dnes je 29.11.2020

Input:

Vzor čestného vyhlásenia, ktoré nahrádza lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu počas mimoriadnej situácie

21.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.32 Vzor čestného vyhlásenia, ktoré nahrádza lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu počas mimoriadnej situácie

JUDr. Lucia Sabová Danková

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 6. apríla 2020.

V tejto súvislosti bol zmenený a doplnený zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zákone bolo upravené posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§ 30e zákona č. 355/2007 Z. z.). V čase krízovej situácie lekári neposudzujú zdravotnú spôsobilosť na prácu a nevykonávajú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, u fyzických osôb - podnikateľov, ktorí nezamestnávajú iné fyzické osoby, ani u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie.

V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej