dnes je 18.4.2021

Input:

Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.1.2 Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2019

Ing. Jozef Pohlod

Právny základ ročného zúčtovania upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, pričom podrobnosti o ročnom zúčtovaní upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov.

Podľa § 19 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení ročné zúčtovanie za predchádzajúci kalendárny rok je povinná vykonať zdravotná poisťovňa za svojho poistenca a ak mal zamestnávateľa, tak aj za tohto zamestnávateľa. Teda ročné zúčtovanie sa dotýka tak zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb ako aj fyzických osôb, ktoré dosahovali príjmy z kapitálového majetku, prijali dividendy zo zahraničia alebo dosiahli ostatné príjmy vymedzené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V priebehu kalendárneho roku pravidelne mesačne platia títo poistenci preddavky na poistné na účet príslušnej zdravotnej poisťovne podľa výšky dosiahnutého príjmu a stanoveného vymeriavacieho základu dosiahnutého zo zárobkovej činnosti.

Zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie za poistenca, ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roku:

 • nebol samostatne zárobkovo činnou osobou,

 • nebol zamestnancom,

 • bol zamestnancom, pričom neplatil preddavky na zdravotné poistenie (napr. poberatelia starobných dôchodkov pri práci na dohodu),

 • nemal príjmy z dividend,

 • ak poistenec bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka bol verejne zdravotne poistený v SR a nemal žiadne príjmy zo zárobkovej činnosti,

 • ak poistencovi nevznikla žiadna daňová povinnosť podať za predchádzajúci kalendárny rok daňové priznanie, okrem poistenca, ktorý mal príjem z dividend,

 • ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

 • ak bol súčasne poistencom iba u jedného zamestnávateľa, pričom splnil podmienky stanovené v ustanovení § 19 ods. 2 písm. e) zákona o zdravotnom poistení, teda išlo o nízkopríjmového zamestnanca, ktorý si uplatňoval odpočítateľnú položku pri platení odvodov do zdravotného poistenia, t. j., jeho príjem bol nižší ako 570 €.

Samotný výpočet ročného zúčtovania je značne komplikovaný. Poistenec môže byť súčasne platiteľ poistného ako zamestnanec a ako samostatne zárobkovo činná osoba. U každého poistenca sa stanoví úhrn vymeriavacích základov, ktorý sa vypočíta ako súčet všetkých čiastkových vymeriavacích základov, stanoví sa koeficient pre úpravu vymeriavacích základov, vyčísli sa výška poistného, porovnajú sa zaplatené preddavky poistného za poistenca, ak je zamestnancom za zamestnanca a zamestnávateľa sa vyčísli nedoplatok alebo preplatok na zdravotnom poistení v členení podľa jednotlivých kategórií platiteľov.

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roku. Znamená to, že za rok 2018 vykonajú zdravotné poisťovne ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 30. septembra 2019. V prípade, že poistenec, napr. samostatne zárobkovo činná osoba, má lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 30. septembra 2019, táto lehota sa posúva o jeden mesiac a zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného najneskôr do 31. októbra kalendárneho roku, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie.

Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže byť preplatok, nedoplatok alebo je bez nedoplatku a preplatku. Preplatok v ročnom zúčtovaní poistného vznikne vtedy, ak suma poistného vypočítaná v ročnom zúčtovaní poisteného je nižšia ako suma zaplatených preddavkov v priebehu daného roku. Nedoplatok vzniká vtedy, ak suma zaplatených preddavkov v priebehu roka je nižšia ako je výsledok vypočítaného poistného.

Pri ročnom zúčtovaní za rok 2018 vykonané v roku 2019 je potrebné mať na zreteli, že maximálny vymeriavací základ pre platenie zdravotného poistenia v roku 2018 bol zrušený a tento je bez obmedzenia. Teda v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2018 neplatí maximálny vymeriavací základ. Preto sa môže stať, že vznikne poistencovi nedoplatok na ročnom zúčtovaní.

Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia zdravotná poisťovňa oznámi platiteľovi poistenému v lehote, dokedy ho musí vykonať, teda do konca mesiaca septembra alebo do konca mesiaca októbra. Dôležité je poznamenať, že ročné zúčtovanie poistného vykonané za zamestnanca doručí zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi. V prípade, ak zamestnanec v čase doručenia by nebol zamestnancom ani jedného zamestnávateľa, potom doručenie zasiela poisťovňa poistencovi – bývalému zamestnancovi. V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby alebo fyzickej osoby doručí zdravotná poisťovňa výsledok ročného zúčtovania týmto osobám. Za preukazný spôsob doručenia výsledku ročného zúčtovania sa považuje:

 • doručenie poštou ako doporučená zásielka s doručenkou s poznámkou „do vlastných rúk“, alebo

 • do elektronickej schránky podľa zákona č. 305/2013 Z. z.,

 • osobne do vlastných rúk adresáta po overení jeho totožnosti.

Zdravotná poisťovňa informuje poistenca o výsledku ročného zúčtovania:

 • výkazom nedoplatkov, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok, alebo

 • oznámením o výsledku ročného zúčtovania, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok.

Takýto výkaz nedoplatku alebo oznámenie obsahuje údaje o výške preplatku alebo nedoplatku, o vymeriavacom základe, výške zaplatených preddavkov na poistné alebo výške preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom. Okrem toho môže obsahovať aj výšku preddavku na zdravotné poistné, ktorý je poistenec povinný odvádzať na základe výsledku ročného zúčtovania poistného, napríklad u samostatne zárobkovo činných osôb.

Ak je výsledok ročného zúčtovania menej ako 5 €, povinnosť zaplatiť nedoplatok alebo preplatok zaniká, čo vyplýva z ustanovenia § 19 ods. 17 zákona o zdravotnom poistení.

Proti vypočítanej výške preplatku oznámení je možné podať nesúhlasné stanovisko, čo vyplýva z ustanovenia § 19 ods. 12 zákona o zdravotnom poistení. Toto nesúhlasné stanovisko platiteľ poistného alebo poistenec musí podať do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania. Ak zdravotná poisťovňa po posúdení nesúhlasného stanoviska zistí, že výsledkom mal byť preplatok v inej výške, než aká bola uvedená v pôvodnom oznámení, zašle do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska platiteľovi poistného alebo poistencovi nové oznámenie, ktoré nahrádza pôvodné oznámenie. Proti takémuto novému oznámeniu už nemožno podať nesúhlasné stanovisko.

Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedeného vo výkaze nedoplatkov môže platiteľ poistného alebo poistenec podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia námietky.

Posúdenie preplatku z pohľadu zdanenia zaslaného:

 • zamestnancovi prostredníctvom zamestnávateľa, tento preplatok vysporiada zamestnávateľ. Vrátený preplatok je u zamestnanca zdaniteľným príjmom a platiteľ ho zdaní pri výplate mzdy zamestnanca podľa § 35 ods. 1 zákona o dani z príjmov preddavkovým spôsobom vo väzbe na § 5 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov, kde je stanovené, že príjmom zo závislej činnosti je aj vrátené poistné zo zaplateného poistenia na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil podľa odseku 8 zákona o dani z príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti,

 • preplatok vyplatený priamo daňovníkovi zdaňuje poisťovňa zrážkovou daňou v súlade s § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov. Poisťovňa je platiteľom dane v súlade s § 2 písm. v) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v súlade s § 43 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je povinná zrážku vykonať pri vyplatení a podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov odviesť o oznámiť zrážku dane. Podľa § 43 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ak nevykoná zrážku, alebo daň neodvedie, bude sa od poisťovne vymáhať ako nezaplatená daň.

Účtovanie preplatku vráteného zamestnancovi prostredníctvom zamestnávateľa v podvojnom účtovníctve

Preplatok u zamestnanca:

Zamestnávateľ zaúčtuje výšku preplatku u zamestnanca na základe oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného na ťarchu účtu 336 AU – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a v prospech účtu 331 – Zamestnanci. Zároveň účtuje aj preddavok na daň z preplatku vyplateného zamestnancovi na ťarchu účtu 331 – Zamestnanci a v prospech účtu 342 – Ostatné priame dane.

Preplatok u zamestnávateľa:

Nárok na preplatok u zamestnávateľa sa účtuje na ťarchu účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Preplatok účtovaný na účte 648 je pre zamestnávateľa zdaniteľným výnosom v zdaňovacom období, v ktorom nastal účtovný prípad. Tento preplatok nepodlieha dani z príjmov vyberanou zrážkou dane podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Zaužívaný je aj spôsob účtovania, keď nárok preplatku u zamestnávateľa