Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zdravotná spôsobilosť na prácu

25.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.1 Zdravotná spôsobilosť na prácu

MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH; korektúra: JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher

Zamestnávateľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov:

  • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku,

  • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a výsledkov hodnotenia rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia u zamestnanca:

a) ktorý vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie zdravotného rizika,

b) pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,

c) ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis (napr. o cestnej premávke),

d) ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej, tretej alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa tiež vykonáva u:

a) fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo ak zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný predpis,

b) inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie na výkon prác zaradených do tretej alebo štvrtej kategórie alebo ak zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon,

c) pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.

Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci zaradenej do tretej alebo štvrtej kategórie sa vykonáva:

a) pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickou osobou – podnikateľom, ktorý nezamestnáva iné osoby,

b) v súvislosti s výkonom práce,

c) pred každou zmenou pracovného zaradenia,

d) pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri skončení podnikania zo zdravotných dôvodov,

e) po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie.

Zamestnanec je podľa zákona o BOZP povinný podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci. Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby.

Náplň lekárskej preventívnej prehliadky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo odborné usmernenie o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-OZS-2016 zo dňa 29.9.2016. Účelom usmernenia je zabezpečiť jednotný postup lekárov pri vykonávaní

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: