dnes je 24.7.2021

Input:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prevádzke skladov a skladovaní

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prevádzke skladov a skladovaní

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Základné požiadavky na prevádzkovanie skladov a skladovanie

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti v skladoch a pri skladovaní sú uvedené vo vyhláške SÚBP č. 59/l982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhl. č. 484/1990 Zb. a v STN 26 9030.

V zmysle ustanovení citovanej vyhlášky musia sklady svojim vyhotovením, vybavením a usporiadaním zodpovedať druhu skladovaných materiálov.

Sklady svojím vyhotovením, vybavením a usporiadaním musia zodpovedať druhu skladovaných materiálov.

Prevedenie skladu musí zodpovedať použitej skladovej technológii, skladovej manipulácii, druhu skladového materiálu a zásadám bezpečnej práce.

Materiál, prípadne predmety sa musia skladovať tak, aby sa pri odberaní alebo pri dlhšom skladovaní nemohli zosunúť a aby nevyvíjali tlak na priečky, podpery, murivo ani na iné časti budov, ak nie sú na to prispôsobené.

Skladovaný materiál musí byť uložený tak, aby bola po celý čas skladovania zabezpečená jeho stabilita podložkami, zarážkami, oporami, stojanmi, klinmi, previazaním a pod. a aby nedošlo k jeho znehodnoteniu.

Konštrukčné prvky, ktoré na seba pri skladovaní tesne priliehajú a nemajú časti, ktoré by umožnili bezpečné uchopenie v okách alebo držadlách a pod., musia byť vždy uložené na podkladoch. Je zakázané ako podklady používať guľatinu alebo vrstvené podklady.

Nosnosť úžitkových plôch musí zodpovedať použitej skladovej technológií a hmotnostiam skladového materiálu.

Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber.

Miesta na vykonávanie manipulačných prác musia byť vybavené potrebnými prostriedkami kolektívnej ochrany a bezpečnostnými značkami.

Manipulačné zariadenia sa musia používať podľa určenia a v súlade s prevádzkovou dokumentáciou.

Manipulačné a skladovacie zariadenia, dopravné prostriedky, palety používané na manipuláciu musia trvale zodpovedať rozmerovým pevnostným a funkčným požiadavkám, ktoré zaisťujú bezpečnosť práce.

Kvapalné látky vznikajúce pri skladovaní sa musia so zreteľom na svoje chemické alebo fyzikálne vlastnosti zachytávať do nepriepustných zberných nádrží.

Pri ručnej manipulácii s bremenami sa musia používať také pracovné postupy, aby sa predišlo úrazom vznikajúcim najmä prirazením bremena alebo jeho vyšmyknutím z rúk, zranením rúk či iných častí tela o povrch bremena, pošmyknutím alebo zakopnutím pri chybnom alebo nevhodnom druhu podláh na komunikáciách, zosunutím bremena v dôsledku chybného upevnenia, narazením alebo pádom bremena pri zdvíhaní, prenášaní, spúšťaní alebo nárazom zamestnanca na dopravný prostriedok, na uložené predmety a pod.

Pri ručnej manipulácii s bremenami je potrebné rešpektovať a dodržiavať smerné hmotnostné hodnoty uvedené v osobitnom predpise.

Pri vykonávaní prác s balenými a kusovými bremenami treba využívať prostriedky kontajnerizácie a paletizácie, ako aj špecializované úchopové prostriedky zamedzujúce vypadávaniu bremien.

Spôsoby uloženia a upevnenia bremien musia zabezpečovať ich stabilitu pri preprave a skladovaní, pri vykladaní z dopravných prostriedkov, ako aj možnosť mechanizovaného nakladania a vykladania.

Skladovací priestor, komunikácie v skladištných priestoroch

Skladovací priestor musí mať výšku zodpovedajúcu spôsobu skladovania a používania mechanizácie.

Rozmiestnenie skladovaných materiálov, šírka a únosnosť komunikácií musia zodpovedať používanej mechanizácii.

Všetky uličky, cesty a komunikácie musia byť v stanovených profiloch neustále prejazdné a priechodné.

V skladištných miestnostiach plocha určená na voľné a stohové skladovanie musí byť na viditeľnom mieste označená tabuľkou alebo nápisom s uvedením najväčšieho dovoleného zaťaženia (udáva sa hmotnosť na jednotku plochy v kg/m2).

Všetky plochy skladovej zóny je potrebné pravidelne udržiavať čisté a zarovnané (bez námrazy, blata, olejových škvŕn, dier a pod.).

Komunikácie musia mať rovný povrch, ktorý nesmie byť šmykľavý.

Šachty alebo iné nebezpečné otvory povrchu komunikácií musia byť zakryté poklopmi alebo mrežami, ktorých šírka otvoru, nepresiahne 30 mm a ktorých nosnosť musí zodpovedať ich prevádzkovému zaťaženiu. Poklopy a mreže musia byť zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu.

Najmenšia šírka prechodovej uličky, kde sa v jednom smere prenášajú bremená v jednej ruke, musí byť aspoň 850 mm, ak pracovník nesie bremená v oboch rukách (po boku), musí byť najmenej 1 000 mm. Pri obojstrannej chôdzi sa tieto hodnoty musia zvýšiť najmenej o 150 mm.

Šírka uličiek medzi regálmi a stohmi musí zodpovedať spôsobu ukladania materiálu a musí mať najmenej 0,8 m; šírka uličky na prechod dopravných vozíkov musí byť aspoň o 0,4 m väčšia ako najväčšia šírka vozíkov alebo nákladov.

Dopravné cesty, uličky (dopravné, manipulačné, priechodové), používané skladovacie a manipulačné plochy musia byť na podlahe viditeľne označené obrysovými čiarami (pásy o šírke 100 až 150 mm bielej alebo žltej farby).

Nebezpečné miesta hlavných dopravných ciest, uličiek a komunikácií (zúžené a znížené profily, neprehľadné križovatky a zatáčky) musia byť označené (príslušné dopravné značky, bezpečnostné šrafovanie (čierno – žlté) poprípade vhodné výstražné značky).

Komunikácie, pracoviská a nebezpečné miesta musia byť po zotmení alebo za zníženej viditeľnosti osvetlené umelými zdrojmi osvetlenia.

Plochy určené pre stohovanie paliet vrátane uličiek musia mať pevný a trvanlivý povrch, odolný proti oteru.

Miesta na vykonávanie manipulačných prác musia byť osvetlené (osvetlenie rovnomerné bez oslnenia).

Sklon úžitkových plôch musí zodpovedať použitému skladovaciemu zariadeniu a použitej skladovacej technológii pri stohovaní manipulačných jednotiek nesmie presiahnuť 0,9 %, t.j. 0° 30.

Voľné okraje nakladacích a vykladacích rámp vrátane schodišťa musia mať bezpečnostné označenie.

Manipulačné uličky pre vozíky musia byť usporiadané tak, aby umožňovali dobrý rozhľad a pohodlný prejazd vozíkov zákrutami. Musia sa vyvarovať sklonov, strmých rámp, úzkych prejazdov a nízkych stropov. Uličky musia byť jasne vyznačené alebo vymedzené.

Skladovanie materiálu v regáloch

Regály bývajú často súčasťou rôznych druhov skladov. Skladujú sa v nich rôzne materiály, pričom ich konštrukcie bývajú rôzne. Pri ich prevádzkovaní je potrebné dodržiavať nasledujúce požiadavky:

 • prázdne regály, čiastočne zaplnené regály, aj celkom zaplnené regály musia byť stabilné;

 • nosnosť regálov musí byť preukázaná;

 • nosnosť regálovej bunky a regálového stĺpca musí byť označená na viditeľnom mieste, trvanlivo a čitateľne;

 • regály musia byť trvalo označené štítkami s uvedením najväčšej nosnosti bunky a s počtom buniek v stĺpci.

Pred uvedením do prevádzky, po každom premiestnení a prestavení regálu a najmenej raz ročne, musí byť regál prekontrolovaný z hľadiska jeho stability a pevnosti spojov, zvislosti a vodorovnosti. O výsledku kontroly musí byť vykonaný záznam.

