dnes je 14.7.2024

Input:

57/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia

57/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. marca 2024,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 162 ods. 4 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Definície vybraných veličín v radiačnej ochrane sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Optimalizácia radiačnej ochrany na pracovisku s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením
(1) Optimalizácia radiačnej ochrany na pracovisku podľa § 123 zákona sa vykonáva opatreniami, ktorými sú najmä
a) zmena používaných surovín,
b) zmena používanej technológie,
c) zmena spôsobu organizácie práce alebo režimu práce,
d) zmena režimu vetrania pracoviska vrátane úpravy nútenej výmeny ovzdušia na pracovisku,
e) stavebná úprava pracoviska.
(2) Stanovenie efektívnej dávky pracovníka na pracovisku podľa § 123 zákona vychádza z evidencie jeho pobytu na pracovisku a stanovenia
a) vonkajšieho ožiarenia,
b) vnútorného ožiarenia.
(3) Vonkajšie ožiarenie sa stanovuje
a) meraním dávkového príkonu alebo príkonu priestorového dávkového ekvivalentu na pracovnom mieste a postupom podľa prílohy č. 1 zákona,
b) meraním plošnej aktivity povrchovej rádioaktívnej kontaminácie kože alebo odevu prírodnými rádionuklidmi a postupom podľa prílohy č. 1 zákona,
c) osobnou dozimetriou.
(4) Vnútorné ožiarenie, okrem ožiarenia radónom a torónom, sa stanovuje výpočtom efektívnej dávky z príjmu prírodných rádionuklidov podľa prílohy č. 1 zákona.
(5) Ak pracovník vykonáva prácu na viacerých pracoviskách, efektívne dávky pracovníka sa sčítavajú.
(6) Ak po vykonaní optimalizácie radiačnej ochrany podľa odseku 1 môže na pracovisku dôjsť k prekročeniu efektívnej dávky 6 mSv za kalendárny rok, stanoví sa efektívna dávka pracovníka osobným monitorovaním.
(7) Rozsah údajov na vedenie evidencie výsledkov merania a stanovenia efektívnej dávky pracovníka je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Optimalizácia radiačnej ochrany na pracovisku s ožiarením radónom
(1) Optimalizácia radiačnej ochrany na pracovisku podľa § 124 zákona sa vykonáva opatreniami, ktorými sú najmä zmena
a) spôsobu organizácie práce alebo režimu práce,
b) režimu vetrania pracoviska vrátane úpravy nútenej výmeny ovzdušia na pracovisku.
(2) Stanovenie efektívnej dávky pracovníka na pracovisku podľa § 124 zákona vychádza z evidencie jeho pobytu na pracovisku a stanovenia
a) vonkajšieho ožiarenia,
b) vnútorného ožiarenia radónom a torónom.
(3) Vonkajšie ožiarenie sa stanovuje
a) meraním príkonu priestorového dávkového ekvivalentu na pracovnom mieste a postupom podľa prílohy č. 1 šiesteho bodu,
b) osobnou dozimetriou.
(4) Pri stanovení vnútorného ožiarenia radónom sa vychádza
a) zo stanovenia ročného príjmu rádionuklidu Rn-222 z výsledkov meraní objemovej aktivity predmetného rádionuklidu vo vzduchu na pracovnom mieste a prepočtom s použitím faktora nerovnováhy 0,4 pre