dnes je 18.4.2021

Input:

Smernica na zaistenie bezpečnosti pri poľnohospodárskej práci

18.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.9.20 Smernica na zaistenie bezpečnosti pri poľnohospodárskej práci

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková


Stiahnuť dokument

Názov firmy
(adresa, IČO)
   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Vnútorný predpis na zaistenie bezpečnosti pri poľnohospodárskej práci   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

Prevádzkovo bezpečnostný predpis ktorým sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci

POKYNY PRE POUŽÍVANIE PREVÁDZKOVO - BEZPEČNOSTNÉHO PREDPISU (PBP)

Oboznámenie: Príslušný vedúci zamestnanec oboznámi s prevádzkovo – bezpečnostným predpisom všetkých podriadených zamestnancov, ktorých sa jeho obsah týka. Oboznámenie sa uskutoční inštruktážou, resp. sa určia zamestnanci, ktorí si ho preštudujú.

Kontrola: Vedúci zamestnanci sú povinní kontrolovať dodržiavanie PBP a pri zistení chýb a nedostatkov tieto v rámci svojej právomoci odstraňovať podľa závažnosti.

Uloženie: Tento PBP musí byť počas celého obdobia platnosti prístupný všetkým zamestnancom, ktorí ho pre výkon svojej funkcie potrebujú.

Oboznámenie sa s prevádzkovo – bezpečnostným predpisom:

Dátum   Meno a priezvisko   Organizačná jednotka   Funkcia   Podpis   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
         Podpis školiteľa .........................................   

Účel

PBP, ktorý vychádza z vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci, ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri poľnohospodárskych prácach a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

PBP slúži taktiež ako základný podklad pri školení (zaškoľovaní) zamestnancov.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovo bezpečnostný predpis ustanovuje:

 • podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskych prácach,

 • zaistenie bezpečnosti pracovných prostriedkov pri pestovaní rastlín a starostlivosti o rastliny - stroje a zariadenia na obrábanie, prípravu a úpravu pôdy, stroje a zariadenia na sejbu, sadenie a hnojenie, stroje a zariadenia na ochranu kultúr a zavlažovanie, stroje a zariadenia na zber úrody,

 • podmienky odbornej spôsobilosti osôb pri poľnohospodárskych prácach.

PBP sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry, fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a na jeho príbuzných v priamom rade, súrodenca a manžela, ak sa podieľajú na plnení jej podnikateľských úloh.

Ženy môžu vykonávať činnosti pri chove plemenných žrebcov, plemenných býkov, plemenných kancov, plemenných baranov a plemenných capov len po posúdení charakteru, stupňa a trvania špecifického rizika práce, najmä vo vzťahu k ich fertilite.

Definícia pojmov

 • poľnohospodárska práca je činnosť zameraná na pestovanie rastlín a starostlivosť o rastliny a na chov hospodárskych zvierat (ďalej len „zviera”) určených na ekonomické zhodnotenie a činnosť s ňou súvisiaca,

 • pracovisko je poľnohospodársky pozemok a iný pozemok, na ktorom sa vykonáva poľnohospodárska práca,

 • odlúčené pracovisko je pracovisko, na ktorom je výrazne sťažená možnosť zabezpečenia kontroly a poskytnutia prvej pomoci,

 • ohrozený priestor je priestor, v ktorom nemožno vylúčiť poškodenie zdravia osoby,

 • technologický postup je určený bezpečný pracovný postup pri poľnohospodárskej práci,

 • odborná spôsobilosť je súbor osobných predpokladov (napr. vek a pod.), kvalifikačných predpokladov (vrátane z hľadiska BOZP) a požiadaviek na predchádzajúcu prax, potrebný pre výkon určitého povolania alebo činnosti.

PODROBNOSTI NA POUŽÍVANIE PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU PRI PESTOVANÍ RASTLÍN A STAROSTLIVOSTI O RASTLINY

Všeobecné požiadavky

Pracovné prostriedky používané pri pestovaní rastlín a starostlivosti o rastliny sú:

 • stroje a zariadenia na obrábanie, prípravu a úpravu pôdy,

 • stroje a zariadenia na sejbu, sadenie a hnojenie,

 • stroje a zariadenia na ochranu kultúr a zavlažovanie,

 • stroje a zariadenia na zber úrody.

Pracovný prostriedok sa umiestňuje a používa tak, aby bola zabezpečená jeho stabilita a bezpečná prevádzka a v súlade s návodom na obsluhu.

Pracovný prostriedok má na ochrannom kryte pracovného ústrojenstva bezpečnostné označenie podľa osobitného predpisu (nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci). Od 1. 6. 2015 novela č. 104/2015 Z. z.

Pri práci s pracovným prostriedkom v blízkosti vysokého napätia a veľmi vysokého napätia sa dodržiava určené ochranné pásmo pre elektrické zariadenia (STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi).

Pred jazdou sa skontroluje stav mobilného pracovného prostriedku s vlastným pohonom, najmä tlak v pneumatikách, stav pneumatík alebo pásov, nastavenie bŕzd a osvetlenie, a ak sa použije príves alebo náves, skontroluje sa aj jeho bezpečné pripojenie, správne zapojenie hadíc, funkcia brzdového zariadenia a zapojenie elektroinštalácie.

Zamestnávateľ určí pred začatím prác na svahu pri použití pracovného prostriedku s vlastným pohonom bezpečný pracovný postup so zreteľom na sklon terénu. Pracovný prostriedok nemožno používať na svahoch s väčším sklonom, ako je na ňom vyznačený alebo ako je uvedený v návode na jeho obsluhu.

Pracovný prostriedok môže obsluhovať na svahoch len zamestnanec oboznámený so sklonom terénu.

Pracovný prostriedok, ktorý sa používa na svahu samostatne alebo v spojení s ťažným prostriedkom, sa označí nápisom o pracovnej bezpečnej svahovitej dostupnosti z hľadiska dynamickej stability.

Nemožno sa zdržiavať v priestore ohrozenom pracovným prostriedkom alebo jeho časťami, ak je pracovný prostriedok alebo jeho časť v pohybe.

Nemožno naskakovať na mobilný pracovný prostriedok a zoskakovať z neho, ak je v pohybe.

Zdržiavať sa na pracovnom prostriedku je možné, ak má plošina pre obsluhu príslušné sedadlo a oporu pre nohy, ak v návode na obsluhu nie je uvedené inak.

Prístup k sedadlu na plošine pracovného prostriedku pre obsluhu je zabezpečený držadlami, zábradlím a stúpadlami, ak v návode na obsluhu nie je uvedené inak. Zábradlie je vysoké najmenej 110 cm, má pomocnú priečku vo výške 55 cm a nánožnú lištu vysokú 10 cm. Prístup na plošinu pre obsluhu je uzatvárateľný.

Pracovná plošina pracovného prostriedku okolo sedadla sa udržiava v čistote.

Prepravovať zamestnancov na mobilnom pracovnom prostriedku možno len vtedy, ak je na prepravu osôb prispôsobený; maximálny počet prepravovaných osôb je uvedený v návode na obsluhu.

Po skončení práce sa mobilný pracovný prostriedok s vlastným pohonom zabezpečí proti samovoľnému pohybu zakladacími klinmi alebo pracovným zariadením spusteným na zem, zaradením najnižšieho rýchlostného stupňa a zabrzdením parkovacou brzdou. Mobilný pracovný prostriedok s vlastným pohonom sa zabezpečí proti samovoľnému pohybu pracovným zariadením spusteným na zem alebo zabrzdením parkovacou brzdou aj pri krátkodobom prerušení práce, ak to umožňuje konštrukcia pracovného prostriedku.

Pracovný prostriedok sa odstaví na vhodné miesto, najmä so zreteľom na povahu terénu a vedenie vysokého napätia alebo veľmi vysokého napätia, kde neprekáža z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo kde neohrozuje zamestnancov vykonávajúcich prácu v jeho blízkosti.

Proti samovoľnému pohybu sa zabezpečí aj mobilný pracovný prostriedok bez vlastného pohonu. Pri každom prerušení práce a po skončení práce sa spustí pracovné zariadenie na zem alebo sa umiestni do prepravnej polohy, v ktorej sa zabezpečí proti pohybu.

Pri prerušení práce a skončení práce sa pracovný prostriedok zabezpečí proti neoprávnenému použitiu.

Preprava, nakladanie, skladanie, zabezpečenie a upevnenie pracovného prostriedku sa vykonáva podľa návodu na jeho obsluhu. Ak postup pri preprave pracovného prostriedku nie je uvedený v návode na obsluhu, určí postup zamestnávateľ.

Pri preprave pracovného prostriedku sa nemožno zdržiavať v kabíne prepravovaného pracovného prostriedku, na pracovnom prostriedku a na ložnej ploche dopravného prostriedku, ak návod na obsluhu alebo zamestnávateľ neurčí inak.

Prácu na mechanizmoch a súčastiach pracovného prostriedku, najmä nastavovanie, čistenie, mazanie, ako aj otváranie krytov, nemožno vykonávať za jeho chodu a bez zabezpečenia proti samovoľnému pohybu, ak v návode na obsluhu nie je uvedené inak.

Hydraulické zariadenie pracovného prostriedku možno opravovať po jeho zabezpečení proti klesnutiu a pri vypnutom tlakovom čerpadle.

Kontrolovať výšku hladiny elektrolytu v akumulátore pracovného prostriedku nemožno v blízkosti otvoreného ohňa.

Uzáver chladiča motora pracovného prostriedku nemožno otvárať, ak je motor prehriaty.

Špecifické požiadavky

Používanie traktora, prívesu, návesu a záprahového voza

 1. Pri jazde traktora po teréne sa zabezpečí, aby zaťaženie prednej nápravy traktora bolo najmenej 20% z celkovej hmotnosti traktora.
 2. Traktor nemožno používať na tlačenie vozov alebo strojov. Vo výnimočných prípadoch možno použiť ťažnú tyč na tlačenie za predpokladu, že nikto sa nebude zdržiavať medzi traktorom a tlačeným strojom.
 3. Pri uvoľňovaní uviaznutého vozidla traktorom sa nemožno zdržiavať v blízkosti ťažného lana medzi vozidlami. Lano sa pripojí tak, aby smer ťahu bol vždy v pozdĺžnej osi traktora. Možno použiť len také lano, ktorého nosnosť zodpovedá aspoň trojnásobnej hmotnosti uvoľňovaného vozidla.
 4. Oje prívesu sa odľahčí tak, aby bolo možné jeho nastavenie do ľubovoľnej polohy.
 5. Náklad na prívese sa zabezpečí proti pohybu.
 6. Náves nemožno používať na prepravu zamestnancov.
 7. Záprahový voz sa vybaví:
  1. sedadlom so zadným operadlom a postrannými operadlami, oporou pre nohy a zábradlím vysokým minimálne 80 cm nad úrovňou podložky pre nohy umiestneným pred plošinou pred sedadlom; ak spôsob používania záprahového voza vylučuje umiestnenie pevného sedadla, na záprahovom voze možno sedieť na sklápacom alebo odmontovateľnom sedadle,
  2. ručnou brzdou, ktorá je umiestnená tak, aby sa dala obsluhovať z pravej strany v smere jazdy; brzdiace drevá a reťaze možno používať ako pomocné prostriedky len v núdzi, ak nemožno vozidlo zabrzdiť ručnou brzdou,
  3. osvetlením a označením podľa osobitného predpisu,
  4. stúpačkami, a to vpredu dvoma a vzadu jednou,
  5. horskou vzperou pri preprave ťažkých nákladov v horských oblastiach.
 8. Na záprahovom voze nemožno počas jazdy stáť. Na naloženom záprahovom voze nemožno sedieť na náklade.
 9. Prázdny záprahový voz s úplnou korbou možno používať na prepravu zamestnancov, ak:
  1. počet prepravovaných osôb nie je väčší ako 15; na záprahovom voze malých rozmerov možno prepravovať iba taký počet osôb, ktoré môžu bezpečne sedieť na podlahe záprahového voza,
  2. prepravované osoby bezpečne sedia na pevných sedadlách v strednej časti záprahového voza, pričom bočnice záprahového voza sa vybavia nástavcami a v strede sa zopnú reťazou, alebo prepravované osoby sedia na podlahe záprahového voza.
 10. Pri otváraní bočníc, klaníc a zadného čela prívesu, návesu alebo záprahového voza sa zabezpečí, aby nikto nebol v dosahu bočníc, klaníc, zadného čela alebo uvoľneného nákladu.

Používanie strojov a zariadení na obrábanie, prípravu a úpravu pôdy

 1. Pluhy, brány, kypriče a diskové podmietače nemožno mechanicky nastavovať a regulovať počas jazdy, ak v návode na obsluhu nie je uvedené inak.
 2. Pri práci nemožno stúpať alebo sadať na brány, kypriče a diskové podmietače.
 3. Pri výmene orbových telies sa traktor odpojí od pluhu a pluh sa zabezpečí proti klesnutiu. Ak je pluh pripojený na hydraulické ústrojenstvo traktora, pri výmene orbových telies sa nevyžaduje odpojenie pluhu od traktora; v takom prípade sa pluh pri zdvihnutí riadne podloží a zabezpečí proti klesnutiu.
 4. Zamestnanec, ktorý obsluhuje plečku, môže sedieť na sedadle nesenej plečky aj pri jej zdvíhaní, otáčaní a pri spúšťaní na začiatku riadka; vodič traktora zabezpečí pohyb tak, aby neohrozil zamestnanca, ktorý obsluhuje plečku.
 5. Pri zdvíhaní a spúšťaní plečky a počas pohybu plečky nemožno zostupovať zo sedadla plečky a nasadať naň.
 6. Počas prepravy plečky a presekávača nemožno sedieť na ich sedadle; riadenie plečky a presekávača sa upevní tak, aby v zákrute nenastal výkyv rámu.
 7. Namotaný materiál na pohyblivom ústrojenstve frézy sa odstraňuje vhodnou pracovnou pomôckou, keď fréza nie je v chode.

Používanie strojov a zariadení na sejbu, sadenie a hnojenie

 1. Traktor a sejací stroj sa uvedú do pohybu až po pokyne zamestnanca, ktorý sejací stroj obsluhuje.
 2. Sejací stroj s obsluhou je vybavený:
  • lavičkou s ochranným zábradlím,

  • držadlom, ktoré sa dá uchopiť z ktoréhokoľvek miesta na pracovnej plošine.

 3. Počas prepravy a pri práci sejacieho stroja sa nemožno zdržiavať pred sejacím strojom a sedieť na ňom.
 4. Semená v zásobníku sejacieho stroja nemožno rozhŕňať rukou.
 5. Značkovače sejby sa umiestnia tak, aby nesťažovali voľný prístup na lavičku z boku sejacieho stroja s obsluhou. Zabezpečí sa, aby značkovače sejby boli ľahko ovládateľné z miesta obsluhy sejacieho stroja. Značkovače sejby nemožno spúšťať a zdvíhať za pohybu stroja.
 6. Korbu a zásobník rozhadzovača hnojív nemožno používať na prepravu zamestnancov.
 7. Pri preprave rozhadzovača hnojív sa nemožno zdržiavať v korbe rozhadzovača.
 8. Fekálny stroj sa uvedie do pohybu až po pokyne zamestnanca, ktorý fekálny stroj obsluhuje. Fekálny stroj nemožno počas plnenia ponechať bez dozoru zamestnanca, ktorý ho obsluhuje.
 9. Manipulovať so sacou hadicou fekálneho stroja možno až po vypnutí vákuového kompresora alebo po uzavretí sacieho otvoru nádrže.
 10. Otvárať vypúšťací ventil a manipulovať s postrekovacím zariadením nemožno za jazdy fekálneho stroja, ak fekálny stroj nie je vybavený zariadením na diaľkové ovládanie z kabíny traktora.
 11. Z cisterny fekálneho stroja nemožno vyberať plechové prekážky a vyraďovať z činnosti poistný ventil.

Používanie strojov a zariadení na ochranu kultúr a zavlažovanie

 1. Čistiť hadice postrekovacieho zariadenia, zavlažovacieho zariadenia a rozprašovača možno len vtedy, ak toto zariadenie nie je v prevádzke a ak je vypustený stlačený vzduch.
 2. Zabezpečí sa, aby prúd vytekajúcej kvapaliny z pretlakových ventilov postrekovacieho zariadenia a zavlažovacieho zariadenia smeroval mimo priestoru obsluhy.
 3. Na zavlažovacom zariadení sa prenosné potrubie pripojí na hlavné potrubie až po zastavení čerpadla; prenosné potrubie možno pripojiť na hlavné potrubie aj bez zastavenia čerpadla, ak je napájacie miesto uzatvorené samostatným ventilom.
 4. Traktor, ktorý sa používa pri postrekovacom zariadení na aplikáciu chemických látok, sa vybaví kabínou s núteným vetraním čistým vzduchom.

Používanie strojov a zariadení na zber úrody

 1. Čistenie a zasunovanie kosy sa vykonáva s použitím osobného ochranného pracovného prostriedku. Kosu možno prenášať, prevážať a uskladňovať len v ochrannom puzdre.
 2. Pracovať s rotačnou žacou lištou nemožno bez krytu na zachytávanie odletujúcich predmetov.
 3. Pri preprave žacieho stroja na dlhšie vzdialenosti sa žacia lišta zabezpečí podperou a závesnou tyčou v prepravnej polohe a po celej dĺžke sa zakryje ochranným puzdrom. Počas prepravy žacieho stroja sa nemožno zdržiavať na sedadle alebo na iných jeho častiach.
 4. V kabíne kombajnu a zberacej rezačky sa môže nachádzať len zamestnanec, ktorý ich obsluhuje.
 5. Prepravovať obilný kombajn s plným zásobníkom zrna možno len vtedy, ak je to uvedené v návode na obsluhu.
 6. Za chodu vysokotlakového lisu nemožno na prívese rovnať vrhané balíky.
 7. Za chodu stroja na zber repy, najmä počas nakladania repných listov a repy, sa nemožno zdržiavať pred transportérom a pod násypným zásobníkom. Miesto pre obsluhu je chránené pred poveternostnými vplyvmi.
 8. Riaditeľný zberač ľanu sa prepravuje vždy s vodičom.
 9. Kombajnový zberač zemiakov sa uvedie do pohybu až po pokyne zamestnanca, ktorý kombajnový zberač zemiakov obsluhuje.
 10. Pohon neseného vyorávača zemiakov s kĺbovým hriadeľom sa zapína až tesne pri riadku; pohon nie je zapnutý pri iných činnostiach.
 11. Ak vyorávač zemiakov vyžaduje obsluhu, vybaví sa zábradlím, sedadlom, operadlom a stúpadlami pre nohy. Plošina pre zamestnanca, ktorý obsluhuje vyorávač zemiakov, je dostatočne pevná a vybavená stúpadlom na výstup na ňu.

PODROBNOSTI NA POUŽÍVANIE PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU PRI CHOVE ZVIERAT A NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S CHOVOM ZVIERAT

 1. Ručná stacionárna rezačka je vybavená vysúvacou pákou. Kľuka je vzdialená najmenej 20 cm od hrany nožov a má voľne otáčajúcu sa rukoväť. Záhlavie je chránené krytom, ktorého predná hrana je vzdialená najmenej 50 cm od rezacích nožov.
 2. Počas chodu stacionárnej rezačky sa nemožno zdržiavať pri rezacom kolese a v smere jeho otáčania.
 3. Na stacionárnej rezačke sa pravidelne kontrolujú medzery medzi ostrím a reznou hranou nožov a tupé nože sa vymieňajú.
 4. Ručnú stacionárnu rezačku nemožno upraviť na motorový pohon.
 5. Materiál nemožno do pracovného priestoru strúhačky repy pritláčať.
 6. Odstraňovať zvyšky rozrezaného krmiva a materiálu zo strúhačky repy možno až po zastavení stroja.
 7. Šrotovník je vybavený zariadením na zachytávanie kovových častí.
 8. Materiál zachytený na stenách miagača nemožno stierať rukou.
 9. Parák sa umiestni na betónovú alebo inú nehorľavú podlahu a jeho stabilita sa riadne zabezpečí.
 10. Parák možno otvoriť až po skondenzovaní pary.
 11. Pariaca vložka dna paráka a poistný ventil sa pravidelne čistia. Počas prevádzky paráka sa kontroluje funkčnosť poistného zariadenia proti prekročeniu najvyššieho pracovného tlaku.
 12. Výhybka visutej dráhy na prepravu krmiva, hnoja a iných materiálov sa zabezpečí proti bočným výkyvom. Výhybka sa používa tak, aby sa zabránilo vypadnutiu vozíka z dráhy.
 13. Konce visutej dráhy sa zabezpečia proti vypadnutiu vozíka z dráhy.
 14. Kontrolu stavu visutej dráhy vykonáva zamestnávateľ podľa prevádzkových podmienok najmenej raz za rok.
 15. Žľabový dopravník je vybavený krytom na miestach, po ktorých sa pohybuje zamestnanec, ktorý žľabový dopravník obsluhuje.
 16. Žľab v prípravovni krmív možno odkryť len pri plnení krmivom; po skončení plnenia sa žľab zakryje.
 17. Na obežný zhrňovač výkalov v pohybe nemožno stúpať a zdržiavať sa v jeho zóne nebezpečenstva. Priestor šachty výkalov obežného zhrňovača výkalov je ohradený ochranným zábradlím a do tohto priestoru je zabezpečený bezpečný vstup a výstup z neho.
 18. Ovládacie prvky na bezpečné vypnutie obežného zhrňovača výkalov sú umiestnené najmenej na dvoch protiľahlých miestach.
 19. Ak zamestnanec, ktorý obsluhuje nakladač pri nakladaní hmoty na stoh, nemá dostatočný výhľad, určí sa zamestnanec na stohu, ktorý ho pokynmi usmerňuje. Zamestnanec, ktorý obsluhuje nakladač, môže vykonávať prácu len vtedy, ak vidí určeného zamestnanca, ktorý ho usmerňuje.
 20. Balíky v stohu krmovín a slamy sa ukladajú tak, aby bol stoh stabilný.
 21. Pri odoberaní balíkov zo stohu krmovín a slamy sa postupuje stupňovito zhora nadol; balíky nemožno vytrhávať zo spodných vrstiev.
 22. Pri výstupe na stoh krmovín a slamy sa použije rebrík, ktorý presahuje výšku stohu najmenej o 1,1 m. Ak sa použije jednoduchý rebrík, umiestni sa tak, aby jeho sklon nebol menší ako 1 : 2,5, a zabezpečí sa jeho stabilita.
 23. Voľne uložená krmovina sa odoberá len z jednej strany stohu krmovín; stoh nemožno pri odoberaní krmoviny podopierať.
 24. Pred vstupom do senážnej veže a silážnej veže sa skúškou zistí, či sú v nej zdraviu škodlivé plyny. Ak sú v senážnej veži alebo silážnej veži zdraviu škodlivé plyny, možno do nej vstúpiť až po jej riadnom vyvetraní. Práce v senážnej veži a silážnej veži sa vykonávajú pod dozorom určeného zamestnanca.
 25. Pri senážovaní a silážovaní sa stroj pohybuje v takej vzdialenosti od okraja hromady, aby nedošlo k zrúteniu stroja; túto vzdialenosť určí zamestnávateľ v pracovnom postupe.
 26. Utláčať hmotu pri senážovaní a silážovaní strojom nemožno na okrajoch hromady, ak hmota nie je zrovnaná.
 27. Pri rozhŕňaní hmoty pri senážovaní a silážovaní hrana radlice nepresahuje okraj hromady.
 28. Senážovanie a silážovanie možno vykonávať len v prítomnosti určeného zamestnanca, ktorý riadi postup práce so zreteľom na určený bezpečný pracovný postup.

PODROBNOSTI NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ PRI CHOVE ZVIERAT

Všeobecné požiadavky

Pri oboznamovaní a informovaní zamestnanca podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP

(Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,

Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas a musí sa uskutočňovať v pracovnom čase).

Počas COVID - 19

Podľa § 39i ods. 1 novelizovaného zákona č. 124/2006 Z. z. zamestnávateľ nie je povinný zamestnanca oboznámiť podľa § 7 ods. 3, ak k prijatiu do zamestnania, preloženiu na iné pracovisko, zaradeniu alebo prevedeniu na inú prácu, zavedeniu novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku došlo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia”) a ak túto povinnosť objektívne nie je možné splniť; nesplnenie tejto povinnosti však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. V prípade postupu podľa prvej vety zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca podľa § 7 ods. 1 a 2 ihneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

Podľa § 39i ods. 2 novelizovaného zákona č. 124/2006 Z. z. lehota podľa § 7 ods. 5, ktorej koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočíva. Lehota podľa § 7 ods. 5, ktorej koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považuje za zachovanú, ak zamestnávateľ splní oboznamovaciu povinnosť najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa uplatnia iba vtedy, ak nie je objektívne možné splniť oboznamovaciu povinnosť v pôvodnej lehote; nesplnenie oboznamovacej povinnosti v pôvodnej lehote však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.

Zamestnávateľ zohľadňuje špecifické vlastnosti konkrétnych zvierat.

 1. Zvieratá nemožno dráždiť alebo iným spôsobom v nich vzbudzovať agresívne správanie.
 2. Priestory určené na chov zvierat sú zabezpečené tak, aby sa zabránilo úniku zvierat.
 3. Vstupovať do zariadení na ustajnenie a chov zvierat a do vonkajších priestorov určených na chov zvierat môže len zamestnávateľ, zamestnanec, ktorý ošetruje, kŕmi a čistí zviera (ďalej len „ošetrovateľ”), a zamestnanec oprávnený zamestnávateľom; iný zamestnanec môže vstupovať do zariadení na ustajnenie a chov zvierat a do vonkajších priestorov určených na chov zvierat v sprievode ošetrovateľa alebo oprávneného zamestnanca.
 4. Príchod k zvieraťu a zaobchádzanie s ním je pokojné a predchádza mu upozornenie hlasom. Pristupovať nemožno k ležiacemu