V súvislosti s prevádzkovaním regálov je potrebné, aby zamestnanci poznali a rešpektovali nasledujúce zásady a zákazy:

 • spôsob zakladania musí sa voliť a zodpovedať druhu regálu;

 • ručná obsluha častí regálov vo výške nad 1 800 mm sa musí vykonávať z bezpečných zariadení (rebríky, pojazdné schody, manipulačné plošiny a pod).

Je zakázané:

 • používať neoznačené regály a svojvoľne rozkladať a stavať regály;

 • preťažovať regály, tzn. nakladať ich tovarom nad povolenú nosnosť;

 • liezť do regálu alebo na neho, vstupovať do neho;

 • ukladať materiál v regáloch tak, aby bola prekročená povolená horná hranica skladovania (je vyznačená priečkou; v ostatných prípadoch platí, že medzi hornou hranou ukladaného materiálu a spodnou hranou stropného nosníka alebo spodnou hranou stropnej inštalácie (potrubia, svietidlá, samozhasínacie hlavice a pod.) bola najmenej 100 mm bezpečnostná vzdialenosť);

 • zaisťovať stabilitu regálov vzájomným opieraním, prípadne opieraním o rôzne konštrukcie.

Skladovanie materiálu na paletách

Palety boli, sú a určite ešte dlho budú súčasťou skladov. Slúžia na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu s materiálom. Pri ich používaní je potrebné, aby:

 • palety boli uložené rovnomerne tak, aby uložený materiál nepresahoval vonkajšie pôdorysné rozmery;

 • poškodené palety boli pred ďalším použitím odborne opravené alebo vyradené z ďalšieho používania;

 • v prípadoch keď sa s materiálom nezakladajú do regálov, boli ukladané na vyznačené miesto.

Pri manipulácii s paletami je potrebné ďalej dodržať, aby:

 • zdvíhanie a spúšťanie paliet bolo plynulé;

 • závesná manipulácia sa vykonáva iba s paletami opatrenými konštrukčnými prvkami pre bezpečné pripojenie viazacích alebo závesných prostriedkov, umiestnenými na presne stanovených miestach;

 • nosná vidlica manipulačných zariadení a prostriedkov (regálových zakladačov, stohovacích žeriavov, dopravných vozíkov a i.) bola celkom zasunutá do naberacích otvorov paliet, rovnobežne s ich osou;

 • vidlice pevne podopierali paletu najmenej v 2/3 jej dĺžky alebo šírky s vylúčením možnosti skĺznutia alebo poškodenia dolného povrchu;

 • pri nasúvaní nosná vidlica nenarážala na žiadne časti palety.

Stohovanie

Stohovaním sa označuje bezpečné ukladanie manipulačných jednotiek do stohov - na seba alebo do vrstiev. Do stohov sa ukladajú najmä prepravné prostriedky (palety, prepravky, ukladacie debny a pod.), ktoré sú vybavené stohovacím systémom, alebo predmety, ktoré môžu na sebe spočívať celou plochou hornej a dolnej základne.

Manipulačnou jednotkou je materiál balený, nebalený, zväzkovaný, uložený voľne alebo na prepravnom prostriedku, tvoriaci samostatne alebo spolu s prepravným prostriedkom (napr. paletou, kontajnerom) celok, s ktorým možno manipulovať ako s jedným kusom. Manipulačné jednotky sú spravidla prispôsobené pre mechanizovanú manipuláciu (najmä vidlicovú alebo závesnú), prepravu a skladovanie.

Stohy, hranice a stohové hromady sa smú zakladať iba na pevnej, únosnej, rovnej a nešmykľavej vodorovnej podlahe a smú sa do nich ukladať iba rovnaké predmety nemenného tvaru; predmety, ktorých tvar sa mení (ako sú vrecia, žochy, vaky, balíky apod.), sa smú ukladať do stohovacích hromád iba vtedy, ak sa vytvorili dostatočne šikmé alebo stupňovité steny.

Stohy a hranice musia byť stabilné; ak hrozí nebezpečenstvo, že sa zosunú alebo zrútia, musia sa bezpečne zaistiť alebo rozobrať.

Na stohované hromady sa smie vystupovať iba vtedy, ak sú okraje hromád dostatočne pevné; na výstup sa musia používať bezpečné prostriedky; odoberať predmety zo stohovanej hromady sa smú iba z bezpečného stanovišťa zhora, stupňovito alebo aspoň s dodržaním dostatočného bočného sklonu hromady.

Stohovať manipulačné jednotky, ktoré nemajú stanovené stohovacie nosnosti a stohovacie výšky možno za predpokladu, že:

 • sú konštrukčne, popr. svojím tvarom prispôsobené manipulácii pri stohovaní;

 • znesú stohovacie tlaky;

 • vytvorený stoh bude stabilný;

 • stohovacia výška bude stanovená tak, aby bola zaistená stabilita stohu a aby neboli prekročené prípustné stohovacie tlaky.

Pokiaľ medzery medzi jednotlivými vrstvami manipulačných jednotiek sú zaisťované ručným prekladaním (napríklad drevených hranolov), môže byť spodná hrana manipulačnej jednotky v poslednej vrstve stohu vo výške najviac 1 800 mm.

Výška stohu môže byť iba taká, aby nad hornou hranou manipulovanej manipulačnej jednotky bola od spodnej hrany stropného nosníka alebo stropnej inštalácie dodržaná bezpečnostná vzdialenosť 100 mm.

Pokiaľ je umožnené odoberanie materiálu z nastohovaných manipulačných jednotiek musí byť vykonávané bezpečne (napr. z manipulačnej plošiny), pričom nesmie byť porušená stabilita stohu.

V miestach, kde výšky stohu presahujú stohovaciu výšku 2 m musia zamestnanci používať ochranné prilby.

Stohovanie naložených prostých paliet je dovolené iba za predpokladu, že sú naložené materiálom, ktorý znesie bezpečné stohovanie a zaručuje vytvorenie stabilného stohu.

Používanie regálových zakladačov

Regálový zakladač je zariadenie určené pre ručné alebo mechanizované zakladanie a odber tovaru, debničiek a iných bremien z/do regálov.

Obsluha, prevádzka a údržba regálových zakladačov sa musia vykonávať podľa návodu na obsluhu, resp. pokynov výrobcu/dodávateľa zariadenia.

Regálové zakladače môžu byť používané iba pre tie manipulácie, pre ktoré boli konštruované a určené.

Druh a rozmery manipulovaného materiálu a manipulačné jednotky musí zodpovedať typu regálového zakladača.

Manipulačné jednotky, alebo materiál musia byť regálovým zakladačom manipulované stanoveným spôsobom.

Regálový zakladač musí byť v priebehu prevádzky kontrolovaný z hľadiska jeho technického stavu a dodržiavané zásady správnej a bezpečnej obsluhy.

Obsluha regálového zakladača môže zo svojho stanovišťa vykonávať čiastkové ukladanie alebo vynímanie materiálu iba za predpokladu, že regálový zakladač je pre túto manipuláciu prispôsobený a je v okamihu čiastkjofvého ukladania alebo vynímania materiálu zaistený v pokojnej polohe.

Prístup na stanovište obsluhy regálového zakladača a výstup z neho pred začatím, po ukončení a pri prestávkach prevádzky, musí byť vykonávaný na miestach k tomu určených.

Núdzové opustenie stanovišťa obsluhy regálového zakladača je nutné vykonávať podľa návodu na obsluhu príslušného regálového zakladača.

Používanie prenosných rebríkov

V rôznych prevádzkach najmä ako prostriedok pre prístup k skladovaným materiálom vo vyšších miestach. I keď je to jednoduché zariadenie, pád z výšky pri jeho používaní predstavuje vždy nebezpečenstvo úrazu. Preto je pri jeho používaní tiež nutné dodržiavať určité zásady.

Rebríky musia byť dostatočne pevné a riadne udržiavané.

Rebríky sa musia právne používať na príslušných miestach a na účely, na ktoré boli určené.

Na každom rebríku musí byť vykonaná skúška stability a pevnosti, o čom musí byť zhotovený záznam.

Zásady pre bezpečné používanie prenosných rebríkov:

Pred každým použitím rebríka je nutné skontrolovať rebrík, či niektorá z jeho častí nechýba, alebo nie je poškodená a odstrániť z rebríka akékoľvek znečistenie.

Je zakázané používať poškodené rebríky, nestabilné a tie ktoré nevyhovujú skúškam.

Pri používaní rebríkov sa nesmie prekročiť nosnosť rebríkov.

Pri práci na rebríku s chodidlami vo výške väčšej ako 5 m sa musia používať osobné ochranné zabezpečenie proti pádu (bezpečnostný postroj, bezpečnostný pás, bezpečnostné lano a pod.).

Je zakázané vykonávať úkony na rebríku v stoji chrbtom k rebríku.

Rebríky sa nesmú stavať na labilné predmety ako napr. na palety, tehly, prepravky.

Pri vystupovaní alebo zostupovaní musí byť zamestnanec otočený vždy tvárou k rebríku a musí sa ho pridržiavať oboma rukami.

Pri práci na rebríku je potrebné sa vyvarovať nadmernému vychyľovaniu mimo os rebríka.

Práce na rebríku je možné vykonávať, iba ak je rebrík zabezpečený a je zabránené jeho skĺznutiu, zvráteniu, vychýleniu do strany alebo nedovolenému rozovretiu.

Pri práci na rebríku je nevyhnutné mať vždy riadne očistenú obuv, bez vysokých podpätkov.

Na rebrík môže vystupovať iba jedna osoba s max. nákladom 20 kg.

Rebríky možno stavať iba na stabilnom, pevnom, nepohyblivom podklade primeranej veľkosti tak, aby priečky rebríka boli vodorovné.

Pred výstupom na dvojitý rebrík je potrebné sa uistiť, že je úplne roztvorený.

Pri výsuvných rebríkoch pred aj po vysunutí výsuvného dielu a pred každým výstupom je nutné skontrolovať správnu funkciu západiek.

Na rebríku je povolené pracovať len v bezpečnej vzdialenosti od horného konca rebríka (vo všeobecnosti je zakázané stáť na horných troch priečkach oporného rebríka, stáť na horných dvoch priečkach dvojitého rebríka bez plošiny a bez madla).

Pred postavením rebríka sa musí zabezpečiť dostatočný manipulačný priestor proti možnej kolízii s chodcami, vozidlami alebo dverami v pracovnom priestore.

V pracovnom priestore rebríka je potrebné zaistiť dvere, okná, prípadné iné konštrukcie proti ich nárazu na rebrík.

Zakázané je robiť akékoľvek opravy, ktoré by mohli narušiť pevnosť a stabilitu rebríka.

O kontrole a oprave rebríkov viesť potrebné záznamy.

Pri používaní jednoduchých oporných rebríkov:

 • je nevyhnutné dodržiavať minimálny sklon jednoduchého rebríka;

 • opierať ich len o bezpečné a stabilné miesta;

 • zabezpečiť stabilitu rebríka, zabezpečením proti posunutiu, bočnému vychýleniu, prevráteniu, podkĺznutiu, jednostrannému zaboreniu;

 • priestor pod rebríkom ohradiť alebo zaistiť jeho kontrolu iným zamestnancom.

Používanie ručných vozíkov

Pri používaní ručných vozíkov je potrebné rešpektovať nižšie uvedené pokyny.

Ručné vozíky a ich prídavné zariadenia môžu byť používané len na tie prepravy a manipulácie, pre ktoré boli konštruované a určené.

S ručnými vozíkmi je možné prepravovať bremená a manipulovať s nimi len v uličkách, na trasách a plochách k tomu určených.

Pred každým použitím ručného vozíka je potrebné sa uistiť, že toto zariadenie je kompletné, nepoškodené a správne fungujúce.

Skontrolovať treba rukoväte, držadlá, kolieska a ostatné časti (zlomené, vyhnuté, chýbajúce, ľahko otáčajúce sa kolieska).

Poškodené ručné vozíky sa nesmú používať.

Je zakázané zdvíhať a premiestňovať osoby použitím ručných vozíkov, ak tieto nie sú na tento účel určené.

Zásady pre manipuláciu s ručnými