dnes je 8.7.2020

Input:

Výpočet rentability vlastného kapitálu firmy

22.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.5 Výpočet rentability vlastného kapitálu firmy

Ing. Dušan Preisinger

Medzi základné ukazovatele rentability firmy, okrem rentability tržieb a rentability aktív je potrebné zaradiť aj rentabilitu vlastného kapitálu (VK). Miera zhodnotenia vlastných zdrojov je významným faktorom efektívnosti prevádzkového cyklu. Akumulácia vlastných zdrojov tvorbou masy zisku vytvára najlacnejšie zdroje udržateľného rastu. Ak vlastné zdroje zabezpečujú rast obežných aktív a následne tržieb, znižuje sa miera finančnej závislosti firmy. V schéme pracovného kapitálu, v ktorej významnú pozíciu predstavujú finančné zdroje a je vyjadrená vzťahom „VK + dlhodobé cudzie zdroje (DCZ) – fixné aktíva”, je vyjadrený význam VK. Ak je spolu s hodnotou DCZ, ktoré z hľadiska prevádzkového cyklu dopĺňajú vlastné, vyšší ako hodnota fixných aktív, zabezpečuje financovanie obežných aktív. Firma nie je závislá na krátkodobých úveroch. Rentabilita VK je všeobecne definovaná vzťahom „ROE = zisk / Ø VK”. Podobne, ako pri rozklade rentability aktív, aj rozklad rentability VK poskytuje významné informácie o faktoroch, ktoré ju ovplyvňujú. Je vyjadrený vzťahom, ktorý obsahuje jednotlivé úrovne rentability, položky charakterizujúce základnú štruktúru súvahy a súčasne vývoj disponibilných finančných zdrojov. Ide o pomerne komplexný rozklad rentability VK.

Prvý parameter „EAR / EAT” je na rozhodnutí akcionára. Vyplatené dividendy znižujú hodnotu udržateľného rastu. Pokles parametra vyplývajúci z nižšej hodnoty čitateľa nemusí predstavovať riziko, pokiaľ má firma zabezpečenú likviditu. Druhý parameter „EAT / EBT” v podstate firma nevie ovplyvniť. Je však možné vyhodnotiť ho aj ako rozdiel týchto úrovní zisku „EBT – EAR”. Napriek daňovému zaťaženiu rast hrubého zisku zvyšuje masu disponibilných vlastných zdrojov. Tretí parameter „EBT / EBIT” v podstate charakterizuje vývoj miery úverovej zadlženosti firmy (poskytuje podobnú informáciu ako ukazovateľ miery úrokového krytia – „zisk pred zdanením + úroky / úroky”. Kým tento ukazovateľ poskytuje skôr informáciu o štruktúre finančných tokov, parameter „EBT / EBIT” je chápaný ako faktor ovplyvňujúci vlastný kapitál). Rast úrokovej zaťaženosti zvyšuje hodnotu ukazovateľa, pokles menovateľa je ovplyvnený úrokmi. Aj analýzu vývoja tohto parametra je možné doplniť o úzko previazaný ukazovateľ „úroky / hrubý zisk”. Poskytuje informáciu o váhe vplyvu úrokov na hodnotu hrubého zisku. Ak sa hodnota ukazovateľa zvyšuje, zvyšuje sa aj hodnota parametra a naopak. Ide teda o hodnotenie štruktúry EBIT. Vývoj tohto parametra má nielen východiskovú pozíciu v štruktúre výpočtu ROE, ale výrazne ovplyvňuje rast vlastného kapitálu. Rast úrokov znamená rast úverovej zaťaženosti a istina úveru sa spláca z nerozdeleného zisku. Toto splácanie znižuje hodnotu ukazovateľa „prírastok VK / VK”. Tieto vzťahy poskytujú firme informáciu o udržateľnej miere úverovej zaťaženosti. Na uvedené parametre nadväzuje štvrtý, ktorý dopĺňa jednotlivé úrovne zisku o tržby ako rozhodujúceho faktora tvorby prevádzkového zisku „EBIT / T”. Pri zdravej reprodukcii prevádzkového cyklu sa úroveň parametra znižuje na základe vývoja menovateľa. Zvyšuje sa hodnota tržieb. Ak dosahujú ziskovosť zvyšuje sa EBT. Táto pozícia znižuje prípadnú úverovú zaťaženosť. Mení sa štruktúra EBIT postupným poklesom úrokov. Výsledkom je, že sa zvyšuje parameter „EBT / EBIT”. Hodnoty týchto dvoch úrovní zisku sa k sebe približujú. Zjednodušene: ak firma nie je úverovo zaťažená, je na úrovni „1” – „EBT = EBIT”.