dnes je 29.11.2020

Input:

Hlásenie pracovných úrazov

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2 Hlásenie pracovných úrazov

Ľubica Kuševová


Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči

1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o vznik

a. registrovaného pracovného úrazu (aby sa tento zástupca mohol podieľať na zisťovaní príčin jeho vzniku a určovaní opatrení)

2. miestne príslušnému inšpektorátu práce (podľa miesta vzniku úrazu) ak ide o vznik

a. závažného pracovného úrazu

b. ohrozenia chorobou z povolania

c. choroby z povolania

d. bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie

e. závažnej priemyselnej havárie

3. príslušnému orgánu dozoru je ohlasovaný vznik

a. závažného pracovného úrazu

4. príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin pri vzniku

a. registrovaného pracovného úrazu

b. ostatných pracovných úrazov a iných úrazov ako pracovných

c. nebezpečnej udalosti

d. chorobe z povolania a ohrození chorobou z povolania

Bezodkladná povinnosť znamená – ihneď, ako je to možné. Zákon neurčuje formu hlásenia, avšak je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k časovej strate, teda môže ísť o overené telefonické hlásenie, e-mailová alebo faxová správa so spätnou väzbou, alebo sa udalosť ohlási osobne.

Zasielanie záznamov o úraze

Zamestnávateľ je povinný zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel

 1. príslušnému inšpektorátu práce alebo

 2. príslušnému orgánu dozoru,

 3. doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu.

Zamestnávateľ je povinný zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do tridsiatich dní odo dňa, keď sa o vzniku úrazu dozvedel.

Registrovaný pracovný úraz na pracovisku u iného zamestnávateľa

Ak zamestnanec utrpel registrovaný pracovný úraz na pracovisku u iného zamestnávateľa, ohlásiť túto udalosť zamestnávateľovi, u ktorého je postihnutý v pracovnom pomere je povinný

 1. zamestnanec, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, ak mu to zdravotný stav dovoľuje,

 2. iní zamestnanci zamestnávateľa u ktorého je postihnutý v pracovnom pomere, ktorí boli svedkami udalosti, prípadne ich poverený vedúci skupiny,

 3. štatutárny orgán zamestnávateľa, v priestoroch ktorého udalosť vznikla.

Zamestnávateľ, v priestoroch ktorého vznikol registrovaný pracovný úraz, je povinný

 • bezodkladne ohlásiť vznik úrazu miestne príslušnému inšpektorátu práce,

 • zodpovedne a spoľahlivo zistiť príčiny a okolnosti vzniku pracovného úrazu, pričom rešpektuje ustanovené podmienky, aby sa na zisťovaní príčin zúčastňoval aj poškodený zamestnanec, zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, v pôsobnosti ktorého k úrazu došlo a v prípade závažného pracovného úrazu aj autorizovaný bezpečnostný technik,

 • spísať príslušné údaje, ktoré sú potrebné na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze (v praxi sa odporúča spísať priamo tento záznam),

 • zaslať ( doručiť) tieto údaje zamestnávateľovi, s ktorým je poškodený zamestnanec v pracovnom (alebo služobnom) pomere,

 • navrhnúť a vykonať v priestoroch vo svojej pôsobnosti opatrenia na zamedzenie vzniku podobného úrazu.

Zamestnávateľ, s ktorým je poškodený zamestnanec v pracovnom pomere, je po prijatí informácie o vzniku registrovaného pracovného úrazu povinný

 • prijať a vykonať vo svojej pôsobnosti tie potrebné opatrenia na predchádzanie podobným pracovným úrazom, ktoré možno vykonať na základe vykonaného vyšetrovania príčin vzniku udalosti,

 • spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze podľa doručeného podkladu, ktorý spísal podľa výsledkov šetrenia zamestnávateľ, u ktorého sa úraz stal,

 • informovať svojho príslušného zástupcu zamestnancov, príslušný inšpektorát práce alebo orgán dozoru i príslušný policajný útvar,

 • zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze na príslušné miesta,

 • zaviesť záznam do svojej evidencie pracovných úrazov a uchovať záznam podľa požiadaviek zákona.

Povinnosti zdravotníckych zariadení

Ošetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie /poskytovateľ zdravotnej starostlivosti/ sú povinní zamestnávateľovi, príslušnému inšpektorátu práce a príslušnému orgánu dozoru na požiadanie bezodkladne písomne oznámiť, či ide o závažný pracovný úraz.

Povinnosti ďalších subjektov

V záujme zamedzenia nenahlasovania pracovných úrazov a iných nežiadúcich udalostí, s cieľom zabezpečiť vyššiu ochranu zamestnancov zákon o BOZP stanovuje povinnosti niektorým subjektom a osobám, ako