Darček mesiaca
Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Čo sa rozumie v § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP „Vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP“?

Čo sa rozumie v § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP „Vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP“?Garancia

14.8.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodujúce postavenie v starostlivosti o BOZP má zamestnávateľ, ktorý rozhoduje o úlohách a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s výrobou a prevádzkou podniku. So zreteľom na rôznorodosť a špecifické prevádzkové podmienky na ...
viac
Opatrenia pri znižovaní rizík

Opatrenia pri znižovaní rizíkGarancia

9.8.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak je riziko veľké a hodnotené ako neakceptovateľné, opatrenia na zníženie rizika musia byť vykonané ihneď. Ak je stredné riziko a je posúdené ako akceptovateľné, je doporučené naplánovať opatrenia na zníženie úrovne rizika. Ak je riziko ...
viac
Ako sa dajú získavať informácie o nebezpečenstve?

Ako sa dajú získavať informácie o nebezpečenstve?Garancia

7.8.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aby ste mohli posudzovať riziká pri práci potrebujete vedieť nasledovné informácie: lokalizáciu pracoviska a/alebo vykonávanej práce; kto tam pracuje: venujte osobitnú pozornosť tým, na ktorých nebezpečenstvo môže pôsobiť nepriaznivejšie ...
viac

Ako sú riadené psychosociálne riziká na pracoviskách v Európe?Garancia

6.8.2018, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Nová správa prináša podrobný opis zistení z analýzy výsledkov najnovšieho prieskumu ESENER-2, ktorý uskutočnila agentúra EU-OSHA, pričom sa pozornosť sústreďuje na psychosociálne riziká. Z výsledkov vyplýva, že k najdôležitejším faktorom pri ochrane pracovníkov ...
viac

Účtovanie platby za ubytovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

3.8.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Moja otázka sa týka účtovania dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Ide o zrazenú daň za službu od zahraničného dodávateľa za sprostredkovanie ubytovania - booking pri jej výplate do zahraničia. Ako uvedenú ...
viac
Zákonná povinnosť a hodnotenie rizík na pracovisku

Zákonná povinnosť a hodnotenie rizík na pracoviskuGarancia

2.8.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Predpisy EÚ vyžadujú, aby bola pracovníkom prostredníctvom konkrétnych opatrení zabezpečovaná a zlepšovaná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci by mala byť vykonávaná preventívnym spôsobom, teda ...
viac

Pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľaGarancia

1.8.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa Dôležité telefónne čísla: Hasičská a záchranná služba: 150 Záchranná služba: 155 Polícia: 158 Tiesňové volanie: 112 (hasiči, polícia, lekár): Úvod: ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vysporiadanie nákupu a predaja stroja v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

1.8.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO účtujúci v jednoduchom účtovníctve a je platca DPH kúpil stroj od firmy A za 22 032 EUR dňa 27. 4. 2017 za účelom ďalšieho predaja firme B, ktorý sa uskutočnil skôr, t. j. 25. 4. 2017 (pretože sme nemali takú sumu k dispozícii, na ...
viac
Obsah a spôsob oboznámenia zamestnancov

Obsah a spôsob oboznámenia zamestnancovGarancia

31.7.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným ...
viac

Informácie pre zamestnancov a zástupcov zamestnancovGarancia

30.7.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle platných právnych predpisov uvádzame pre domácich aj dodávateľských zamestnancov a zástupcov zamestnancov nasledujúce informácie: nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť v zmysle výsledkov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

2.1.2018, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá ...
viac

Požiarna identifikačná kartaGarancia

29.3.2018, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiarna identifikačná karta patrí medzi základnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, ktorú musia právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia zabezpečiť pre svoj podnik, ak sa člení na viaceré organizačné zložky alebo prevádzkarne, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

2.1.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniamiGarancia

23.9.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektrické zariadenia musia byť odborne navrhnuté a vyrobené. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť vykonané predpísané skúšky a revízie, aby sa preverila jeho bezpečnosť a správna funkcia v súlade s príslušnými platnými predpismi. V ...
viac

Vzorová pracovná náplň bezpečnostného technika, vrátane autorizovaného bezpečnostného technikaGarancia

20.4.2013, Ing. Teodor Hatina, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohy bezpečnostného technika: -> Zisťuje, posudzuje a hodnotí: úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov (v rámci pracovnej skupiny poverenej zamestnávateľom), zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovných ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 191/2018 Z.z. novela zák. č. 447/2008 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2018 v čiastke č. 67)
  • 199/2018 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 210/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 212/2018 Z.z. novela zák. č. 162/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 215/2018 Z.z. novela zák. č. 185/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 220/2018 Z.z. novela zák. č. 58/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2018 v čiastke č. 75)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
1.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
8.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
5.11.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: