dnes je 14.5.2021

Input:

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.6 Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie

Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je podľa § 152 ods. 7 ZP Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 3. 2021 povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby formou stravovacej poukážky, tzv. gastrolístka, alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Z uvedeného vyplýva, že možnosť výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie sa netýka tých zamestnávateľov, ktorí zabezpečujú stravovanie podávaním jedného hlavného jedla vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom zmluvnom stravovacom zariadení. Ak teda zamestnávateľ prevádzkuje vlastnú jedáleň, prípadne zabezpečuje stravu pre zamestnancov formou donáškovej služby či cateringu, zamestnanec nemá možnosť voľby medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie.


Príklad č. 1:

Zamestnávateľ má viacero prevádzok. V sídle spoločnosti a v niektorých prevádzkach zabezpečuje stravovanie v zmluvných stravovacích zariadenia a v niektorých prevádzkach prostredníctvom stravovacích poukážok. Keďže zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie vo všetkých zmenách priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti, zamestnávateľ posudzuje každú prevádzku samostatne a samostatne posudzuje možnosť zabezpečovania stravovania zamestnancom. Zamestnanci tých prevádzok, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie v zmluvnom stravovacom zariadení, nemajú možnosť rozhodnúť sa pre finančný príspevok na stravovanie. Zamestnancom tých prevádzok, ktorým zamestnávateľ poskytuje stravovacie poukážky, musí zamestnávateľ umožniť výber medzi zabezpečením stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovaním finančného príspevku na stravovanie.

Nakoľko zmluvy o sprostredkovaní stravovania (na základe ktorých sa poskytujú stravovacie poukážky) sa uzatvárajú na dlhšie časové obdobie a nemožno ich vždy vypovedať bez výpovednej lehoty, resp. bez ďalších nákladov, Zákonník práce umožňuje posunutie termínu na povinné umožnenie výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z prechodného ustanovenia § 252p ZP Zákonníka práce, v zmysle ktorého zamestnávateľ, ktorý pred 1. 3. 2021 alebo v období od 1. 3. do 31. 12. 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, nie je povinný postupovať podľa § 152 ods. 7 ZP Zákonníka práce do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31. 12 2021. Pritom nie je rozhodujúce, či zmluva o sprostredkovaní stravovania je uzatvorená na dobu určitú, na dobu neurčitú a kedy bola uzatvorená. Znamená to, že zamestnávateľ, ktorý je viazaný zmluvou o zabezpečení stravovacích poukážok, poskytne zamestnancom výber medzi stravovacou poukážkou alebo finančným príspevkom na stravovanie najneskôr od 1. 1. 2022.


Príklad č. 2:

Zamestnávateľ má uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní stravovania na dobu neurčitú. Zmluvu môže vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou. V prípade predčasného ukončenia zmluvy s nedodržaním výpovednej lehoty je povinný sprostredkovateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu. Keďže všetci zamestnanci majú záujem o poskytovanie finančného príspevku na stravovanie, rozhodol sa zmluvu v marci vypovedať a zamestnancom umožní poskytovanie finančného príspevku na stravovanie od 1. júla 2021.

Finančný príspevok na stravovanie sa nepovažuje za formu zabezpečenia stravovania. Zamestnávateľ môže stravovanie zamestnancov zabezpečovať poskytovaním jedného hlavného teplého jedla vo vlastnom stravovacom zariadení, inom zmluvnom stravovacom zariadení alebo prostredníctvom stravovacích poukážok. Finančný príspevok na stravovanie sa považuje za alternatívu namiesto stravovacích poukážok.

Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa v súvislosti s možnosťou výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie podľa § 152 ods. 7 ZP Zákonníka práce sú nasledovné:

  • na základe výberu zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie formou stravovacej poukážky alebo poskytuje zamestnancovi finančný príspevok,

  • do uskutočnenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie formou stravovacej poukážky alebo mu poskytuje finančný príspevok,

  • zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže,

  • podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise – vnútorný predpis by mal upravovať napr. primeranú lehotu na výber zo strany zamestnanca, postup v prípade, ak zamestnanec v určenej lehote výber neuskutoční (poskytnutie stravovacej poukážky alebo finančného príspevku na stravovanie na základe rozhodnutia zamestnávateľa), formu, akou zamestnanec výber uskutoční (na určenom tlačive, v listinnej alebo elektronickej podobe), termín a formu vyplácania finančného príspevku (v hotovosti, prevodom na účet) a pod.

Nárok na poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Zamestnancovi vzniká nárok na finančný príspevok (rovnako ako nárok na zabezpečenie stravovania aj na stravovaciu poukážku) za odpracovaný čas, resp. pracovnú zmenu. Keďže dodatočné stravovanie nie je možné, zamestnávateľ musí finančný príspevok na stravovanie poskytnúť vopred, aby si z neho zamestnanec vedel zabezpečiť stravu v reálnom čase. Zamestnávateľ je povinný evidovať odpracovaný čas a v prípade poskytovania finančného príspevku, napr. na príslušný mesiac dopredu, je povinný v ďalšom mesiaci poskytnutý finančný príspevok krátiť o finančný príspevok za neodpracované zmeny z predchádzajúceho mesiaca. Zamestnávateľ si zároveň musí vytvoriť systém poskytovania finančného príspevku zamestnancom, t. j. stanoviť termín a spôsob vyplácania (napr. vždy v prvý deň mesiaca prevodom na účet zamestnanca),