PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Protipožiarne náteryGarancia

29.3.2017, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z dôležitých vlastností budov je ich protipožiarna odolnosť, t.j. doba, po ktorú sú stavebné konštrukcie schopné odolávať účinkom požiaru bez toho aby sa narušila ich funkcia. Vyjadruje sa následnou stupnicou vyjadrenou v ...
celý článok
Zámok

Kontrola dodržiavania BOZP pri prevádzke drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvárniacich strojov v roku 2016

28.3.2017, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej,,BOZP") pri prevádzkovaní drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvárniacich strojov. Úloha sa realizovala bez rozdielu, či ...
celý článok

Platby na účet pri pozastavení živnosti v roku 2017Garancia

27.3.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ prechádzajúci od 1.4. 2017 na s.r.o. pozastavuje živnostenské oprávnenie k 31.3.2017. Platby z neuhradených faktúr však na účet budú prichádzať ešte minimálne ďalšie dva mesiace. Je to v poriadku? V prípade, ak daňovník fyzická ...
celý článok
Zámok

Využívanie požičaného motorového vozidla na podnikateľské účelyGarancia

24.3.2017, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže živnostník, ktorý si požičia auto od svojej sestry na pracovnú cestu, dať do nákladov pohonné hmoty a základnú náhradu za km? V súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. e) ZDP č. 595/2003 Z. .z. o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ...
celý článok
Zámok

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.3.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Podľa ustanovení Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, čo rozumieme pod pojmom maximálna celozmenová hmotnosť?   1.je to hmotnosť bremena, s  ...
celý článok
Zámok

Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve v roku 2016

23.3.2017, Zdroj: Národný inšpektorát práce
Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej,,BOZP") pri stavebných prácach. Úloha sa realizovala bez rozdielu na to, aký právny subjekt bol stavebníkom alebo ...
celý článok

Zabudnutý doklad o úhrade záväzku v JÚGarancia

22.3.2017, Ing. Mária Cvečková, PARTNER AUDIT, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zaúčtovať doklad o úhrade faktúry, ktorý bol vystavený 25. 9. 2014 a teraz sme zistili, že nebol zaúčtovaný v roku 2014? Ide o časť z celkovej sumy faktúry za mobilný telefón - akontáciu, ktorá bola zaplatená v  ...
celý článok
Zámok

Dávky súvisiace s pracovným úrazom

21.3.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. ...
celý článok

Komentár k ZP § 125 - § 126 Mzda pri výkone inej práce a mzda pri chybnej práciGarancia

20.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 125 Mzda pri výkone inej práce (1) Ak je zamestnanec preradený na inú prácu z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, karanténneho opatrenia, ktoré sa mu uložilo podľa osobitných predpisov, odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 127 Naturálna mzdaGarancia

20.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 127 Naturálna mzda (1) Zamestnancovi možno poskytovať časť mzdy, s výnimkou minimálnej mzdy, formou naturálnej mzdy. Naturálnu mzdu môže zamestnávateľ poskytovať len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním dohodnutých. (2) ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

17.10.2016, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť vzor Názov firmy   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica k oboznamovaniu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zácvik a preskúšanie   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Usmernenie činnosti v oblasti pracovnej zdravotnej službyGarancia

20.7.2015, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť dokument Spolu s vývojom spoločnosti prichádzajú aj zmeny v legislatíve, ktoré reagujú aj na potreby synchronizácie jej odborných a poradenských zložiek. Preventívne a ochranné služby, pôsobiace v oblasti bezpečnosti a ochrany ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

14.5.2015, Ľubica Kuševová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 20/2017 Z.z. o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení (vyšlo dňa: 15.2.2017 v čiastke č. 14)
  • 22/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 235/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 17.2.2017 v čiastke č. 16)
  • 30/2017 Z.z. novela vyhl. č. 611/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2017 v čiastke č. 17)
  • 40/2017 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 42/2017 Z.z. novela zák. č. 142/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 51/2017 Z.z. novela zák. č. 264/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2017 v čiastke č. 25)
  • 56/2017 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 57/2017 Z.z. novela zák. č. 317/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)
  • 60/2017 Z.z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu (vyšlo dňa: 22.3.2017 v čiastke č. 29)
  • 61/2017 Z.z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 23.3.2017 v čiastke č. 30)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
31.3.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Stavebníci pozor!!! Od 1.7.2013 je v platnosti úplne nová vyhláška č. 147/2013 ktorá nahradila vyhlášku č. 374/1990. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
19.4.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
30.3.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!