dnes je 31.10.2020

Input:

Zrážky zo mzdy

17.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.1.5 Zrážky zo mzdy

Ing. Peter Horniaček

ZP rozoznáva 3 skupiny zrážok, a to prednostné zrážky zo mzdy, ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré môže zamestnávateľ zraziť bez súhlasu zamestnanca, a zrážky, ktoré možno vykonať len na základe predchádzajúcej dohody o zrážkach zo mzdy so zamestnancom.

Prednostné zrážky

Prednostnými zrážkami sa rozumejú zrážky:

  • povinného poistného na sociálne poistenie, preddavku poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov, a

  • preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Ďalšie zrážky bez súhlasu zamestnanca

Bez súhlasu zamestnanca môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len:

  • preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,

  • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

  • peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

  • neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

  • nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,

  • náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,

  • náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,

  • sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4 ZP.


Prednostné zrážky a zrážky bez súhlasu zamestnanca možno vykonávať len v rozsahu ustanovenom nariadením vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov (osobitne upozorňujeme na novelu vykonanú nariadením vlády SR č. 292/2015 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2016). Pod limitovaný rozsah spadajú aj zrážky zo mzdy zamestnanca, vykonávané na základe dohody zamestnanca so zamestnávateľom na účely uspokojenia nároku zamestnávateľa podľa § 20 ods. 2 ZP.

Ďalšie možné zrážky zo mzdy

Ďalšie zrážky zo mzdy podľa ZP môže zamestnávateľ vykonávať len na základe individuálnej dohody so zamestnancom, napr. na splácanie náhrady škody spôsobenej zamestnávateľovi, na úhradu za poskytnutú stravu v závodnej jedálni, na úhradu poplatkov za súkromné telefónne hovory zamestnanca a pod.


Ak sa zamestnávateľ v pracovnej zmluve so zamestnancom dohodol o nároku na peňažnú náhradu v prípade nezotrvania zamestnanca počas plynutia výpovednej lehoty podľa § 62 ods. 3 ZP, zamestnávateľovi vznikne právo na peňažnú náhradu, nie však právo na jej zrazenie bez súhlasu zamestnanca. Právo na toto plnenie si zamestnávateľ môže vymáhať od zamestnanca buď dohodou o zrážke zo mzdy uzavretou podľa § 131 ods. 3 ZP alebo v súlade s § 14 ZP súdnou cestou v rámci sporu medzi zamestnávateľom a zamestnancom o nároky z pracovného pomeru.

Osobitným predpisom, ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy, sa rozumie Občiansky zákonník, ktorý v § 551 OZ umožňuje uspokojenie pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi zabezpečiť písomnou