Darček mesiaca
BOZP z hľadiska príkladov z praxe v roku 2017

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Komentár k ZP § 135 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

26.6.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 135 Priemerný zárobok zamestnanca za rozhodujúce obdobie, ktoré predchádza dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa zistí z hrubej mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z času odpracovaného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.6.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Odborná príprava štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inšpektora práce trvá   1.jeden rok   2.pol roka   3.dva roky Zákon č. 125/2006 Z. z. § 10 ods. 1 (Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení ...
viac

Prekážky v práciGarancia

21.6.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Delenie prekážok v práci Zamestnávateľ má uvoľniť zamestnanca počas prekážky v práci, prípadne mu poskytnúť náhradu mzdy za čas prekážok v práci alebo len určitú časť. Rozsah pracovného voľna, ktoré sa mu poskytne, ako aj otázka ...
viac

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

21.6.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 (1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Poskytnutie prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdomGarancia

21.6.2017, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., bezpečnostný technik, právnik v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý zamestnávateľ či zodpovedná osoba za BOZP, musí ešte pred samotným poučením zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle § 6 zákona č. 124/ ...
viac

Dokumentácia zo školeníGarancia

20.6.2017, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., bezpečnostný technik, právnik v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinné oboznamovania a školenia zamestnancov Zamestnávateľ je v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
viac

Vznik a zánik záväzkovGarancia

19.6.2017, prof. Ing. Anna Baštincová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Záväzky u podnikateľov vznikajú najčastejšie zo zmluvných vzťahov za prijaté dodávky tovarov, prác, služieb. Môžu vzniknúť z neplnenia zmlúv (úroky z omeškania, zmluvné pokuty za omeškané dodávky), v dôsledku škôd spôsobených ...
viac

Ochrana majetku FO, ktorá je manželom s FO SZČOGarancia

19.6.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľskú činnosť možno začať vykonávať kedykoľvek za predpokladu, že sú splnené zákonné predpoklady (viď najmä Zákon o živnostenskom podnikaní). A teda, aj počas manželstva. Pre začatie podnikania nie je potrebný súhlas druhého ...
viac

Choroba z povolania v roku 2017

19.6.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec má priznanú chorobu z povolania, ale odmietol ponuku od zamestnávateľa na preradenie na inú, pre neho vhodnú prácu. Zamestnanec má priznanú chorobu z povolania, ale odmietol ponuku od zamestnávateľa na preradenie na inú, pre ...
viac

Súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra pri založení spoločnosti s ručením obmedzením a pri prevode väčšinového obchodného podieluGarancia

16.6.2017, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. V prípade založenia spoločnosti s ručením obmedzeným ako i pri rozdelení a prevode väčšinového obchodného podielu Obchodný zákonník podmieňuje zápis skutočností v Obchodnom registri súhlasom správcu dane. ...
viac
Najčítanejšie

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

14.5.2015, Ľubica Kuševová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

17.10.2016, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť vzor Názov firmy   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica k oboznamovaniu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zácvik a preskúšanie   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práciGarancia

28.6.2016, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Vnútorný predpis o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci   Prílohy         Číslo smernice         Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromGarancia

14.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 100/2017 Z.z. novela vyhl. č. 210/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 4.5.2017 v čiastke č. 49)
  • 124/2017 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 125/2017 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 129/2017 Z.z. novela výn. č. 414/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 142/2017 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. a č. 51/1988 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 143/2017 Z.z. novela zák. č. 378/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 151/2017 Z.z. novela zák. č. 149/1995 Z. z. a č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 157/2017 Z.z. o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 14.6.2017 v čiastke č. 65)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
2.8.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
10.7.2017, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
30.6.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: