PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Last Minute Semináre

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác, nároky zamestnancov

19.1.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík patrí medzi povinnosti zamestnávateľa. V § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rámcovo upravené ...
celý článok

Tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru

17.1.2017, Zdroj: HaZZ
V stredu 11. januára 2017 sa v priestoroch Prezídia Hasičského a záchranného zboru uskutočnila tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého za účasti riaditeľky Odboru požiarnej prevencie Jany Morávkovej a riaditeľa Odboru ...
celý článok

Povinné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci ako prekážka v práci

12.1.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zabezpečiť vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa zákona a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter ...
celý článok

Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej rebubliky o návrhu na zrušenie STN

10.1.2017, Zdroj: SUTN
Prinášame Vám návrh zrušenia noriem STN za mesiac január. Oznámene Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo si môžete stiahnuť TU. Prinášame Vám návrh zrušenia noriem STN za mesiac január. Oznámene Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo si ...
celý článok

Stanovisko k oboznamovaniu vodičov - referentov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

5.1.2017, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá v § 7 povinnosť zamestnávateľom najmenej raz za dva roky pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého ...
celý článok

Lekárnička prvej pomoci na lyžiarskom výcvikuGarancia

4.1.2017, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo má obsahovať lekárnička 1.pomoci na lyžiarskom výcvikovom kurze žiakov, organizovaných školou? Je záväzné pre tento účel vybavenie lekárničky podľa vyhl. 526/2007 o zotavovacích podujatiach, alebo spracovať jej vybavenie vo vnútornom ...
celý článok

Aktuálna legislatíva v oblasti BOZP, zmeny a pripravované predpisy v tejto oblasti v roku 2017

3.1.2017, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prečítajte si zmeny v oblasti BOZP v roku 2016 a 2017. V závere sa dočítate i o pripravovaných právnych predpisoch a novelách. Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v roku ...
celý článok

Revízie, skúšky a prehliadky

1.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Táto časť vzorov je zameraná na revízie skúšky a prehliadky vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009. Ide o elektrické, plynové tlakové a zdvíhacie zariadenia. Elektrické zariadenia - Správa o odbornej prehliadke a odbornej ...
celý článok

Preškolenie pracovníkov podľa §20 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.Garancia

28.12.2016, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ktorí pracovníci musia byť preškolení poodľa §20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ? Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, ...
celý článok

Zmeny v zákonoch od 1.1.2017

28.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame prehľad legislatívnych zmien od 1.1.2017. Legislatívne zmeny od 1.1.2017 si môžeme prezrieť z hľadiska zákonov, ktoré strácajú platnosť, zákonov, ktoré nadobúdajú účinnosť a novelizovaných zákonov. V prípade, že aktuálne potrebujete riešiť konkrétny ...
celý článok
Najčítanejšie

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Druhy školení BOZPGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný upraviť podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromGarancia

14.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prevádzkový poriadok skladovaniaGarancia

15.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce Bezpečnostné ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
21.2.2017, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Stavebníci pozor!!! Od 1.7.2013 je v platnosti úplne nová vyhláška č. 147/2013 ktorá nahradila vyhlášku č. 374/1990. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
24.2.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
27.1.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: