dnes je 14.7.2024

Input:

46/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

46/2024 Z. z.
ZÁKON
z 13. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z. z., zákona č. 199/1995 Z. z., zákona č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 172/2022 Z. z., zákona č. 69/2023 Z. z. a zákona č. 195/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 až 31 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1fb sa vypúšťajú.
2. Nad § 32 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Umiestňovanie stavieb a využívanie územia”.

Súčasne sa vypúšťa nadpis pod § 32.
3. V § 32 odsek 1 znie:
„(1) Ak odsek 2 alebo odsek 3 neustanovujú inak, určiť podmienky na umiestnenie stavby a zmenu využitia územia možno územným rozhodnutím o umiestnení stavby alebo rozhodnutím o využití územia.”.
4. § 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) V prípade konaní podľa § 39a ods. 4 sa podmienky na umiestnenie stavby určia stavebným povolením podľa § 66 a to na základe záväzného stanoviska orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu.1fd”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1fd znie:

1fd§ 24 ods. 3 až 5 a 9 až 12, § 40a až § 40c zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.”.
5. V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo o chránenom území či o ochrannom pásme,”.
6. V § 34 ods. 2 sa slová „V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme” nahrádzajú slovami „V územnom konaní o umiestnení stavby a o využívaní územia”.
7. V § 35 ods. 1 sa slová „účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy” nahrádzajú slovom „navrhovateľa”.
8. V § 35 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťa slovo „právoplatného”.
9. V § 35 ods. 3 sa slová „alebo iného opatrenia v území (§ 32), najmä vplyvov na životné prostredie” nahrádzajú slovami „alebo určenia využívania územia”.
10. § 35