dnes je 23.6.2021

Input:

Žiadosť o splátkový kalendár v exekúcii zrážkami zo mzdy v roku 2021

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.5 Žiadosť o splátkový kalendár v exekúcii zrážkami zo mzdy v roku 2021

JUDr. Martina Kostková

Exekučný poriadok umožňuje povinnému splácať svoj dlh v splátkach za splnenia určitých podmienok. Rozdiel je však v tom, kedy konanie začalo. Ak sa začalo od 1. 4. 2017, povinnému bude automaticky povolené plniť v splátkach, ak splní všetky nasledovné podmienky:

  • ide o povinného, ktorý je fyzickou osobou,

  • povinný si prevzal upovedomenie o začatí exekúcie,

  • povinný nespochybňuje vymáhaný nárok,

  • ide o 1. žiadosť o splátky v danom exekučnom konaní,

  • vymáhaný nárok presahuje výšku minimálnej mzdy,

  • vymáhaný nárok nepresahuje sumu 2 000,00 €,

  • povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach,

  • povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50,00 € do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Čo však nastane v prípade, ak povinný nespĺňa čo i len jednu zo zákonom presne vymedzených podmienok? Môže si žiadosť o splátkový kalendár k súdnemu exekútorovi podať, avšak ten mu splátky neodsúhlasí automaticky (ako v prípade splnenia všetkých podmienok), ale vec postúpi oprávnenému. Plnenie v splátkach tak musí odsúhlasiť oprávnený. Nie je to však jeho povinnosť, zákon mu túto možnosť priznáva ako právo.

Ak sa konanie začalo do 31. 3. 2017, režim v rámci postupného splatenia pohľadávky je iný. Exekučný poriadok totiž, v rámci pre tieto konania platnej úpravy, obsahuje ustanovenie, podľa ktorého:

„Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.“

Už tu možno vidieť, že je na oprávnenom, či takú dohodu s povinným uzatvorí alebo nie. Opätovne nejde o povinnosť oprávneného, ale o jeho právo.


Stiahnuť vzor

VZOR Žiadosti povinného o uzatvorenie dohody o postupnom splatení pohľadávky podľa právnej úpravy, kedy konanie začalo do 31. 3. 2017.

Dolu podpísaný Peter Malý, nar. 1. 10. 1956, trvale bytom: Veľká 6, 810 00 Bratislava, ako povinný v exekučnom konaní EX 000/0000, ktoré je vedené súdnym exekútorom: .......... týmto žiadam oprávneného v danom exekučnom konaní: ............................. o uzatvorenie