Darček mesiaca
BOZP študentov pri práci so zdv. zariadeniami a ochrana pred zásahom el. prúdom

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Motorové a vysokozdvižné vozíky

Motorové a vysokozdvižné vozíkyGarancia

18.4.2019, Ing. Dajana Ďurechová, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základné školenie, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava (AOP) vodičov vysokozdvižných vozíkov sa robí podľa STN 26 8805. Opakované školenie je povinné raz za rok a aktualizačná odborná príprava je povinná ...
viac
Všeobecné preventívne opatrenia pri skladovaní nebezpečných látok

Všeobecné preventívne opatrenia pri skladovaní nebezpečných látokGarancia

16.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aby ste sa ochránili pred expozíciou nebezpečných chemickým faktorom, je potrebné pamätať na to, že vždy, keď je to možné, je nutné nahradiť nebezpečné látky menej nebezpečnými, pracuj v dobre vetraných priestoroch s lokálnym odsávaním, ...
viac
Vnímanie nebezpečných chemických faktorov a ich označenie

Vnímanie nebezpečných chemických faktorov a ich označenieGarancia

11.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nebezpečný chemický faktor je chemický faktor, ktorý spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná látka alebo nebezpečná zmes, podľa osobitného predpisu (Zákon č.67/2010 Z. z.) bez ohľadu na to, či je alebo nie je tento faktor ...
viac
Aké princípy sa majú uplatniť v súvislosti s posudzovaním rizík pri chemických faktoroch?

Aké princípy sa majú uplatniť v súvislosti s posudzovaním rizík pri chemických faktoroch?Garancia

9.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základným princípom je odstránenie (eliminácia) rizík. To znamená, že zamestnávateľ je povinný nahradiť nebezpečné látky za látky menej nebezpečné. Táto povinnosť sa uplatňuje v prípade, že je to možné po technickej alebo ekonomickej ...
viac
Karty bezpečnostných údajov pri chemických faktoroch

Karty bezpečnostných údajov pri chemických faktorochGarancia

9.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Karty bezpečnostných údajov umožňujú zistiť, že ktoré nebezpečné chemické faktory sa nachádzajú v používaných výrobkoch a pomáhajú pri posudzovaní rizík na pracoviskách, na ktorých môžu byť zamestnanci exponovaní týmto faktorom pri práci. ...
viac

Pracovné odevy chrániace zdravie v gastronómiiArchív

8.4.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov ustanovuje: Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý ...
viac

Školenie BOZP pri opakovanom nástupe zamestnanca do práceGarancia

4.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Hoci je školenie bezpečnosti práce stále vnímané ako nutnosť a formalita, veľakrát to tak nie je. Síce ide aj o akúsi poistku pre zamestnávateľov, ale predovšetkým ide skutočne o zdravie. Stačí nepozornosť a ľahko dôjde k vážnym ...
viac

Daňová strata z minulých rokov a vyplnenie daňového priznania FO typ B v roku 2019Garancia

4.4.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Som SZČO, platca DPH, vediem jednoduché účtovníctvo. V rokoch 2013,2014,2015 som vykázala stratu. V roku 2016, 2017 som začala umorovať 1/4 z celkovej sumy straty. Za rok 2018 vychádza 3/4 umorovania straty. Môžem tam zarátať aj rok 2013? ...
viac
Nebezpečný chemický faktor

Nebezpečný chemický faktorGarancia

4.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení azrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene adoplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 ...
viac
Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormiGarancia

2.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v chemických látkami - faktormi je riadená právnymi predpismi, ktoré vystihujú v plnom rozsahu konkrétne riziká pre konkrétne pracoviská a konkrétnych pracovníkov. Ochrana pred nebezpečnými látkami ...
viac
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

2.1.2018, Ľubica Kuševová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

2.1.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Piktogram právny predpis Zamestnávateľ v mysle §7 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne ( ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniamiGarancia

23.9.2016, Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektrické zariadenia musia byť odborne navrhnuté a vyrobené. Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musia byť vykonané predpísané skúšky a revízie, aby sa preverila jeho bezpečnosť a správna funkcia v súlade s príslušnými platnými predpismi. V ...
viac

Horľavé kvapalinyGarancia

13.5.2016, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základné informácie o horľavých kvapalinách Problematikou horľavých kvapalín v Slovenskej legislatíve sa hlavne zaoberá vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 48/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 75/2019 Z.z. novela vyhl. č. 124/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
2.5.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
11.10.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: