dnes je 21.9.2020

Input:

Účtovanie obstarania motorových vozidiel formou lízingu v roku 2020

9.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.1.3 Účtovanie obstarania motorových vozidiel formou lízingu v roku 2020

Ing. Jozef Pohlod

Finančným lízingom sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dohodnutým právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku.

Lízing možno definovať ako záväzkový vzťah, v ktorom sa poskytovateľ lízingu zaväzuje odovzdať príjemcovi lízingu na určitú dobu do používania vec alebo inú majetkovú hodnotu.

Lízingový nájomca platí prenajímateľovi lízingové splátky podľa splátkového kalendára v dohodnutých časových termínoch. Predmet lízingovej zmluvy je v priebehu trvania lízingového vzťahu vo vlastníctve prenajímateľa. V lízingovej zmluve môže byť súčasne dohodnutý aj odpredaj predmetu lízingu nájomcovi za zostatkovú cenu po skončení dohodnutého obdobia trvania lízingovej zmluvy.

Lízing v slovenskom právnom poriadku nie je upravený v žiadnom osobitnom právnom predpise. Platné daňové a účtovné predpisy používajú pre lízing pojem finančný prenájom a súčasne ho definujú pre účtovné a daňové účely. Podstate finančného lízingu nezodpovedá žiadny typ zmluvy upravený v Občianskom alebo Obchodnom zákonníku. Zmluvy o finančnom lízingu sú najčastejšie uzatvárané ako nepomenovaná zmluva podľa § 269 ObchZ (Obchodného zákonníka), alebo podľa § 51 OZ (Občianskeho zákonníka).

Lízing, resp. finančný lízing, definuje iba zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako prenájom vecí za dohodnuté nájomné na dobu určitú, platené spravidla v pravidelných splátkach s cieľom prevodu tejto veci do vlastníctva nájomcovi. Niektoré právne predpisy pojem lízing používajú, avšak ho nedefinujú, resp. sa odvolávajú na uvedený zákon o bankách.

Daňové a účtovné právne predpisy platné v Slovenskej republike používajú namiesto pojmu lízing pojem finančný prenájom a zároveň ho na svoje účely definujú.

Finančný prenájom z hľadiska zákona o dani z príjmov

Finančný prenájom je pre účely dane z príjmov definovaný v § 2 písm. s) ZDP zákona o dani z príjmov. Finančným prenájom sa rozumie obstaranie majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak:

 • vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na nájomcu,

 • doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP zákona,

 • je predmetom prenájmu pozemok, na ktorom stojí stavba alebo budova zaradená do odpisovej skupiny 5, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto hmotného majetku. Pokiaľ je predmetom prenájmu budova a pozemok, potom cena za ktorú sa vykoná prevod majetku z prenajímateľa na nájomcu po ukončení nájmu musí byť vyčíslená osobitne,

 • je predmetom prenájmu pozemok, na ktorom stojí stavba alebo budova zaradená do odpisovej skupiny 6, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto hmotného majetku. Pokiaľ je predmetom prenájmu budova a pozemok, potom cena, za ktorú sa vykoná prevod majetku z prenajímateľa na nájomcu po ukončení nájmu, musí byť vyčíslená osobitne,

 • ak je predmetom prenájmu pozemok samostatne, na ktorom nie je umiestnená budova alebo stavba, potom doba trvania nájmu je najmenej 60 % hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 6.

Zo stanovených podmienok zákona o dani z príjmov je potom minimálna doba odpisovania nasledovná:

Hmotný majetok zaradený v odpisovej skupine  Minimálna doba prenájmu v mesiacoch  
1    29    
2    44    
3    58    
4    87    
pozemky s budovou v 5    144    
pozemky s budovou v 6    288    
pozemky samostatne bez budovy    288    

Ďalšie legislatívne úpravy finančného prenájmu v zákone o dani z príjmov súvisiace s dopravnými prostriedkami obsahujú nasledovné ustanovenia:

§ 17 ods. 34 ZDP upravuje základ dane pri odpise automobilov zaradených do klasifikácie produktov 29.10.2. Pri obstaraní takéhoto osobného automobilu formou lízinguktorého vstupná cena je 48 000 € a viacsa pri uplatnení daňových odpisov od 1. 1. 2015 postupuje v súlade tak, že sa na odpisy vzťahuje limitovaný odpis. Limitácia daňových odpisov je založená na základe testovania dosiahnutého základu dane voči úhrnu daňových odpisov vypočítaných z limitovanej ceny 48 000 € v príslušnom zdaňovacom období z takýchto osobných automobilov.

Obmedzenie výšky daňových odpisov na základe uvedeného testovania sa vzťahuje tak na daňovníka – právnickú osobu, ako aj na daňovníka – fyzickú osobu, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Na základe uvedeného dochádza k testovaniu základu dane voči násobku počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 € a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného z limitovanej ceny 48 000 € rovnomerným spôsobom odpisovania.

ZD verzus (počet automobilov so VC rovnou alebo vyššou ako 48 000 €) x ročný odpis 12 000 €.

Pri testovaní základu dane môže nastať situácia, keď:

 • vykázaný základ dane je vyšší ako násobok počtu áut so vstupnou cenou rovnou alebo vyššou ako 48 000 € a sumy 12 000 €, potom v tomto prípade sa úprava základu dane nevykonáva a daňové odpisy automobilu zostávajú v plnej výške súčasťou základu dane, alebo

 • vykázaný základ dane je nižší ako násobok počtu áut so vstupnou cenou rovnou alebo vyššou ako 48 000 € a sumy 12 000 €, potom v tomto prípade je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov z predmetných osobných automobilov a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 €.


Daňovník obstaral v marci 2019 formou finančného prenájmu osobný automobil vo vstupnej cene 64 000 €. Po skončení roka vykázal základ dane vo výške 10 900 €. Vzhľadom na to, že vykázaný základ dane je nižší ako násobok počtu áut so vstupnou cenou rovnou alebo vyššou ako 48 000 € a sumy 12 000 €, potom je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov z predmetných osobných automobilov a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 €.

Rok  Základ dane  Uplatnený odpis Odpis z limitovanej ceny  Úprava základu dane  
2019    10 900 €    64 000:4:12 x 9 = 12 000 €    48 000:4:12 x 9 = 9 000 €    12 000 – 9 000 = 3 000 €    

§ 19 ods. 3 písm. o)– daňovým výdavkom je úrok pri finančnom prenájme zahrnovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu, podľa osobitného predpisu, pričom osobitným predpisom sa rozumie zákon o účtovníctve.

§ 24 ods. 1 písm. d)– hmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý ho má prenajatý formou finančného prenájmu.

§ 25 ods. 5– pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny automobilu je aj:

 • daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

 • daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty a nemôže si uplatniť odpočítanie dane,

 • časť neodpočítanej dane z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom.

§ 26 ods. 3– upravuje metódy odpisovania automobilov, pričom daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania. Formou zrýchleného odpisovania môže použiť pri odpisovaní dopravných prostriedkov, ktoré sú zaradené do odpisovej skupiny 2 a 3.

Dopravné prostriedky  Odpisová skupina  Metóda odpisu  
osobné automobily    1    rovnomerný    
autobusy    1    rovnomerný    
nákladné vozidlá    1    rovnomerný    
trolejbusy a elektrobusy    2    môže aj zrýchlený    
žeriavové automobily    2    môže aj zrýchlený    
motorové vozidlá na jazdu na snehu, golfové ihriská    2    môže aj zrýchlený    

§ 26 ods. 8– upravuje podmienky odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu, pričom automobil odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % istiny stanovenej podľa účtovných predpisov pri zohľadnení postupov podľa § 17 ods. 34 zákona.

Finančný prenájom z hľadiska podvojného účtovníctva

Účtovanie finančného prenájmu upravuje ustanovenie § 30a opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovanie u prenajímateľa

V deň odovzdania majetku nájomcovi sa účtuje:

 • istina na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu so súvzťažným zápisom v prospech účtu v účtovej triede 6 – Výnosy,

Účtovný prípad  MD   
Pohľadávka z finančného prenájmu u prenajímateľa -Zúčtovanie istiny    374    641    
 • vyradenie prenajatého majetku na ťarchu príslušného nákladového účtu so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku,

 • výnos z predaja majetku, ktorý kupujúci súčasne nadobúda lízingovou zmluvou (spätný lízing), sa časovo rozlišuje počas dohodnutej doby lízingu v sume, ktorá je znížená o účtovnú hodnotu tohto majetku, ak sa pri jeho predaji dosiahol zisk.

V deň splatnosti dohodnutých platieb sa účtuje:

 • splatný finančný výnos na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662 – Úroky.

Účtovný prípad  MD   
Zúčtovanie nároku na finančný výnos v deň splatnosti dohodnutých platieb    374    662    

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje:

 • finančný výnos pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662 – Úroky.

Účtovný prípad  MD   
Účtovná závierka – zaúčtovanie úrokov odo dňa splatnosti do konca účtovného obdobia    374    662    

Účtovanie u nájomcu

V deň prijatia majetku sa účtuje prijatie majetku v ocenení rovnajúcom sa istine na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu a prijatie ďalších nákladov súvisiacich s obstaraním predmetu lízingu na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia alebo 379 – Iné záväzky.

V deň splatnosti dohodnutých platieb sa účtuje:

 • splatný finančný náklad (úroky) v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky.

V deň zaplatenia lízingovej splátky sa účtuje:

 • zníženie záväzku na ťarchu účtu 474 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 221 – Bankové účty.

Účtovný prípad  MD   
Prijatie dopravného prostriedku nájomcom    042    474    
Zaradenie do majetku    022    042    
Účtovanie podľa splátkového kalendára – úroky, istina    562, 474    321    
Úhrada splátky z bankového účtu    321    221    

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje:

 • finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky,

Účtovný prípad  MD   
Účtovná závierka – zaúčtovanie úrokov odo dňa splatnosti do konca účtovného obdobia    562    474    
 • majetok obstaraný formou lízingu sa v účtovníctve nájomcu odpisuje v súlade s § 28 ods. 3 ZoÚ  zákona o účtovníctve a § 20 postupov účtovania, t. j. na základe odpisového plánu, v ktorom sa zohľadní opotrebenie majetku pri jeho používaní za bežných podmienok, pričom majetok môže nájomca odpísať vždy iba do výšky jeho ocenenia v účtovníctve,

 • účtovné odpisy sa účtujú na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a v prospech príslušného účtu oprávok 08x – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku. Pri odpisovaní je potrebné testovať výšku účtovných a daňových odpisov pri osobných automobiloch v súlade s ustanovením § 17 ods. 34 ZDP zákona o dani z príjmov.

DPH a finančný lízing

V zákone o DPH nie je finančný lízing presne vymedzený. Finančný lízing je v podstate prenájom, na konci ktorého dochádza k dodaniu majetku. V praxi sú na účely DPH rozlišované dva druhy lízingových zmlúv:

 • zmluvy, v ktorých je dohodnutá povinnosť prenajímateľa predať a zároveň povinnosť nájomcu kúpiť predmet nájmu najneskôr zaplatením poslednej splátky – finančný lízing sa považuje za dodanie tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o DPH, t. j. odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky,

 • zmluvy, v ktorých je dohodnuté právo nájomcu kúpiť predmet nájmu – finančný lízing sa považuje za opakované dodanie služby podľa 9 ods. 1 písm. b) zákona o DPH (poskytnutie práva užívať hmotný majetok, keď nie je dohodnutý zmluvný prevod vlastníctva pri zaplatení poslednej splátky).

Pri finančnom