady bezpečnej manipulácie

 1. Palety prosté, ložené baleným či nebaleným materiálom, ktorý znesie bezpečné stohovanie a zaručuje vytvorenie stabilného stohu sa smú stohovať do stohovacej výšky alebo počtu vrstiev, pre ktoré sú konštruované.
 2. K uloženiu balených výrobkov v prepravných obaloch, popr. nebalených výrobkov a iných materiálov, ktoré znesú loženie a stohovanie, sa používajú EUR palety / európska drevená paleta prostá /, rozmerov 800 mm x 1200 mm.
 3. Nosnosť palety je 1 000 kg. Pri ložení palety do regálov, pri ktorom paleta nie je podopretá v miestach všetkých špalíkov, musí byť paleta ložená materiálom o hmotnosti 500 kg.
 4. Stohovacia nosnosť palety je 4 000 kg.
 5. Palety sú určené pri využití max. nosnosti pre štvorvrstvové stohovanie do max. výšky 4 m, okrem palety o nosnosti 3 200 kg, ktoré sa stohujú iba v troch vrstvách.
 6. Dovoľuje sa i viacvrstvové stohovanie pri dodržaní stohovacej nosnosti a dodržaní výšky stohu 4 m.
 7. Určená maximálna stohovacia výška ložených paliet pri stohovaní vo vnútri skladov je 4 m za predpokladu, že sú ložené materiálom, ktorý znesie bezpečné stohovanie a zaručuje vytvorenie stabilného stohu. Nosnosť ani stohovacia nosnosť palety nesmie byť prekročená. Stoh musí byť utvorený z rovnakého typu paliet.
 8. Palety, ktoré sa používajú na manipuláciu, musia trvale zodpovedať rozmerovým a pevnostným požiadavkám, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť práce. Ložený materiál nesmie presahovať vnútorný pôdorysný rozmer paliet, upevnenie loženého materiálu musí byť vykonané tak, aby sa zabránilo zraneniu osôb obsluhujúcich palety.
 9. Dodatočné zatĺkanie klincov do drevených častí palety je zakázané. Na paletách nesmie užívateľ vykonávať žiadne konštrukčné úpravy, ktoré by boli v rozpore s príslušnými STN pre palety, a ktoré by boli v rozpore so zásadami pre bezpečnú manipuláciu.
 10. Palety musia byť pravidelne kontrolované v časových intervaloch stanovených užívateľom na základe prevádzkových podmienok, minimálne 1 x ročne. Hlavne je potrebné kontrolovať rozmery, či nevznikli deformácie znemožňujúce funkciu, stav spojov, čitateľnosť značenia nosnosti a stohovacej nosnosti. Poškodené palety musia byť pred ďalším použitím odborne opravené, prípadne vyradené z ďalšieho používania. Neoznačené palety nesmú byť používané.
 11. Pri vidlicovej manipulácii musí nosná vidlica manipulačného zariadenia pevne podopierať paletu bez možnosti skĺznutia. Nosná vidlica musí prechádzať celou vnútornou pôdorysnou šírkou alebo dĺžkou palety. Presah nosnej vidlice cez vnútorné pôdorysné obrysy palety pri stohovaní a ukladaní do regálov nie je dovolený.
 12. Nosnosť manipulačného zariadenia musí zodpovedať hmotnosti naloženej manipulovanej palety a jeho zdvih musí byť najmenej o 150 mm väčší ako je výška predposlednej vrstvy stohu.
 13. Nosná vidlica musí byť celá zasunutá v naberacích otvoroch kolmo na pozdĺžnu alebo priečnu os palety. Pri nasúvaní nesmie narážať na žiadne časti palety.
 14. Palety nesmú byť nadvihované ani vyrovnávané do správnej polohy len jedným ramenom vidlice.
 15. Závesná manipulácia s paletami je povolená za predpokladu, že sú vybavené konštrukčnými prvkami pre túto manipuláciu, a to nasledovne:

•         pri premiestňovaní prostriedkami pre viazačskú manipuláciu,

•         pri stohovaní len prostriedkami pre bezviazačskú manipuláciu.

