dnes je 14.7.2024

Input:

49/2024 Z.z., Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti

49/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
z 13. marca 2024,
ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”) podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Žiadosť o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a na overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť”) sa doručuje úradu elektronicky prostredníctvom formulára v informačnom systéme územného plánovania a výstavby; vzor žiadosti je uvedený v prílohe.
(2) K žiadosti sa prikladá
a) doklad o dosiahnutom vzdelaní podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona s uvedením špecializácie okrem prípadu podľa § 13 ods. 5 druhej vety zákona,
b) profesijný životopis s uvedením dĺžky praxe, zamerania praxe a stručného prehľadu doterajšej činnosti pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie okrem prípadu podľa § 13 ods. 5 druhej vety zákona,
c) doklad o dĺžke praxe a zameraní praxe pre orgán územného plánovania okrem prípadu podľa § 13 ods. 5 druhej vety zákona,
d) prehľad činnosti v obstarávaní najmenej jednej územnoplánovacej dokumentácie v období posledných troch rokov v prípade podľa § 13 ods. 5 druhej vety zákona.
§ 2
Odborná spôsobilosť sa získava absolvovaním odbornej prípravy a úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou na overovanie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie orgánmi územného plánovania (ďalej len „komisia”).
§ 3
(1) Členmi komisie sú predseda, podpredseda a ďalší piati členovia. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.
(2) Členom komisie môže byť len osoba odborne spôsobilá na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie orgánmi územného plánovania.
(3) Členov komisie vymenúva a odvoláva predseda úradu zo zamestnancov úradu a z odborníkov z teórie a praxe.
(4) Členstvo v komisii zaniká doručením písomného vzdania sa členstva, odvolaním, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(5) Tajomníka komisie vymenúva a odvoláva predseda úradu zo zamestnancov úradu; tajomník komisie nie je členom komisie.
§ 4
(1) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej piati členovia komisie.
(2) Komisia zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, ak je podaných najmenej päť žiadostí.
(3) Komisia
a) overuje skúškou odbornú spôsobilosť žiadateľa o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a na overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ”),
b) zodpovedá za vykonanie a riadny priebeh skúšky,
c) objektívne a nestranne hodnotí odpovede žiadateľa,
d) zaznamenáva do hodnotiaceho hárku výsledky ústnej časti skúšky.
(4) Predseda
a) zvoláva komisiu a riadi jej činnosť,
b) oznamuje žiadateľovi výsledok skúšky,
c) podpisuje zápis o priebehu a výsledku skúšky každého žiadateľa, protokol o priebehu skúšky a preukaz o odbornej