Darček mesiaca
Zriadenie prevádzky z hľadiska BOZP, PZS a OPP v roku 2018

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Ignorovanie lekárskej prehliadky sa nevypláca

13.12.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
V rámci kontrolnej činnosti od januára do októbra 2017 posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdili pri kontrolnej lekárskej prehliadke 37 205 poberateľov invalidného dôchodku. V rámci kontrolnej činnosti od januára do októbra 2017 posudkoví lekári Sociálnej ...
viac

Čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať?

11.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyznať sa v spleti zákonných ustanovení a paragrafov je niekedy skutočnou výzvou, ktorá stojí pred nejedným podnikateľom. Vyznať sa v spleti zákonných ustanovení a paragrafov je niekedy skutočnou výzvou, ktorá stojí pred nejedným ...
viac

Zriadenie prevádzky z hľadiska BOZP, PZS a OPP v roku 2018Garancia

8.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je neodmysliteľnou súčasťou kvality pracovného procesu vo všetkých odvetviach činnosti výrobnej a nevýrobnej sféry, ktorá je pestrá, zložitá a náročná oblasť činností, ktoré je ...
viac

Komentár k ZP § 184Garancia

8.12.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 184 (1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru. (2) Na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

6.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Svetlá výška pracovísk s plochou do 50m2, na ktorých sa vykonáva dlhodobá práca, má byť:   1. najmenej 2600 mm   2. najmenej 2100 mm   3. najviac 2000 mm NV 391/2006, príloha č. 1, 15.2.2 (NV 391/2006 Z. z. o minimálnych ...
viac

Komentár k ZP § 183 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovaťGarancia

6.12.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 183 (1) Zamestnanec, ktorý uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže od nej odstúpiť, ak sa preraďuje na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko, prekladá alebo ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Základná dokumentácia BOZP pri zriadení prevádzky

6.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základná dokumentácia BOZP pri zriadení prevádzky: Základná dokumentácia BOZP pri zriadení prevádzky: Posúdenie rizika pre všetky činnosti - v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z Bezpečné pracovné postupy - ...
viac

DPH verzus obstarávacia cena majetkuGarancia

4.12.2017, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček Podľa ustanovenia  § 25 ods. 5 ZDP je súčasťou vstupnej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku aj: daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ...
viac

Vznik pracovného pomeruGarancia

4.12.2017, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Mária Rybárová, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD. Predzmluvné vzťahy Predzmluvné vzťahy sa podľa  § 41 ZP považujú za pracovnoprávne vzťahy. Zamestnávateľovi sú v rámci predzmluvných vzťahov uložené povinností, ktoré má ešte pred uzatvorením pracovnej zmluvy ...
viac

Komentár k ZP § 182 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovaťGarancia

4.12.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať § 182 (1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prevádzkový poriadok kotolneGarancia

27.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správna obsluha kotolne je jednou z najdôležitejších a nevyhnutných podmienok spoľahlivej bezpečnej a hospodárnej prevádzky. Pravidlá obsluhy a prevádzky zariadení kotolne sú zhrnuté v prevádzkových predpisoch danej kotolne. Tieto predpisy a pravidlá sú veľmi ...
viac

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromGarancia

14.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z., je podľa § 18 tohto nariadenia povinný vypracovať prevádzkový poriadok . Prevádzkový poriadok, podlieha schvaľovaniu regionálnym úradom verejného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Druhy školení BOZPGarancia

15.5.2015, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný upraviť podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 247/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou (vyšlo dňa: 13.10.2017 v čiastke č. 104)
  • 257/2017 Z.z. novela zák. č. 576/2004 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 25.10.2017 v čiastke č. 109)
  • 264/2017 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 266/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.11.2017 v čiastke č. 115)
  • 276/2017 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 279/2017 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2017 v čiastke č. 120)
  • 289/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 28.11.2017 v čiastke č. 124)
  • 292/2017 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 293/2017 Z.z. novela zák. č. 137/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
  • 294/2017 Z.z. novela zák. č. 82/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2017 v čiastke č. 125)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
15.1.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
12.3.2018, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.3.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme školenie, zamerené na pracovné úrazy v doprave a výrobe, kde sa týchto úrazoch stáva najviac... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: