dnes je 8.7.2020

Input:

Splatnosť faktúr za potraviny v zmysle zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v roku 2019

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.2.3 Splatnosť faktúr za potraviny v zmysle zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v roku 2019

Ing. Jozef Pohlod


Obraciame sa na Vás s otázkou, ako máme rozumieť splatnosti faktúr za potraviny v zmysle zákona č. 91/2019 Z. z. – Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujeme a predávame potraviny, na ktoré sa vzťahuje zo zákona nasledovná veta:

§ 3 ods. 5 písm. f) – neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 20 dní odo dňa doručenia faktúry za potravinu, najneskôr však do 30 dní odo dňa dodania potraviny...

My dostávame od našich veľkých dodávateľov faktúry v deň prijatia dodávky s lehotou splatnosti 30 dní, tvrdia, že podľa zákona stačí, ak zaplatíme do 30 dní. Je to chápanie zákona správne?

Odpoveď:

Dňa 1. mája 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný zákon v celom rozsahu zrušil a nahradil donedávna účinný zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Zákon má podľa zákonodarcu precizovať právnu úpravu upravujúcu neprimerané podmienky v obchode s potravinami a elimináciu viacerých nedostatkov predošlej právnej úpravy najmä vo vzťahu k nedostatočnej špecifikácii vymedzenia neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny ako aj k nedostatočnému nastaveniu kontrolného a sankčného mechanizmu zabezpečujúceho dodržiavanie zákazu neprimeraných podmienok.

Novým zákonom došlo aj k skráteniu lehôt na úhradu kúpnej ceny potravín stanovených pôvodným zákonom. Kým pôvodná lehota stanovená na úhradu kúpnej ceny bola najviac 30 dní odo dňa