dnes je 25.5.2020

Input:

Vznik účasti spoločníka počas fungovania s. r. o.

13.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.2 Vznik účasti spoločníka počas fungovania s. r. o.

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Zuzana Nevolná; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným môžu byť tak fyzické ako i právnické osoby. Účasť v spoločnosti s ručením obmedzeným je možné nadobudnúť v zásade dvoma spôsobmi:

 1. pôvodným – tzv. originálnym spôsobom – v prípadoch, ak zakladateľ prevezme vkladovú povinnosť pri založení spoločnosti a v prípade, ak sa zvyšuje základné imanie spoločnosti a spoločník prevezme záväzok na nový vklad,
 2. odvodeným - derivatívnym spôsobom – v prípadoch, ak osoba nadobudne obchodný podiel za trvania spoločnosti prevodom alebo prechodom, tzn. dedením (ak je spoločníkom fyzická osoba), zánikom spoločníka bez likvidácie pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení (ak je spoločníkom právnická osoba).

Spôsoby vzniku účasti v s. r. o.

Počas trvania spoločnosti (t. j. po jej vzniku) sa môže osoba stať spoločníkom spoločnosti viacerými spôsobmi, a to predovšetkým:

 • prevodom obchodného podielu od spoločníka spoločnosti,

 • prevodom časti obchodného podielu od spoločníka spoločnosti,

 • prevzatím záväzku na nový vklad pri zvýšení základného imania spoločnosti,

 • zdedením obchodného podielu po zomrelom spoločníkovi,

 • nadobudnutím obchodného podielu z titulu právneho nástupníctva pri zániku spoločníka (t. j., ak spoločník – právnická osoba, zaniká s právnym nástupcom).

Prevod obchodného podielu

Nadobudnutie účasti v spoločnosti na základe zmluvy o prevode obchodného podielu predpokladá predovšetkým, že obchodný podiel spoločníka je spôsobilým predmetom právnych vzťahov, tzn., že spoločník ho môže previesť na tretie osoby, ktoré v čase prevodu nie sú spoločníkmi spoločnosti.


Prevod obchodného podielu na tretie osoby je v zásade zo zákona neprípustný. Zákon nepripúšťa prevod obchodného podielu na tretiu osobu stojacu mimo spoločnosti, zakotvuje však možnosť, aby takýto prevod pripustila spoločenská zmluva.

Pokiaľ spoločenská zmluva pripustí prevod obchodného podielu na tretiu osobu, nie je nutné, aby tento prevod schvaľovalo valné zhromaždenie – spoločenská zmluva však tento súhlas môže vyžadovať.

V prípade, ak je prevod obchodného podielu podmienený súhlasom valného zhromaždenia, nemožno rozhodnutie valného zhromaždenia, ktorým schváli prevod obchodného podielu na tretiu osobu, považovať za rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy. V tomto prípade dochádza ku zmene spoločenskej zmluvy nepriamo na základe tzv. inej právnej skutočnosti, ktorou je zmluvný prevod obchodného podielu. Na prijatie takéhoto rozhodnutia sa vyžaduje súhlas jednoduchej – nadpolovičnej väčšiny prítomných spoločníkov. Spoločenská zmluva môže tieto podmienky sprísniť a zakotviť, že na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny spoločníkov, resp. súhlas všetkých spoločníkov.


Na platný prevod obchodného podielu sa vyžaduje uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu so všetkými náležitosťami vyžadovanými zákonom. Zmluva o prevode obchodného podielu musí obsahovať:


• identifikáciu zmluvných strán – prevodcu a nadobúdateľa,
• jednoznačnú identifikáciu predmetu prevodu - dostatočnú špecifikáciu obchodného podielu,
• dojednanie výšky odplaty, resp. výslovný prejav, že ide o bezodplatný prevod,
• vyhlásenie nadobúdateľa, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne k stanovám, ak boli prijaté, 
• zmluva musí mať písomnú formu a podpisy zmluvných strán musia byť osvedčené.


Za predpokladu, že zmluva o prevode obchodného podielu obsahuje všetky obsahové a formálne náležitosti (vrátane schválenia prevodu valným zhromaždením, ak sa jeho súhlas vyžaduje), je medzi účastníkmi zmluvy o prevode obchodného podielu zmluva účinná dňom jej uzavretia – osvedčením pravosti podpisov oboch účastníkov, pokiaľ samotná zmluva neurčuje nadobudnutie jej účinkov inak. Účastníci zmluvy sa môžu dohodnúť aj na inom dni účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorý však musia výslovne v zmluve uviesť.


Vo vzťahu k spoločnosti nadobúda zmluva účinnosť dňom jej doručenia spoločnosti. Na základe doručenej zmluvy vykoná spoločnosť (konateľ/ konatelia) zmenu v osobe spoločníka v zozname. Vykonaním tejto zmeny môže nadobúdateľ obchodného podielu začať vykonávať práva spoločníka - zúčastňovať sa valných zhromaždení, hlasovať na nich a pod.

Zápis zmeny v osobe spoločníka v obchodnom registri má iba deklaratórny charakter. V prípadoch, ak sa na prevod obchodného podielu vyžaduje súhlas valného zhromaždenia (či už zo zákona alebo zo spoločenskej zmluvy), nadobúda prevod obchodného podielu vo vzťahu k spoločnosti účinky až schválením tohto prevodu valným zhromaždením (i keď zmluva bola prípadne doručená skôr).


Vo vzťahu k tretím osobám nadobúda zmluva o prevode obchodného podielu a zmeny z nej vyplývajúce (najmä zmeny v osobách spoločníkov) účinky pätnásty deň po dni zverejnenia vykonania zápisu v Obchodnom vestníku (keďže však zápis zmeny v osobách spoločníkov v obchodnom registri nemá konštitutívny účinok, účinok môže nastať už dňom, kedy zapísaná osoba rozhodla o zmene určitého údaja a oznámila túto skutočnosť tretej osobe, prípadne sa tretia osoba o zmene dozvedela zo zbierky listín).

Vyššie uvedené neplatí, pokiaľ pôjde o prevod väčšinového obchodného podielu (obchodného podielu, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva). Pri prevode väčšinového obchodného podielu zmluva o prevode obchodného podielu nadobúda účinnosť voči spoločnosti až zápisom prevodu do obchodného registra. K návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra je v tomto prípade spoločnosť povinná doložiť súhlas správcu dane s prevodom. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť tak o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa (to neplatí, ak ide o zahraničnú osobu nehľadiac na to, či je spoločníkom, alebo nadobúdateľom obchodného podielu). Správca dane súhlas nevydá, ak daná osoba má nedoplatok na daniach alebo na cle v úhrne viac ako 170 eur. S účinnosťou od 1 . 9. 2018 sa spresňuje ustanovenie § 115 ods. 7 Obchodného zákonníka, podľa ktorého spoločnosť má povinnosť predložiť súhlas správcu dane len v prípade, ak ide o prevod väčšinového podielu a spoločník alebo nadobúdateľ obchodného podielu sú vedení v zozname daňových dlžníkov. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka ako aj o osobe nadobúdateľa, a to aj vtedy, ak ide o iného spoločníka spoločnosti. Podľa odseku 8 sa povinnosť predložiť súhlas správcu dane podľa odseku 6 nepoužije, ak spoločnosť nadobudne podľa Obchodného zákonníka vlastný väčšinový podiel, alebo ak spoločnosť prevádza podľa tohto zákona vlastný väčšinový obchodný podiel. Predloženie súhlasu správcu dane sa nevyžaduje od zahraničnej osoby, a to nehľadiac na to, či je spoločníkom, alebo nadobúdateľom obchodného podielu.

Prevod časti obchodného podielu

Právna úprava umožňuje, aby spoločník svoj obchodný podiel rozdelil a previedol jeho časť na inú osobu s tým, že zostávajúcu časť si ponechá a sám zostane spoločníkom spoločnosti s nižším obchodným podielom. Pochopiteľne je možný i variant, keď spoločník prevedie všetky časti obchodného podielu na iné osoby a jeho účasť v spoločnosti zanikne.

Pri rozdelení obchodného podielu však musia byť splnené zákonné predpoklady:

1. Spoločník má v majetku obchodný podiel, ktorý sa zakladá na vklade do základného imania, ktorý je vyšší ako minimálna zákonná hodnota vkladu spoločníka. Minimálna výška vkladu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným je 750 eur. Obchodný podiel, ktorý sa zakladá na minimálnej výške vkladu spoločníka, nemôže byť rozdelený, keďže jeho rozdelením by vznikli obchodné podiely, ktoré by boli založené na vklade nižšom, ako je minimálny vklad (750 eur). Takýto obchodný podiel by mohol byť rozdelený iba za predpokladu, že jeho časti nadobudnú aktuálni spoločníci spoločnosti, ktorých obchodné podiely v dôsledku prevodu „prirastú” a zväčšia sa.


Ak má po rozdelení obchodného podielu zostať zachovaná účasť i spoločníkovi, ktorý časť obchodného podielu prevádza na tretiu osobu, výška jeho vkladu musí dosahovať aspoň 1 500 eur (obchodný podiel sa v tomto prípade musí rozdeliť na polovicu a jeho časť vo výške 50%, ktorej zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti vo výške 750 eur, prejde do majetku nadobúdateľa obchodného podielu a časť vo výške 50%, ktorej zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti vo výške 750 eur, zostane v majetku prevádzajúceho spoločníka).

2. Rozdelenie obchodného podielu musí byť vždy schválené valným zhromaždením. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka, pričom na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia. Rozdelenie obchodného podielu môže spoločenská zmluva úplne vylúčiť. V prípade, ak spoločenská zmluva nepripúšťa prevod obchodného podielu na tretiu osobu, nebude možný ani prevod jeho časti na tretiu osobu, a to ani za predpokladu súhlasu valného zhromaždenia s jeho rozdelením (na platný prevod časti obchodného podielu by sa vyžadovala predchádzajúca zmena spoločenskej zmluvy).

3. Ak je rozdelenie obchodného podielu schválené valným zhromaždením a ak je pripustený prevod obchodného podielu na tretiu osobu, resp. sú splnené podmienky vyžadované spoločenskou zmluvou – je potrebné uzavrieť zmluvu o prevode časti obchodného podielu. Náležitosti zmluvy o prevode časti obchodného podielu sú rovnaké ako v prípade zmluvy o prevode obchodného podielu s tým rozdielom, že sa vyžaduje jednoznačná identifikácia časti obchodného podielu, ktorá je predmetom prevodu, to znamená, že zmluva o prevode časti obchodného podielu musí obsahovať:

 • identifikáciu zmluvných strán – prevodcu a nadobúdateľa časti obchodného podielu,

 • jednoznačnú identifikáciu predmetu prevodu - dostatočnú špecifikáciu časti obchodného podielu, ktorá je predmetom prevodu uvedením jej percentuálneho pomeru vo vzťahu k pôvodnej výške obchodného podielu (napr. časť obchodného podielu, ktorá zodpovedá výške 50% obchodného podielu prevodcu) a určením vkladu, na ktorom sa časť obchodného podielu zakladá,

 • dohodnutie výšky odplaty, resp. výslovný prejav, že ide o bezodplatný prevod,

 • vyhlásenie nadobúdateľa, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne k stanovám, ak boli prijaté,

 • písomná forma zmluvy a úradné osvedčenie podpisov zmluvných strán.

Vo veci účinkov zmluvy o prevode časti obchodného podielu platia rovnaké závery ako v prípade prevodu celého obchodného podielu (pozri text vyššie).

Prevzatie záväzku na nový vklad pri zvýšení ZI

Osoba sa môže stať spoločníkom i v procese zvyšovania základného imania spoločnosti, a to v prípade, ak prevezme záväzok na vklad do spoločnosti. Zákon v súvislosti so zvyšovaním základného imania priorizuje jeho zvýšenie vkladmi zo strany aktuálnych spoločníkov spoločnosti.


Ak spoločenská zmluva alebo rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania neurčí inak, majú doterajší spoločníci prednostné právo prevziať záväzok na nové vklady v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom, a to v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

Zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné, len keď doterajšie peňažné vklady sú úplne splatené.

Ide o pomerne prísnu podmienku, keďže zákon nerozlišuje medzi dôvodmi nesplatenia peňažných vkladov, z čoho vyplýva, že nie je rozhodujúce, či je spoločník so splatením peňažného vkladu v omeškaní alebo mu ešte neuplynula lehota na jeho úplné splatenie. Toto zákonné obmedzenie sa dotýka všetkých spoločníkov, t. j., valné zhromaždenie nemôže prijať uznesenie o zvýšení základného imania novými peňažnými vkladmi, ak ktorýkoľvek zo spoločníkov ešte nesplatil svoj peňažný vklad, i keď sa spoločník, ktorý ešte úplne nesplnil svoju vkladovú povinnosť, nebude podieľať na zvýšení základného imania.


Toto obmedzenie je aktuálne i v prípade, ak má záujem podieľať sa na zvýšení základného imania peňažným vkladom iná osoba ako spoločník.

Ak však spoločníci nie sú so splatením vkladu v omeškaní, nemôže ich spoločnosť nútiť, aby vklad splatili predčasne len preto, aby mohlo dôjsť k zvýšeniu základného imania novými peňažnými vkladmi.


Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi je prípustné už pred splatením peňažných vkladov spoločníkov. Pri zvyšovaní základného imania nepeňažnými vkladmi zákon obmedzenia neukladá, keďže je možné ho realizovať i pred splatením doteraz prevzatých peňažných vkladov. Nepeňažné vklady musia byť i v prípade zvýšenia základného imania týmto spôsobom splatené pred ich zápisom do obchodného registra.

Prednostné právo spoločníkov

Spoločníci spoločnosti majú prednostné právo na prevzatie záväzkov na nové vklady, o výšku ktorých sa zvýši základné imanie. Toto právo musia realizovať do jedného mesiaca odo dňa prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania (ak spoločenská zmluva neurčuje inú lehotu).

Z tejto zákonnej konštrukcie vyplýva, že spoločníci majú jeden mesiac na to, aby sa rozhodli, či sa na zvýšení základného imania budú podieľať svojimi vkladmi. Ak spoločníci v tejto lehote neprevezmú záväzky na nové vklady do spoločnosti, môže tento záväzok prevziať tretia osoba – záujemca. Ak všetci spoločníci využijú svoje prednostné právo, dôjde k zvýšeniu základného imania len ich vkladmi. V pomere, v akom spoločníci skutočne prevezmú záväzky na nové vklady, sa zmenia aj ich obchodné podiely – tým spoločníkom, ktorí prevezmú záväzky na nové vklady vo vzťahu k spoločníkom, ktorí záväzky neprevezmú, narastú obchodné podiely. Prejaví sa to aj na hlasovacích právach spojených s veľkosťou obchodného podielu.


V praxi obvykle existujú významné dôvody na to, aby spoločnosť zvyšovala základné imanie, preto je obvyklé, že vstup tretej osoby do spoločnosti na základe prevzatia záväzku na nový vklad, ktorým je často konkrétna hnuteľná alebo nehnuteľná vec využiteľná pre spoločnosť, je natoľko potrebný, že doterajší spoločníci sa už pri schvaľovaní zvyšovania základného imania vzdajú svojho prednostného práva na nový vklad.

Okrem tohto riešenia, keď sa spoločníci na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré sami prijímajú, vzdajú práva na prednostné upísanie nových vkladov, nevylučuje zákon, aby obmedzenie tohto práva upravovala spoločenská zmluva. Predovšetkým môže obsahovať dôvody, pri naplnení ktorých je konateľ oprávnený navrhnúť vylúčenie alebo obmedzenie tohto práva. Modifikácia sa môže týkať i rozsahu prevzatého záväzku na nový vklad, ktorý doterajší spoločníci môžu prevziať napr. iba v pomere doteraz splatených vkladov.

Domnievame sa, že v prípade, ak o vzdaní, resp. obmedzení prednostného práva na prevzatie nových vkladov rozhoduje valné zhromaždenie, je nutné, aby s týmto rozhodnutím súhlasili všetci spoločníci spoločnosti, keďže obmedzuje ich práva. Ak spoločenská zmluva nezakotvuje možnosť obmedzenia alebo vylúčenia prednostného práva na prevzatie záväzku na nový vklad, rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení prednostného práva sa zužujú práva garantované spoločníkom v spoločenskej zmluve, a z tohto dôvodu by mali toto rozhodnutie schváliť všetci spoločníci, ktorých sa zmena týka (§ 141 ods. 2Obchodného zákonníka). Pokiaľ všetci spoločníci nie sú na valnom zhromaždení prítomní, nemôžu prítomní spoločníci v rozhodnutí valného zhromaždenia vylúčiť alebo obmedziť právo neprítomných spoločníkov prevziať záväzok na nový vklad a podieľať sa na zvýšení základného imania, keďže v dôsledku zvýšenia základného imania, na ktorom sa nebudú rovnomerne zúčastňovať všetci spoločníci, dôjde k zmenám vo vnútorných „hlasovacích” pomeroch medzi spoločníkmi. Otázka hlasovacieho kvóra pri prijímaní uvedeného rozhodnutia nie je v právnej teórii riešená jednoznačne, preto sa možno stretnúť i s opačnými názormi. Odpoveď by mala dať judikatúra Najvyššieho súdu SR.

Možnosť odchylnej autonómnej úpravy v spoločenskej zmluve sa vzťahuje i na lehotu na uplatnenie práva spoločníkov prevziať záväzok na nový vklad, ktorá môže byť v spoločenskej zmluve predĺžená alebo skrátená.


Spoločenská zmluva, resp. uznesenie valného zhromaždenia, teda môže prednostné právo na prevzatie záväzkov na nové vklady vylúčiť alebo obmedziť. Len pri existencii takejto úpravy je potom možný vstup nových spoločníkov do spoločnosti. V prvom rade pôjde o prípady, ak má spoločnosť záujem na vstupe nového spoločníka, ktorý môže vniesť do spoločnosti nepeňažný vklad, významným spôsobom využiteľný pri svojej podnikateľskej činnosti. 


Postup pri zvýšení základného imania novým vkladom tretej osoby:

1. Rozhodnutie o zvýšení základného imania patrí do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti a na jeho prijatie sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, pričom spoločenská zmluva môže toto kvórum sprísniť. V prípade, ak spoločenská zmluva nemodifikuje uvedenú zákonnú podmienku hlasovacieho kvóra, je nutné, aby sa na valnom zhromaždení, ktoré bude prijímať rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti, zúčastnili spoločníci, ktorí disponujú minimálne dvoma tretinami všetkých hlasov. Spoločenská zmluva môže zakotviť prísnejší režim a viazať prijatie uznesenia valného zhromaždenia na súhlas všetkých spoločníkov, príp. súhlas trojštvrtinovej väčšiny všetkých spoločníkov. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nemusí mať formu notárskej zápisnice a podpisy predsedajúceho valného zhromaždenia, resp. prítomných spoločníkov nemusia byť úradne osvedčené. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania je zároveň rozhodnutím o zmene spoločenskej zmluvy. Rozhodnutím valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spoločnosti totiž „ex lege” dochádza k zmene výšky (číselného vyjadrenia) základného imania v spoločenskej zmluve spoločnosti.

V zmysle ust. § 141 ods. 3 ObchZ(Obchodného zákonníka, ak valné zhromaždenie prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu spoločenskej zmluvy, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a spoločenskej zmluvy vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene spoločenskej zmluvy. Konatelia spoločnosti musia pri každom rozhodnutí o zmene spoločenskej zmluvy podať návrh na zápis do obchodného registra a k návrhu pripojiť úplné znenie spoločenskej zmluvy so zachytenými zmenami. Konatelia zodpovedajú za úplnosť a správnosť predloženého úplného znenia spoločenskej zmluvy.

Ak valné zhromaždenie prijme rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti (a bolo prijaté spôsobom, ktorý sa vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene spoločenskej zmluvy), nebude už prijímať samostatné rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy v časti „základné imanie” a nebude prijímať dodatok k spoločenskej zmluve.

2. Pozvánka na valné zhromaždenie, ktoré má v programe rokovania rozhodovanie o zvýšení základného imania, by mala okrem všeobecných náležitostí (obchodné meno a sídlo spoločnosti, miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia, označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, program rokovania valného zhromaždenia) obsahovať spôsob a výšku navrhovaného zvýšenia základného imania, s uvedením dôvodov, pre ktoré sa navrhuje vylúčiť prednostné právo spoločníkov na prevzatie záväzkov na nové vklady.


Osobitná situácia vzniká v prípade, ak konatelia navrhujú zvýšiť základné imanie spoločnosti novým nepeňažným vkladom tretej osoby alebo spoločníka. Ak sa má základné imanie zvyšovať nepeňažnými vkladmi, schvaľuje valné zhromaždenie nepeňažný vklad a výšku peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započíta na vklad spoločníka. Nepeňažný vklad sa musí oceniť znaleckým posudkom. Znalec v posudku musí opísať nepeňažný vklad a spôsob jeho ocenenia a musí v ňom výslovne uviesť, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá splneniu prevzatej povinnosti spoločníka splatiť vklad. Výnimku z povinnosti ocenenia nepeňažného vkladu predstavuje § 59b, podľa ktorého orgán spoločnosti oprávnený rozhodovať o zmene výšky základného imania môže určiť, že nepeňažný vklad sa nemusí oceniť znaleckým posudkom, ak sa hodnota nepeňažného vkladu už v minulosti určila znaleckým posudkom, ktorý nie je starší ako šesť mesiacov pred splatením nepeňažného vkladu. Neplatí to však v prípade, že nastali okolnosti, ktoré ku dňu splatenia vkladu výrazne zmenili hodnotu nepeňažného vkladu. V takom prípade na podnet a zodpovednosť štatutárneho orgánu vykoná znalec nové ocenenie.

Ak sa nové ocenenie nevykoná, môže jeden alebo viac spoločníkov, ktorí