Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Spolupráca lekárov a zamestnávateľa pri zabezpečovaní zdravotného dohľadu zamestnancov

19.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3 Spolupráca lekárov a zamestnávateľa pri zabezpečovaní zdravotného dohľadu zamestnancov

MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH; Ing. Alexander Sicher

Zamestnávateľ, v rámci spolupráce s lekárom vykonávajúcim posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, je povinný predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa § 30e.

V zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, osobné číslo, ak bolo pridelené, názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie, dĺžka expozície pri práci v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávateľa, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a výsledky posúdenia zdravotného rizika s uvedením kategórií prác osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.

Povinnosti zamestnávateľa

Ďalej je zamestnávateľ a fyzická osoba- podnikateľ povinný:

  • predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie rizikových prác,

  • oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (t.č. na ÚVZSR) údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov. Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019,

  • vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, vrátane počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, a hodnotenia zdravotného

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: