dnes je 23.6.2021

Input:

Hlásenie pracovných úrazov

30.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.2 Hlásenie pracovných úrazov

Bc. Michal Pecek

Pracovný úraz rozdelený:

 • - na účely odškodnenia § 8 zákona č. 461/2003 Z. z. ,
 • - na účely evidencie a registrácie § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. .

Pri registrovanom pracovnom úraze to je, ak doba liečenia a PN je viac ako 3 dni, odporúčam čerpať z vyhlášky č. 500/2006 Z. z. - vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze. Tu je presne krok po kroku vysvetlený jednotlivý bod formulára registrovaného pracovného úrazu.

Všetky náležitosti spojené s hlásením úrazov sú vysvetlené v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poprípade vo vyhláške č. 500/2006 Z. z. - vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze.

Každý úraz aj malé poranenie musí byť nahlásený ! ! !

Vybrané paragrafy ktoré hovoria o úrazoch a chorobách:

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pracovný úraz a choroba z povolania

 • Pracovný úraz podľa tohto zákona je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré:

  1. zamestnanec uvedený v § 4 utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh, pre plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi,
  2. fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 utrpela pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami.
 • Choroba z povolania podľa tohto zákona je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe:

  1. zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh,
  2. fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods. 2 pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami.
 • Choroba z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, najviac tri roky pred dňom jej zaradenia do tohto zoznamu.

 • Plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh podľa odsekov 1 a 2 je:

  1. výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo služobných povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru,
  2. iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a
  3. činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty alebo služobnej cesty.

§ 221 ZP Zákonníka práce hovorí, že:

 • Cesta do zamestnania a späť je cesta z bydliska (ubytovania) zamestnanca do miesta vstupu do objektu zamestnávateľa alebo na iné miesto určené na plnenie pracovných úloh a späť. Ak ide o zamestnávateľa v poľnohospodárstve, lesníctve a stavebníctve, je to aj cesta z bydliska na určené zhromaždisko a späť.

 • Cesta z obce bydliska zamestnanca na pracovisko alebo do miesta ubytovania v inej obci, ktorá je cieľom pracovnej cesty, ak nie je súčasne obcou jeho pravidelného pracoviska, a späť, sa posudzuje ako potrebný úkon pred začiatkom práce alebo po jej skončení.

Formulár registrovaného pracovného úrazu zasielame na nasledovné inštitúcie:

Sociálna poisťovňa - odbor úrazového poistenia:

§ 231 ods. 1 písm. h) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení povinnosť zamestnávateľa oznámiť písomne pobočke PÚ, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú PN,

§ 231 ods. 1 písm. i) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom