Darček mesiaca
Smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Postup pri poskytovaní prvej pomociGarancia

16.8.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhodnotenie situácie: - Konať rozvážne, premyslene a rýchlo. - Zistiť k čomu došlo, za účelom určenia správneho postupu pri pomoci postihnutému. - Zistiť od prítomných či nie je medzi nimi človek so skúsenosťami pre poskytnutie prvej ...
viac

Plán dovoleniek a BOZP

10.8.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je pri určovaní dovolenky na zotavenie povinný rešpektovať aj zásadu rovnakého zaobchádzania (zákaz diskriminácie). 1. ...
viac

Povinnosť ustanovenia BTS, postavenie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika, kvalifikačné predpokladyGarancia

7.8.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť ustanovenia bezpečnostnotechnickej služby (BTS) Z praxe vieme, že bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov sa často odsúva niekam nabok. No je potrebné si uvedomiť, že len zdravý a spokojný zamestnanec môže dobre plniť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmena v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinná od 15.10.2017

7.8.2017, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 150/2017 Z. z. došlo k novelizácii zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súčasne aj zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Novela nadobudne účinnosť až 15.10. ...
viac

Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnostiGarancia

31.7.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti (1) Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vznikajúce riziká

31.7.2017, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Práca a pracoviská sa neustále menia zavádzaním nových technológií, látok a pracovných procesov, zmien štruktúry pracovnej sily a trhu práce a nových foriem zamestnania a pracovnej organizácie. Práca a pracoviská sa neustále menia zavádzaním nových technológií, ...
viac

Komentár k ZP § 138 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmuGarancia

24.7.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 138 (1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na rekondičných pobytoch, na povinných lekárskych prehliadkach a na účasť zástupcov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pracovný čas a doba odpočinkuGarancia

21.7.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom. Rozsah pracovného ...
viac

Obstaranie automobiluGarancia

19.7.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade automobilu zahrnutého do majetku obchodnej spoločnosti je pri určovaní daňovej uznateľnosti výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním podstatný spôsob a forma obstarania automobilu. V praxi môžu nastať nasledovné spôsoby obstarania ...
viac

Živnostenský registerGarancia

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register"). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...
viac
Najčítanejšie

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ...
viac

Komentár k ZP § 106 - § 108 Dodatková a ďalšia dovolenkaGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Dodatková dovolenka § 106 (1) Zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

17.7.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť vzor Názov firmy   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica k oboznamovaniu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zácvik a preskúšanie   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomociGarancia

17.7.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD.; JUDr. Paula Babicová Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Pravidlá pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci a ich dopĺňanie   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práciGarancia

17.7.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Jozef Mikula PhD. Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Vnútorný predpis o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci   Prílohy         Číslo smernice         Rozsah ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 151/2017 Z.z. novela zák. č. 149/1995 Z. z. a č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 157/2017 Z.z. o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch (vyšlo dňa: 14.6.2017 v čiastke č. 65)
  • 171/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2017 v čiastke č. 70)
  • 176/2017 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2017 v čiastke č. 73)
  • 178/2017 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2017 v čiastke č. 73)
  • 182/2017 Z.z. novela zák. č. 597/2003 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 186/2017 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 188/2017 Z.z. novela vyhl. č. 419/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2017 v čiastke č. 76)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
10.10.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
7.9.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
5.10.2017, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: