dnes je 28.2.2024

Input:

Povinnosti zamestnanca

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.97 Povinnosti zamestnanca

Ing. Lukáš Židík

Je veľmi potrebné pri oboznamovaní zamestnancov (taktiež aj vedúcich), ale aj vždy pri nejakých kontrolách, auditoch BOZP pripomínať a vštepovať samotným zamestnancom fakt, že zamestnanec má okrem práv tiež aj určité povinnosti.

Hneď tá prvá povinnosť a určite najzakladanejšia je dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, zásad ochrany zdravia pri práci a zásad bezpečného správania na pracovisku a určených pracovných postupov. Tu je potrebné dodať, že zamestnanec s týmto predpismi, postupmi, zásadami a smernicami musí byť riadne a preukázateľne oboznámený.

Vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné prostriedky v súlade s návodom na používanie, s ktorým bol riadne a