dnes je 14.7.2024

Input:

Postavenie žien v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2024

18.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.1.2 Postavenie žien v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Základné ustanovenia platnej legislatívy vo vzťahu k pracovným podmienkam a BOZP vo vzťahu k ženám a osobitným kategóriám žien sa nachádzajú najmä v:

1. Zákonníku práce

2. Zákone NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

3. Zákone NR SR č. 355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Nariadení vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

5. Nariadení vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné