Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica ku školeniam BOZP

17.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.1 Smernica ku školeniam BOZP

Mgr. Jozef Rajzinger

PhD.

Ing. Jozef Mikula

PhD.


Stiahnuť vzor

Názov firmy
(adresa, IČO)

 

 

Názov vnútropodnikovej smernice

 

Smernica k oboznamovaniu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zácvik a preskúšanie

 

Prílohy

 

 

Číslo smernice

 

 

Rozsah platnosti

 

 

Za správnosť smernice zodpovedá

 

 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá

 

 

Platnosť smernice pre obdobie

 

 

Schválil

 

 

Komentár:

Obsah tejto smernice vychádza z ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA, ÚČEL

Smernica stanovuje zásady odbornej prípravy zamestnancov v oblasti bezpečnosti a

ochrany zdravia pri práci. Vymedzuje základné práva a povinnosti zamestnancov mesta pri zabezpečovaní odbornej prípravy v oblasti BOZP. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov. Vedúci zamestnanci sú povinní oboznámiť s touto smernicou všetkých svojich podriadených zamestnancov.

Článok II.

ROZSAH PLATNOSTI

Táto smernica je platná v rámci ......fa................. a záväzná pre zamestnávateľa

a všetkých jeho zamestnancov. Vzťahuje sa taktiež primerane aj na osoby, ktoré sa so

súhlasom zamestnávateľa zdržiavajú v jeho priestoroch a objektoch.

Článok III.

DEFINÍCIA POJMOV A SKRATIEK

Definície

Zamestnávateľ – názov fa.

Zamestnanci – všetci zamestnanci, ktorí sú v zmluvnom pracovnom pomere.

Vedúci zamestnanci – zamestnanci, ktorí riadia niektorý z odborov alebo oddelení.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú

alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a

pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

Dodávateľ – osoba, alebo organizácia, ktorá zamestnávateľovi dodáva služby v súlade

s dohodnutými podmienkami a okolnosťami.

Interné predpisy na zaistenie BOZP – sú aj pravidlá o BOZP vydané zamestnávateľom po

dohode s príslušným orgánom inšpekcie práce, s príslušným orgánom na ochranu zdravia a

so zástupcami zamestnancov.

Organizačné opatrenia – spočívajú vo vhodnej úprave celého pracovného režimu

a organizácie práce tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo pôsobenie škodlivých alebo

nepriaznivých vplyvov práce a pracovného prostredia (vykonávanie analýzy rizík, resp.

prehodnotenie existujúceho systému riadenia rizík, skvalitnenie preventívnej kontroly

a údržby zariadení a objektov, uplatňovanie kvalifikačných požiadaviek, zvýšenie počtu

pracovníkov v sledovanej činnosti, úprava režimu práce, zavedenie bezpečnostných

prestávok, úprava materiálových tokov a premiestňovacích procesov, prehĺbenie kontroly

dodržiavania bezpečnostných požiadaviek, kontrola konzumácie alkoholu a i.).

Pracovisko – fyzický priestor, kde pracovníci zotrvávajú, alebo v ktorom sa pohybujú počas

pracovného procesu a ktorý je pod kontrolou zamestnávateľa.

Pracovný úraz – je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým,

náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP – sú predpisy na ochranu života a predpisy

na ochranu zdravia, hygienické predpisy a protiepidemické predpisy, technické predpisy,

technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii

s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami

škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.

Posudzovanie rizík– systematické preverovanie toho, čo môže zamestnancom a osobám

zdržiavajúcim sa so súhlasom mesta na jeho pracoviskách ublížiť, alebo spôsobiť nežiaducu

udalosť a zváženie, či sú súčasné bezpečnostné opatrenia dostatočné.

Riziko – je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň

možných následkov na zdraví.

Ohrozenie – je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Prevencia – je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach

činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov

podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z

práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo

zdravia zamestnanca.

Technické opatrenia – spočívajú vo vhodnej úprave, udržiavaní objektov, pracovísk, strojov

a zariadení v takom technickom stave, ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku. Požadovaný

stav sa dosahuje najmä pravidelnými odbornými prehliadkami a skúškami, pravidelnou

údržbou, odstraňovaním nedostatkov, prispôsobovaním strojov, zariadení a technológií

novým poznatkom vedy, techniky apod. (rekonštrukcie zariadení, úprava technologického

postupu, pravidelná technická diagnostika, nahrádzanie fyzicky namáhavých prác

technickými prostriedkami, nahrádzanie škodlivých látok neškodnými, zvýšenie kvality

prostriedkov osobnej ochrany a i.).

Skratky

BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

MZ - Ministerstvo zdravotníctva

NR SR - Národná rada Slovenskej republiky

OOPP - osobné ochranné pracovné prostriedky

OPP - ochrana pred požiarmi

PÚ - pracovný úraz

STN - slovenská technická norma

ZP - zákonník práce

Z. z. - zbierka zákonov

ČASŤ II

Článok IV.

ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI

Postupy a zásady uvedené v tejto smernici sú záväzné pre všetkých zamestnancov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii a zabezpečovaní činností popísaných v smernici.

Za spracovanie a aktualizáciu tejto smernice, ako aj jej realizáciu v praxi sú zodpovední

vedúci zamestnanci v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií a bezpečnostný technik.

Všetci zamestnanci sú povinní preukázateľne oboznámiť sa s touto smernicou a dodržiavať

jej ustanovenia. Táto smernica je záväzná pre každého zamestnanca mesta dňom, kedy bol

s ňou oboznámený.

