dnes je 3.8.2020

Input:

Účtovanie zálohových faktúr v príkladoch v roku 2019

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.3 Účtovanie zálohových faktúr v príkladoch v roku 2019

Ing. Ján Mintál


Príklad:

S naším obchodným partnerom sme sa 3. júna 2019 dohodli na dodaní služieb za celkovú sumu 840 eur. Dodávateľ požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 600 eur, ktorú 4. júna 2019 aj prijal. Dodanie služieb bolo ukončené 17. júna 2019. Ako máme zaúčtovať daný prípad, ak dodávateľ vystavil konečnú faktúru dňa 18. júna 2019 - tzn. do 15. dní od prijatia zálohy?

Riešenie:

Účtovanie u odberateľa služieb bude v opísanom prípade nasledovné:

Účtovný prípad  MD   Suma v €  
Prijatá zálohová faktúra  -  -  600 €  
Úhrada zálohy  314  221  600 €  
Prijatá konečná faktúra za služby:  
- cena bez DPH,  518  321  700 €  
- DPH.  343  321  140 €  
Zúčtovanie poskytnutej zálohy  321  314  600 €  
Doplatok faktúry  321  221  240 €  


Príklad:

Poskytujeme zdaniteľným osobám so sídlom v Českej republike a identifikovaným pre DPH v Českej republike prepravné služby. Príjemcovia služieb nám platia mesačne zálohy do 15. dňa bežného mesiaca vo výške 50 % predbežne dohodnutej protihodnoty. Vyúčtovanie poskytnutých služieb v príslušnom kalendárnom mesiaci sa vykonáva do 5 dní po skončení kalendárneho mesiaca. Ako máme správne fakturovať uvedené prípady?

Riešenie:

V prípade dodania služby sa za deň dodania považuje deň, kedy je skončené poskytovanie služby. Ak platiteľ dane alebo zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, dodáva službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte, musí vyhotoviť faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba dodaná. Povinnosť vyhotoviť faktúru v prípade dodania služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte má platiteľ dane alebo zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, aj vtedy, ak prijme platbu pred dodaním tejto služby, a to do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola prijatá platba. Miesto dodania služby v uvedenom prípade je v Českej republike a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Vy ako platiteľ dane teda fakturujete cenu bez DPH a faktúru ste povinný vyhotoviť do 15 dní po skončení každého kalendárneho mesiaca.


Príklad:

Podnikateľ X – mesačný platiteľ DPH - sa v máji 2019 zmluvne zaviazal na dodanie služieb pre podnikateľa Y – mesačného platiteľa DPH - za celkovú sumu 840 eur. Podnikateľ X požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 600 eur, ktorú v máji 2019 aj prijal. Dodanie služieb bude ukončené v júli 2019.

Riešenie:

Účtovanie u podnikateľa Y (odberateľ)

1. Prijatú preddavkovú faktúru vo výške 600 eur zaeviduje podnikateľ Y do evidencie záväzkov (o DPH v tomto momente účtovať nebude).

2. Úhradu požadovaného preddavku v sume 600 eur zaúčtuje do peňažného denníka medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení „Služby“. Zároveň zaeviduje zánik záväzku 600 eur v evidencii záväzkov.

3. Podnikateľ X je povinný do 15 dní vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 600 eur spolu (500 eur základ a 100 eur DPH). Takúto faktúru zapíše podnikateľ Y do evidencie záväzkov s rozpisom na základ a DPH. V evidencii záväzkov sa zaeviduje ako uhradená.

4. V peňažnom denníku je potrebné uskutočniť nasledovnú účtovnú operáciu: z výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení „Služby“ sa preúčtuje hodnota DPH v sume 100 eur medzi výdavky, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov v druhovom členení „DPH“. Spomínanú sumu DPH zároveň zaeviduje v pomocnej evidencii DPH.

5. Konečnú faktúru za služby, v ktorej je celková hodnota dodávky uvedená 840 eur (700 eur základ a 140 eur DPH) zaeviduje do evidencie záväzkov, s rozpisom na základ a DPH, pričom zaeviduje len rozdiel, o ktorý dodávateľ vyfakturoval viac, ako bolo vyfakturované faktúrou k prijatej platbe (t. j. základ 200 eur + DPH 40 eur). Faktúru zapíše tiež do pomocnej evidencie DPH.

6. Uhradenie konečnej faktúry v sume 240 eur zaeviduje v sume 200 eur do peňažného denníka medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení „Služby“, a sumu 40 eur medzi výdavky neovplyvňujúce základ dane z príjmov v druhovom členení „DPH“. Zároveň zaeviduje v evidencii záväzkov zánik záväzku v sume doplatku 240 eur.

Účtovanie u podnikateľa X (dodávateľ)

1. Vystavenú preddavkovú faktúru vo výške 600 eur zaeviduje podnikateľ X do evidencie pohľadávok (o DPH v tomto momente účtovať nebude).

2. Inkaso požadovaného preddavku v sume 600 eur zaúčtuje do peňažného denníka medzi príjmy zahrnované do základu dane z príjmov v druhovom členení „Predaj výrobkov a služieb“. Zároveň zaeviduje zánik pohľadávky 600 eur v evidencii pohľadávok.

3. Do 15 dní je podnikateľ X povinný vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 600 eur spolu (500 eur základ a 100 eur DPH). Takúto faktúru zapíše podnikateľ X do evidencie pohľadávok s rozpisom na základ a DPH. Faktúru zapíše do evidencie pohľadávok a evidencie DPH. Do evidencie pohľadávok sa zapíše už ako uhradená.

4. V peňažnom denníku je potrebné uskutočniť nasledovnú účtovnú operáciu: z