 1. Presúvanie paliet šmykom je zakázané. Zdvíhanie a spúšťanie paliet musí byť plynulé.
 2. Manipulácia musí byť vykonávaná len s jednou paletou. Manipulácia pri stohovaní s dvoma nastohovanými paletami s výnimkou paliet jednoduchých je dovolená výnimočne, pokiaľ výška týchto nastohovaných paliet nepresiahne 1 200 mm.
 3. Vysokozdvižné vozíky používané pri stohovaní, ktoré majú zdvih väčší ako 1,5 m nad sedadlom obsluhy, musia byť vybavené ochranným rámom. Vysokozdvižné vozíky používané pre stohovanie nad 4 m, musia byť vybavené navyše opornou mrežou, plnopryžovými kolesami, bočným posunom, mikropojazdom a pracovným svetlometom, slúžiacim k osvetleniu pracovného miesta, umiestneným napr. na niektorej časti zdvíhacieho zariadenia.
 4. Obsluha vysokozdvižných vozíkov vykonávajúci stohovanie, musia byť držiteľmi preukazov obsluhy motorových vozíkov zodpovedajúcej triedy a druhu.
 5. Pri stohovaní paliet nad výšku 2 m musí obsluha vysokozdvižných vozíkov používať ochranné prilby.
 6. Určené skladovacie plochy, vrátane plôch dopravných a manipulačných uličiek skladov, skládok a skladíšť určených pre stohovanie paliet, musia byť trvanlivé, odolné proti oteru. Nosnosť určených skladovacích plôch musí zodpovedať hmotnostiam najväčšej nosnosti naložených paliet.
 7. Maximálna povolená výška stohu pri stohovaní prázdnych paliet na voľnom priestranstve je 4 m.
 8. Pri skladovaní paliet na voľnom priestranstve alebo pod prístreškom sa odporúča nastohované palety zabezpečiť proti nepriaznivým účinkom vetra.
 9. Za sťažených poveternostných podmienok sa manipulácia s paletami na voľnom priestranstve neodporúča . Nutnosť zastavenia práce musí posúdiť zodpovedný pracovník.
 10. Stohovacia výška v uzavretom objekte musí byť taká, aby zaistila najmenej 300 mm vysoký voľný priestor nad vytvoreným stohom.
 11. Vonkajší stohovací priestor musí byť riadne označený zákazom vstupu nepovolaným osobám. Ochranné pásmo priestoru pre stohovanie je minimálne 2.5 m.
 12. Skladovacie zóny stohovacie musia byť vybavené vhodne rozmiestneným, vyhovujúcim osvetlením bez oslnenia. Pre posudzovanie vhodnosti osvetlenia platia príslušné ustanovenia STN.
 13. Dopravné cesty, dopravné uličky, prechodné uličky, určené skladovacie plochy a manipulačné plochy musia byť na podlahe viditeľne označené obrysovými čiarami. Šírky ciest, uličiek a veľkosť označených plôch musí zodpovedať danému spôsobu manipulácie.
 14. Stohy môžu byť vytvorené len s takýmto usporiadaním:

•         naložené palety rovnakého typu,

•         prázdne palety rovnakého typu,

•         spodné vrstvy z naložených paliet rovnakého typu a horné vrstvy z prázdnych paliet tiež rovnakého typu.

 1. Pri sklone podlahy 0.6 % /0 – 20º/ až 0.9 % /0 – 30º/ sa stohy vytvárajú pokiaľ možno tak, aby kratšia strana palety alebo nadstavby bola kolmá na sklon podlahy.
 2. Na navrstvené stohy je zakázané vystupovať. V tesnej blízkosti vytváraných stohov nesmú zamestnanci pracovať ani zbytočne stáť.
 3. V dopravných prostriedkoch musia byť palety riadne zafixované.
 4. Stohovať palety so znečistenou opornou podlahou alebo znečistenými oboma časťami stohovacieho systému /zablatené, so zmrazkami a pod./ nie je dovolené.
 5. V zmysle bodu č. 10 týchto zásad sú povinní vedúci pracovísk alebo nimi poverení zamestnanci zabezpečovať a vykonávať kontroly a opravy paliet.

Manipulácia s troma a viacerými nastohovanými paletami je zakázaná.

Iné usporiadanie sa nepovoľuje.

O vykonanej kontrole stavu paliet a vykonaných opravách sa vedie evidencia.

Prevádzkovanie regálov

Regály z hľadiska funkčnosti slúžia na odkladanie (skladovanie) rôznych materiálov, náradia, tovaru a pod. Výrobca určuje pri jednotlivých typoch ich využitie za predpísaných podmienok. Povinnosťou prevádzkovateľa (užívateľa) je podľa návodu výrobcu umiestniť regál v objekte s jeho označením nosnosti jednotlivých buniek, stĺpcov, regál ukotviť a predpísaným spôsobom v určených lehotách kontrolovať.

