dnes je 23.6.2021

Input:

Označovanie prekážok na pracoviskách

30.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.1 Označovanie prekážok na pracoviskách

Bc. Michal Pecek

Značky sú považované za súčasť nášho pracovného života a mnohokrát nám dokonca môžu pomôcť predísť pracovnému úrazu, alebo poprípade zachrániť nejeden ľudský život.

Všetky bezpečnostné označenia, ktoré sa na pracovisku vyskytujú, môžu viesť ku skvalitneniu pracovného prostredia a taktiež nám to môže slúžiť ako prevencia, ktorá prispieva k znižovaniu úrazovosti na pracovisku.

V tomto článku sa zameriame na bližšie špecifikácie ohľadne bezpečnostného značenia na pracovisku.

Bezpečnostné a zdravotné označenia na pracoviskách

Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci nám poskytuje určité pokyny alebo konkrétne informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov. Vzťahuje sa na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu.

Súbor značiek je definovaný aj vo vyššom právnom predpise - nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Zamestnávateľ je povinný:

 • zaistiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch v prípade, ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostredníctvom kolektívnej ochrany alebo opatreniami, zohľadní sa pritom výsledok posudzovania rizika,

 • zamestnávateľ je povinný presvedčiť sa o prítomnosti takého označenia,

 • je povinný vydať pokyny, ktoré vysvetľujú význam bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch,

 • podľa potreby zabezpečiť na pracovisku a v jeho priestoroch umiestnenie označenia, ktoré sa používa v cestnej premávke, doprave na dráhe, vo vnútrozemskej plavbe, v námornej plavbe a leteckej doprave.

Označenia na pracovisku

Zvukové označenie - pod zvukovým označením rozumieme: akustické signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, aby vykonali mimoriadne opatrenia, alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu.

Ručné signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak to situácia vyžaduje, na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie.

Bezpečnostná farba má osobitný význam:

Môžeme ich rozdeliť do nasledujúcich skupín

Farba Význam alebo účel Pokyny a informácie 
Červená zákazová značka  nebezpečné správanie  
signalizácia nebezpečenstva  stať, zastaviť, zariadenie na núdzové vypnutie, evakuácia  
zariadenie na ochranu pred požiarmi  označenie a umiestnenie  
Žltá alebo žlto-oranžová výstražná značka  upozornenie, výstraha, kontrola  
Modrá príkazová značka  osobitné správanie alebo činnosť, povinnosť nosiť osobné ochran. pracovné prostriedky  
Zelená značky pre núdzový východ, únikové cesty, prvá pomoc  dvere, východy, komunikácie, zariadenie, vybavenie  
bez nebezpečenstva  návrat do normálneho stavu  

Značky, ktoré používame pri správnom dodržiavaní BOZP

Zákazové značky

 • zákazová značka sa považuje za označenie, ktoré zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie,

 • hlavné znaky zákazovej značky - kruhový tvar, čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a červený šikmý pruh, pričom červená farba musí zaberať najmenej 35% plochy značky.

Výstražné značky

 • výstražná značka je označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

 • hlavné znaky výstražného označenia by mal byť trojuholníkový tvar, čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom, pričom žltá farba musí zaberať najmenej 50% plochy značky.

Príkazové značky

 • príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie,

 • medzi hlavné znaky príkazových značiek patrí kruhový tvar, biely piktogram na modrom pozadí, pričom modrá farba musí zaberať najmenej 50% plochy značky.

Značky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc

 • značka pre núdzový východ, únikovú cestu alebo prvú