dnes je 21.9.2020

Input:

Vážené priemerné náklady kapitálu firmy

9.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.1.6 Vážené priemerné náklady kapitálu firmy

Ing. Dušan Preisinger

Nákladovosť zdrojov firmy, ktorými sú financované aktíva a ktorá ovplyvňuje ich výslednú rentabilitu, je významným parametrom likvidity. Hodnotu upravených nákladov kapitálu, ktorá je vyjadrená vzorcom:

je možné doplniť o vývoj ukazovateľa, ktorý dopĺňa vplyv štruktúry kapitálu na jeho výslednú nákladovosť. Je vyjadrený vzťahom:

N = Nv x (VK/K) + Rú x (CK/K)

Náklady vlastného kapitálu vyjadrujú efektívnosť jeho investovania. Ide o rozdiel medzi maximálnou potenciálnou mierou jeho zhodnotenia najmä investovaním do aktív na kapitálovom trhu a rentabilitou zhodnotenia projektu, do ktorého bol vlastný kapitál investovaný. Hodnota „K” vyjadruje hodnotu aktív. Náklady kapitálu sú ovplyvnené jeho použitím. Náklady vlastného kapitálu sú iné pri investovaní do rastu fixných aktív a pri investovaní do udržateľného rastu obežných aktív. Porovnanie hodnoty Nv a Rú a analýzy ich vývoja v dlhších časových radoch poskytuje firme informáciu o efektívnosti využitia vlastných zdrojov a efektívnosti financovania prevádzkového cyklu najmä úvermi. Ak je výška Rú nižšia ako úroveň ROE (rentabilita VK), ide o pozíciu schopnosti splácať úver z vyprodukovanej masy zisku a súčasne zvyšovať kapitálovú vybavenosť (vlastný kapitál/bilančná hodnota). Je efektívnejšie mať k dispozícii vlastné zdroje, ktoré zabezpečujú úroveň udržateľného rastu firmy podľa jej pozície na relevantnom trhu. Dôležitú informáciu o priemerných nákladoch kapitálu poskytuje aj nasledujúci ukazovateľ. Ukazovateľ Ncharakterizuje úroveň priemernej nákladovosti zdrojov, ktorými sú financované aktíva. Ukazovateľ ČPTvk (čistý peňažný tok vlastného kapitálu) vyjadruje hodnotu a vývoj čistého peňažného toku (v podstate ide o čistý cash flow) projektu, ktorý je v plnej miere financovaný vlastným kapitálom. Rozhodnutie štruktúry financovania projektu je ovplyvnené dvomi faktormi. Prvým je vysoká kapitálová vybavenosť. Je neefektívne ju nevyužiť na rast najmä obežných aktív, ktorých rentabilita, obrátkovosť a štruktúra likvidity zabezpečujú zníženie prevádzkovej nákladovosti na jednicu produkcie. Druhým faktorom je možnosť získania najnižšej ceny úveru ponúkanej na peňažnom trhu (na základe ekonomickej pozície firmy ide o minimálnu rizikovú prirážku, ktorá je súčasťou úrokovej sadzby).

Ak sa firma, na základe týchto faktorov, rozhodne pre financovanie projektu len vlastnými zdrojmi, úroveň a vývoj parametra vyjadruje hodnotu zisku pred zdanením a úrokmi, pričom úroky sú pri tejto štruktúre financovania projektu nulové. Pri tejto štruktúre financovania preto zohráva významnú pozíciu parameter D (depreciation – opotrebenie – amortizácia). Ide o významný parameter, ktorý ovplyvňuje výslednú rentabilitu prevádzkového cyklu. Ak rastie hodnota parametra (zisk pred úrokmi a zdanením) ide o zisk, ktorý nie je znížený o úroky. Parameter „1 – Sdp” charakterizuje mieru zníženia zisku o daň z príjmu. Ide o rozdiel medzi vytvoreným a disponibilným ziskom. Vývoj parametra ΔČPK je výsledkom optimalizácie štruktúry zdrojov a štruktúry aktív. Je vyjadrený vzťahmi, ktoré charakterizujú pracovný kapitál ako operatívny disponibilný finančný zdroj „obežné aktíva – krátkodobé záväzky” (1) alebo „(VK + dlhodobé cudzie zdroje DCZ) – fixné aktíva” (2). Rast pracovného kapitálu poskytuje významnú informáciu, ak je vyhodnocovaný minimálne za štvrťrok, najmä pri krátkodobých finančných tokoch vyjadrených ukazovateľom (1). Porovnanie jeho medziročného vývoja k ultimu roka nie je vhodné pre nastavenie operatívneho riadenia cash flow (sezónne výkyvy vo finančných tokoch). Rast ČPK je výsledkom rastu hodnoty reálnych obežných aktív (vyjadrenej ukazovateľom „tržby/obežné aktíva”). Rast obežných aktív zhodnotený v tržbách znižuje mieru krátkodobej finančnej závislosti. Rast tohto ukazovateľa zvyšuje hodnotu ČPK. Ukazovateľ (2) vyjadruje, koľko dlhodobých zdrojov firmy je k dispozícii na financovanie obežných aktív. Ak sa hodnota tohto ukazovateľa zvyšuje, pre firmu je to informácia o miere zhodnotenia jej kapitálu. Dlhodobý kapitál, ktorého priemerná nákladovosť je nižšia (ovplyvňuje ju v jeho štruktúre podiel VK) okrem financovania fixných aktív zabezpečuje financovanie obežných, ktoré sú nositeľom tržieb a zisku. Pre firmu je preto významnou informáciou vývoj ukazovateľa „VK/DCZ”. Rast hodnoty tohto ukazovateľa znižuje nákladovosť kapitálu a znižuje úroveň finančnej leverage („cudzie zdroje/vlastný kapitál”).