Technik BOZP/Autorizovaný technik BOZP s touto smernicou oboznamuje vedúcich

zamestnancov a ostatných zamestnancov v intervale raz za 24 mesiacov.

Vedúci zamestnanci sú povinní umiestniť túto smernicu na takom mieste, aby bola

zamestnancom verejne prístupná.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný :

- pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca

- s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri

práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými

postupmi a overovať ich znalosť,

- s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré

môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,

- so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti,

ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca,

- oboznámiť zrozumiteľne a preukázateľne zamestnanca so zoznamom prác a

pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po

pôrode a dojčiacim ženám; spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky

do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy; zakázaných mladistvým

zamestnancom,

- oboznámenie vykonať pri prijatí zamestnanca do zamestnania, preložení na iné

pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie,

nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku,

- poskytnúť zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť vhodným

spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o:

- nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu

vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika,

- preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ

vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú

všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých

pracoviskách,

- opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej

pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru,

záchranných prác a evakuácie,

- preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených

príslušným inšpektorátom práce alebo orgánmi dozoru,

- pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z

práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich

vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach.

Povinnosti vedúcich zamestnancov

Plnenie úloh zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

zabezpečujú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh

vyplývajúcich z ich funkcií.

Vedúci zamestnanci sú zodpovední za :

- zabezpečenie účasti novoprijatých zamestnancov na vstupnom školení BOZP a OPP

a na vstupnej inštruktáži na pracovnom mieste ako aj uvoľnenie zamestnancov na

periodické, odborné školenia a skúšky v ich pracovnom čase,

- oboznámenie nimi riadených zamestnancov s ich úlohami, povinnosťami a právami,

- oboznámenie zamestnancov s možnými rizikami vyplývajúcimi z povahy práce, ktorú budú vykonávať a informovanie zamestnancov s ochrannými opatreniami pred ich pôsobením,

- za realizáciu predpísaných prevádzkových a ďalších školení realizovaných priamo na

jednotlivých organizačných jednotkách,

- vedenie evidencie o vykonaných školeniach a skúškach,

- informovanie a pozývanie zamestnancov k účasti na predpísaných školeniach a

skúškach BOZP.

Základné povinnosti zamestnancov

Zamestnanec je povinný :

- dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený,

- zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa overovaniu jeho znalosti.

Článok V.

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V OBLASTI BOZP

Základné zásady riadenia a odbornej prípravy v oblasti BOZP

- Znalosť právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP je neoddeliteľnou a

trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov každého zamestnanca mesta.

- Výcvik, školenie a oboznamovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre

BOZP, ktoré uskutočňuje zamestnávateľ v záujme zaistenia BOZP sa musí uskutočňovať v pracovnom čase.

- Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a

odbornej prípravy zamestnancov bola problematika BOZP.

- Povinnosť zamestnávateľa všestranne sa starať o BOZP sa vzťahuje na všetky

osoby, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú na jej pracoviskách.

- Náklady spojené so zabezpečovaním starostlivosti o BOZP znáša zamestnávateľ.

- Zodpovednosť a povinnosti zamestnávateľa pri zaisťovaní BOZP a pri vykonávaní potrebných opatrení nie sú dotknuté povinnosťami vedúcich zamestnancov a zamestnancov pri starostlivosti o BOZP.

- Zamestnávateľ, zamestnanci, zástupcovia zamestnancov pre BOZP a odborová

organizácia navzájom spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní opatrení v oblasti

ochrany práce.

Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP je zabezpečiť získanie potrebného súboru

informácií, resp. vedomostí pre bezpečný výkon pracovných činností, ale aj vedomostí

o zásadách bezpečného správania a konania zamestnancov pri práci.

V podmienkach zamestnávateľa sa výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP

realizuje formou :

- vstupných školení,

- oplňovacích školení,

- opakovaných školení,

- školení stanovených záväznými predpismi,

- osobitných školení,

- inštruktážnych školení.

Vstupné školenie :

Úlohou vstupného školenia je oboznámiť nových zamestnancov so základnými predpismi BOZP a s vnútornými prevádzkovými predpismi zamestnávateľa, ktoré upravujú oblasť BOZP.

Školenie musia absolvovať všetci novoprijatí zamestnanci aj brigádnici.

Školenie sa vykonáva pred nástupom na pracovisko.

Po školení sa vykoná inštruktáž priamo na pracovnom mieste ako aj zacvičenie do profesie.

Úlohou školenia na pracovisku je získanie vedomostí o konkrétnych podmienkach BOZP na

pracovisku, ktoré sú potrebné na bezpečný výkon práce.

Zodpovedným organizátorom a koordinátorom formálnej i obsahovej stránky vstupného

školenia novoprijatých zamestnancov je technik BOZP/Autorizovaný technik BOZP.

Vstupné školenie zabezpečuje technik BOZP/Autorizovaný technik BOZP, ktorý je povinný

Dodržiavať schválený učebný a časový harmonogram.

Inštruktáž na pracovnom mieste vykoná priamy nadriadený.

Dĺžka inštruktáže na pracovnom mieste závisí od konkrétnych prevádzkovo-bezpečnostných

podmienok pracoviska, zložitosti a náročnosti vykonávanej práce alebo funkcie, resp.

profesie a musí

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: