dnes je 14.7.2024

Input:

54/2024 Z.z., Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby

54/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
z 13. marca 2024,
ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 1 písm. e) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1) Vzor formulára na predkladanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Vzor formulára na podnet, pripomienku a stanovisko k procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Vzor formulára na zadanie územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 3.
(4) Vzor formulára na predkladanie správy o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 4.
(5) Vzor formulára oznámenia o začatí konania o stavebnej uzávere je uvedený v prílohe č. 5.
(6) Vzor formulára rozhodnutia o stavebnej uzávere je uvedený v prílohe č. 6.
(7) Vzor formulára na odvolanie voči rozhodnutiu o stavebnej uzávere je uvedený v prílohe č. 7.
(8) Vzor formulára žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 8.
(9) Vzor formulára na zápis územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 9.
(10) Vzor formulára na zápis zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie podľa § 40 ods. 5 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z. je uvedený v prílohe č. 10.
(11) Vzor formulára na výpis zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 11.
(12) Vzor formulára na zápis územnoplánovacích podkladov je uvedený v prílohe č. 12.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.
 
Martin Hypký v. r.
 
Príloha č. 1 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.