dnes je 19.9.2020

Input:

Zmeny v oblasti BOZP počas trvania mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

14.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.25 Zmeny v oblasti BOZP počas trvania mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Ing. Tamara Paceková

V súvislosti s ochorením COVID-19 bol novelizovaný zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.”). Uvedený zákon bol novelizovaný zákonom č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „zákon č. 66/2020 Z. z.”) v Čl. IV, s účinnosťou od 04. 04. 2020.

Zákon č. 124/2006 Z. z. bol doplnený § 39i Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý upravuje plynutie lehôt, respektíve ich spočívanie v tejto mimoriadnej situácii. V prechodných ustanoveniach zákona sa navrhuje odklad povinnosti vykonať niektoré činností v nových (určených) lehotách.

Cieľom novely zákona č. 124/2006 Z. z. je odbremeniť zamestnávateľov a podnikateľov v čase krízovej situácie od plnenia povinností vyplývajúcich im z tohto zákona a určiť termíny vykonávania týchto povinnosti v periód COVID-19.

Oblastí, ktorých sa týka novela zákona č. 124/2006 Z. z.:

§ 7 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

§ 11 Rekondičný pobyt

§ 16 Preukaz, osvedčenie a doklad

§ 23 Bezpečnostný technik

§ 24 Autorizovaný bezpečnostný technik

§ 9 Kontrolná činnosť

§ 13 Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov

§ 7 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto paragrafu pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

Nové ustanovenie

Podľa § 39i ods. 1 novelizovaného zákona č. 124/2006 Z. z. zamestnávateľ nie je povinný zamestnanca oboznámiť podľa § 7 ods. 3, ak k prijatiu do zamestnania, preloženiu na iné pracovisko, zaradeniu alebo prevedeniu na inú prácu, zavedeniu novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku došlo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia”) a ak túto povinnosť objektívne nie je možné splniť; nesplnenie tejto povinnosti však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. V prípade postupu podľa prvej vety zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca podľa § 7 ods. 1 a 2 ihneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

Zamestnávateľ môže splniť oboznamovaciu povinnosť aj náhradnou formou, napr. oboznamovaním zamestnancov vykonávaným svojimi vedúcimi zamestnancami alebo inými vlastnými odbornými zamestnancami alebo prostredníctvom elektronickej audiovizuálnej komunikácie alebo formou e-learningu. Pri oboznamovaní zamestnancov je potrebné dodržiavať všeobecné preventívne a ochranné opatrenia a to:

  • - obmedzovať pohyb a kontakt osôb (organizácia hromadných podujatí je v súčasnosti zakázaná),
  • - zdržovať sa akýchkoľvek plánovaných aktivít, ktoré nie sú naliehavé alebo neodkladné,
  • - minimalizovať osobné stretnutia vo všetkých sférach spoločenského aj pracovného života a maximalizovať preventívnych a ochranných opatrení.

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie podľa odsekov 1 a 2 a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

Nové ustanovenie

Podľa § 39i ods. 2 novelizovaného zákona č. 124/2006 Z. z. lehota podľa § 7 ods. 5, ktorej koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočíva. Lehota podľa § 7 ods. 5, ktorej koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považuje za zachovanú, ak zamestnávateľ splní oboznamovaciu povinnosť najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa uplatnia iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť oboznamovaciu povinnosť v pôvodnej lehote; nesplnenie oboznamovacej povinnosti v pôvodnej lehote však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.

§ 11 Rekondičný pobyt

Podľa § 11 ods. 12 zákona č. 124/2006 Z. z. na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za tri roky, ak odpracoval v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 600 pracovných zmien, a zamestnanec, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom, ak odpracoval najmenej 400 pracovných zmien.

Podľa § 11 ods. 13 zákona č. 124/2006 Z. z. na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za dva roky, ak pracuje pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní a odpracoval v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 275 pracovných zmien.

Nové ustanovenie

Podľa § 39i ods. 3 novelizovaného zákona č. 124/2006 Z. z. lehoty podľa § 11 ods. 12 a 13, ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú. Lehoty podľa § 11 ods. 12 a 13, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

§ 16 Preukaz, osvedčenie a doklad

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) tohto paragrafu, je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa

a) vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) § 16,

b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) tohto paragrafu, je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) § 16 absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) § 16 , povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) § 16 dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.

Činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) sú uvedené v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z. (napr. revízneho technika vyhradených technických zariadení, tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových, osôb na obsluhu kotla I. až V. triedy, osôb na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu).

Nové ustanovenie

Podľa § 39i ods. 3 novelizovaného zákona č. 124/2006 Z. z. lehoty podľa § 16 ods. 6 a 8, ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú. Lehoty podľa § 16 ods. 6 a 8, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

§ 23 Bezpečnostný technik

Podľa § 23 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas. Bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie bezpečnostného technika neplatné.

Nové ustanovenie

Podľa § 39i ods. 3 novelizovaného zákona č. 124/2006 Z. z. lehoty podľa § 23 ods. 6, ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú. Lehoty podľa § 23 ods. 6, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

§ 24 Autorizovaný bezpečnostný technik

Podľa § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z. autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov.

Nové ustanovenie

Podľa § 39i ods. 3 novelizovaného zákona č. 124/2006 Z. z. lehoty podľa § 24 ods. 10, ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú. Lehoty podľa § 24 ods. 10, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

§ 9 Kontrolná činnosť

Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať

stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Osobitným predpisom, ktorý určuje intervaly kontrol technických zariadení je vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Lehoty na vykonávanie úradných skúšok, odborných prehliadok a skúšok sú uvedené v prílohách 5 až 10 tejto vyhlášky.

Pri technických zariadeniach (pracovných prostriedkoch), u ktorých vykonávanie kontrol a skúšok neustanovujú právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, určí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávateľ. V prípade, že lehoty neupravuje osobitný predpis, lehoty na kontroly pracovného prostriedku určuje zamestnávateľ spravidla na základe sprievodnej technickej dokumentácie ku stroju, technickému