dnes je 17.10.2019
Input:

Test z oboznamovania (školenia) z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancov

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.8.2 Test z oboznamovania (školenia) z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancov

Ing. Jozef Mikula PhD.

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosti. Znalosti pracovníkov sa overujú preukázateľne testami, ktoré sú prispôsobené charakteru ich práce.

Test z oboznamovania (školenia) z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancov

Správnu odpoveď zreteľne a jednoznačne označiť, vždy je správna len jedna odpoveď

 1. Zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika je zamestnávateľ povinný :

  1. pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami(počítač, kopírka, zošívačka, varná kanvica, mikrovlnka, taburetka atď.)

  2.  iba pri činnostiach vykonávaných osobitnými skupinami zamestnancov

  3. iba pri činnostiach s vyšším rizikom, pri ktorých môže dôjsť k závažnému poškodeniu zdravia

 2. Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať :

  1. zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť 

  2. vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií, pričom tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností

  3. bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik v spolupráci s odborovou organizáciou 

 3. Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci je v zmysle Zákonníka práce

  1. súčasťou plnenia sociálneho programu

  2. rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh vedúcich pracovníkov

  3. samostatná oblasť, nezávislá od plnenia a plánovania výrobných a ostatných úloh

 4. Zamestnávateľ je na požiadanie povinný poskytnúť inšpektorátu práce alebo inšpektorovi práce :

  1. všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce

  2. jedine informácie, ktoré sa týkajú pracovnoprávnych vzťahov okrem informácii o plnení záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv 

  3. akékoľvek podklady a informácie vedené v organizácii, ak o ne inšpektor požiada 

 5. Inšpektor práce, v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z.:

  1. je povinný pred začatím inšpekcie práce oznámiť svoju prítomnosť kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, a nie je zamestnávateľom, ak tým negatívne neovplyvní výkon inšpekcie práce

  2. je povinný pred začatím inšpekcie práce oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru PZ 

  3. nesmie pred začatím inšpekcie práce oznámiť svoju prítomnosť kontrolovanému zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, a nie je zamestnávateľom

 6. Môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá ?

  1. áno, na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov

  2. nie, za žiadnych okolností nemôže rozhodnúť svojvoľne, bez súhlasu zamestnanca

  3. áno, ak došlo k porušeniu pracovnej disciplíny u tohto zamestnanca

 7. Zamestnávateľ po vyhodnotení rizík na pracovisku – prideliť OOPP :

  1. je z hľadiska plnenia pracovných úloh v zmysle ustanovení zákonníka práce nepodstatné

  2. nemusí 

  3. musí

 8. V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac :

  1. 150 hodín

  2. 300 hodín

  3. 50 hodín

 9. Kontrolu požívania alkoholu dychovou skúškou u pracovníkov zamestnávateľ môže vykonávať :

  1. iba ak ide o osobu na výkon prác zaradených do tretej alebo štvrtej kategórie

  2. u všetkých osôb

  3. iba ak ide o osobu na výkon prác zaradených do druhej, štvrtej kategórie

 10. Rizikovou prácou je práca zaradená do :

  1. tretieho oddielu

  2. tretej a štvrtej kategórie

  3. prvej a druhej triedy

 11. Zamestnávateľ je povinný v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky:

  1. nie, takúto povinnosť mu legislatíva nestanovuje 

  2. áno 

  3. áno, ale táto povinnosť sa vzťahuje iba na čistenie okien a vykurovacích telies

 12. Udržiavanie osobného ochranného pracovného prostriedku najmä čistením, opravou a výmenou zabezpečuje :

  1. zamestnávateľ

  2. zamestnanec, ktorý OOPP používa

  3. výrobca

 13. Zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky :

  1. pravidelne 1x ročne podľa všetkých požiadaviek zamestnancov

  2. podľa svojho zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov vypracovanom na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev

  3. podľa zoznamu OOPP, ktorý mu poskytuje pravidelne v stanovených intervaloch pracovná zdravotná služba

 14. Analyzovať pracovné podmienky a hodnotiť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami, zamestnávateľ:

  1. nie je povinný, ak sa jedná o nové pracovisko

  2. je povinný, osobitne z hľadiska záťaže zraku, podpornej a pohybovej sústavy a psychickej

 • Protipožiarne ochrana, BOZP, PZS, OPP a ďalšie služby