PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Posilnenie OiRA a iných digitálnych nástrojov na hodnotenie rizík pre mikropodniky a malé podniky.

24.5.2017, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Na 7. zasadnutí komunity OiRA a jej konferencii EÚ sa v dňoch 16. a 17. mája v Bruseli stretne agentúra EU-OSHA, partneri OiRA a Európska komisia, aby zapojili a podporili malé podniky a mikropodniky využitím digitálnych nástrojov pre hodnotenie rizík na ...
viac

Skladovanie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov bolo vlani bezpečné

22.5.2017, Zdroj: SITA
Skladovanie vyhoretého jadrového paliva, ako aj rádioaktívneho odpadu, je na Slovensku bezpečné a spoľahlivé. Skladovanie vyhoretého jadrového paliva, ako aj rádioaktívneho odpadu, je na Slovensku bezpečné a spoľahlivé. Konštatoval to Úrad jadrového dozoru SR ( ...
viac

Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvoGarancia

18.5.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri prechode medzi rôznymi sústavami účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 17599/2003-92. Konkrétne v § 3 sa píše o prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva. Základným krokom pre prechod ...
viac

Komentár k ZP § 59 Skončenie pracovného pomeruGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 59 (1) Pracovný pomer možno skončiť: a)  dohodou, b)  výpoveďou, c)  okamžitým skončením, d)  skončením v skúšobnej dobe. § 59 Skončenie pracovného pomeru K ods. 1: V  § 59 ods. 1  sa upravujú  spôsoby  skončenia pracovného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 73 Hromadné prepúšťanieGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 73 Hromadné prepúšťanie (1) O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 94 Dni pracovného pokojaGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dni pracovného pokoja § 94 (1) Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, a sviatky. K ods. 1: [ Dni pracovného pokoja ] Dni pracovného pokoja  sú: I. dni, na ktoré pripadá ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimiGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (1) Na členov osobitného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príloha 1aGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príloha č. 1a k zákonu č. 311/2001 Z. z. MALOOBCHODNÝ PREDAJ, PRI KTOROM MOŽNO ZAMESTNANCOVI NARIADIŤ ALEBO S NÍM DOHODNÚŤ PRÁCU V DŇOCH USTANOVENÝCH ZÁKONOM 1. maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami, 2. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 5 (1) Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Nedostatky zistené Štátnym úradom inšpekcie práce v ČR za 1. štvrťrok 2017

17.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
V průběhu I. čtvrtletí roku 2017 zahájily orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 6 154 kontrol. V průběhu I. čtvrtletí roku 2017 zahájily orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 6 154 kontrol. Z tohoto počtu se se zaměřilo na dodržování bezpečnosti ...
viac
Najčítanejšie

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

14.5.2015, Ľubica Kuševová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

17.10.2016, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť vzor Názov firmy   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica k oboznamovaniu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zácvik a preskúšanie   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práciGarancia

28.6.2016, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Vnútorný predpis o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci   Prílohy         Číslo smernice         Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromGarancia

14.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 57/2017 Z.z. novela zák. č. 317/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 60/2017 Z.z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu (vyšlo dňa: 22.3.2017 v čiastke č. 29)
  • 61/2017 Z.z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 23.3.2017 v čiastke č. 30)
  • 81/2017 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 87/2017 Z.z. novela zák. č. 160/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 88/2017 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 100/2017 Z.z. novela vyhl. č. 210/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 4.5.2017 v čiastke č. 49)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
2.8.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
10.7.2017, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
30.6.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: