dnes je 8.7.2020

Input:

Účtovanie predaja a kúpy podniku v roku 2019

22.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.6 Účtovanie predaja a kúpy podniku v roku 2019

Ing. Peter Horniaček; Ing. Jozef Pohlod

Opatrenie MF SR č. 23054/2002 – 92 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „PÚPP“) upravuje účtovanie predaja podniku v § 27 PÚPP.

Pri predaji podniku alebo jeho časti sa v účtovníctve predávajúceho účtuje predávaný majetok alebo jeho časti na ťarchu účtu 548- Ostatné náklady na hospodársku činnosť a záväzky v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Pohľadávka z titulu predaja podniku alebo časti podniku sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Rozdiel účtov 648 a 548 tvorí zisk alebo stratu z predaja podniku alebo časti podniku.

U kupujúceho sa účtuje nákup majetku alebo jeho časti na ťarchu príslušných majetkových účtov a prevzaté záväzky v prospech príslušných účtov záväzkov.

Na účtovanie predaja a kúpy podniku slúžia účty z účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy:

371 – Pohľadávky z predaja podniku,

372 – Záväzky z predaja podniku.


Krátka schéma účtovania:

Účtovný prípad - predávajúci  MD   
Úbytok zostatkovej ceny odpisovaného majetku    548    07x, 08x    
Vyradenie odpisovaného majetku z účtovníctva    07x, 08x    01x, 02x    
Vyradenie neodpisovaného dlhodobého majetku    548    03x, 04x, 06x    
Vyradenie zásob, finančného majetku, pohľadávok    548    1xx, 2xx, 3xx    
Úbytok záväzkov    23x, 32x, 379, 331, 46x, 47x    648    
Predajná cena podniku alebo jeho časti    371    648    


Účtovný prípad - kupujúci  MD