Základné zásady:

 1. Regály musia byť vždy stabilné, nesmú byť nerovnomerne zaťažené ako aj preťažované nad stanovenú nosnosť (nosnosť je uvedená výrobcom).
 2. Na každom regáli musí byť viditeľne, trvalo a nezmazateľne označená nosnosť regálovej bunky a stĺpca.
 3. Materiál sa môže do regálov ukladať len tak, aby sa nemohol zosunúť, nevyvíjať tlak na priečky, steny a iné časti. Ak nie je regál na to prispôsobený, potom musí byť po stranách pevne ukotvený napr. ku stene zadnej časti popr. aj z bokov. Ak sa nachádza v priestore viac regálov, tieto musia byť vzájomne pospájané, aby tvorili kompaktný - stabilný celok.
 4. Šírka uličiek medzi regálmi a stohmi musí zodpovedať spôsobu ukladania materiálu. Jej šírka musí mať najmenej 0,8 m. Šírka uličky na prechod vozíkov a pod. musí byť aspoň o 0,4 m väčšia ako najväčšia šírka vozíkov alebo nákladov.
 5. Pred uvedením regálu do prevádzky, po každom jeho premiestnení, prestavení, ale najmenej 1x ročne musí byť regál prekontrolovaný, či zodpovedá príslušnej technickej dokumentácii z hľadiska:

•         stability,

•         pevnosti spojov,

•         zvislosti a vodorovnosti.

Ďalej sa musí skontrolovať, či sú dodržiavané všetky požiadavky výrobcu regálu podľa návodu na jeho použitie. O výsledku kontroly - skúšky každého regálu musí byť vyhotovený záznam, ktorý obsahuje uvedené údaje a zistené skutočnosti v prevádzkovej knihe.

Je zakázané:

•         chodiť po regáloch alebo na ne vstupovať a preťažovať ich,

•         používať poškodené, deformované regály a ich časti, pretože by mohli ohroziť bezpečnosť osôb, majetku (takéto regály musia byť ihneď označené výstražnou tabuľkou a vyradené z prevádzky),

•         ručná obsluha regálov vo výške nad 180 cm musí byť zabezpečované zariadením (stabilné rebríky, schody, plošiny, zakladače a pod.),

•         prístup k regálom musí byť trvalo voľný a nič nesmie brániť bezpečnému ukladaniu, manipulácii a vyberaniu uskladňovaného tovaru a materiálu.

Vedúci zamestnanec pracoviska, kde sú regály prevádzkované zodpovedá za vedenie prevádzkovej knihy regálov.

Podmienky pre správne užívanie regálov

Regály prázdne, čiastočne zaplnené aj celkom zaplnené musia byť stabilné. Stabilita regálov sa nesmie zaisťovať vzájomným opretím regálov o seba alebo ich opretím o rôzne konštrukcie.

 1. Regály ani ich časti nesmú byť preťažované.
 2. Spôsob zakladania a obsluhy regála musí zodpovedať možnostiam príslušného regálu.
 3. Pred uvedením do prevádzky, po každom premiestnení a prestavaní regálu, ale najmenej jedenkrát ročne musí byť regál prekontrolovaný z hľadiska stability, pevnosti spojov, zvislosti a vodorovnosti. O výsledku kontroly musí byť vyhotovený záznam.
 4. Je zakázané do regálov liezť, prípadne do nich vstupovať.
 5. Druh, rozmery ukladaného materiálu musia zodpovedať možnostiam príslušného regálu.
 6. Ručná obsluha častí regálov vo výške 1800 mm musí byť vykonávaná z rebríkov, pojazdných schodov alebo manipulačných plošín.
 7. Prístup poprípade príjazd k regálom musí byť voľný a nič nesmie brániť ukladaniu a vyberaniu materiálu z regálov.

Pre regály v skladoch a výrobnej hale sú určené nasledovné nosnosti:

Druh regálu nosnosť 1 bunky celková nosnosť regálu.

 1. Na manipuláciu s tovarom na vrchných policiach regálov slúžia rebríky, pojazdné schody, manipulačné plošiny. Tieto zariadenia musia byť v