Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie členských príspevkov z nepovinného členstva

26.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.1.2 Účtovanie členských príspevkov z nepovinného členstva

Ing. Ján Mintál

Existuje viacero zoskupení, ktoré združujú členov buď na povinnom princípe (povinnosť byť členom takéhoto účelového zoskupenia je priamo ustanovená v prislúchajúcom právnom predpise) alebo na báze dobrovoľnosti. V praxi však nie sú zriedkavé prípady členstva a platenia príspevkov aj ďalším združeniam, ktoré sú založené tiež na ochranu záujmov platiteľa príspevku. Tieto prípady treba rozlišovať od prípadov povinného platenia príspevkov. Prípady dobrovoľného platenia členských príspevkov rôznym združeniam právnických osôb sú vždy ustanovené v rámci prislúchajúcich stanov konkrétneho združenia. Na tomto mieste možno len skonštatovať, že ide o členské príspevky, ktoré sú platené záujmovým združeniam právnických osôb podľa § 20f až § 20j OZ Občianskeho zákonníka. Konkrétne v rámci ustanovenia § 20h ods. 1 OZ Občianskeho zákonníka je okrem iného ustanovené, že členstvo v záujmovom združení právnických osôb môže ale nemusí byť viazané na určitý členský príspevok. Práve v kontexte s doteraz uvedeným môže ísť o prípady dobrovoľného platenia členských príspevkov.

Členský príspevok vyplývajúci z povinného členstva v právnickej osobe je vždy daňovým výdavkom a to v plnej výške. Uvedené vyplýva priamo z ustanovenia § 19 ods. 3 písm. r) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”).

Čo sa týka členských príspevkov z nepovinného členstva, potrebné je pri daňovom posudzovaní výdavku vychádzať predovšetkým z druhej vety ustanovenia § 19 ods.1 zákona o dani z príjmov, v zmysle ktorej ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem výdavku (nákladu) vynaloženého zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) za podmienok ustanovených osobitným predpisom, alebo jeho zahrnutie v zdaňovacom období upravuje tento zákon v inej výške ako osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone. To je teda aj prípad členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa. Vychádzajúc z ustanovenia § 19 ods. 3 písm. n) zákona o dani z príjmov je totiž daňovým výdavkom členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: