Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Školenie prác vo výškach

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2 Školenie prác vo výškach

Juraj Uherek

korektúra: Mgr. Jozef Rajzinger

PhD.

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Pri tejto činnosti musí byť pracovník chránený proti pádu.

Každý pracovník, ktorý pracuje vo výškach, musí v rámci prípravy absolvovať školenie, vhodné pre jeho prácu a v rozsahu potrebnom pre bezpečný výkon činnosti. Jeho znalosti musia byť preukázané overením vedomostí a potrebnej zručnosti. Zamestnávateľ je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - § 6 ods.1,o) zákon č.124/2006 v z. n. p.

Školenie zamestnancov, ktoré musia títo absolvovať pred vykonávaním prác vo výškach, je určené ustanovením zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 7, ods. 1, písm. a). Závažnosť školenia potvrdzuje aj požiadavka § 27 zákona o BOZP, že takéto školenie možno vykonávať len na základe oprávnenia, ktoré vydáva Národný inšpektorát práce (číslo oprávnenia „skupina 07 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške ) podľa prílohy č. 2 zákona č.124/2006 Z. z. v z. n. p., o BOZP.

Požiadavky týkajúce sa práce vo výškach sú širšie uvedené vo vyhláškeMinisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Jej zmeny a doplnky sú vo vyhláškach č. 46/ 2014 Z. z. a č. 100/2015 Z. z.

Povinnosti dodávateľa stavebných prác

Oboznamovanie a informovanie (§ 3 vyhl. MPSVaR č.147/2013 Z. z. v z. n. p.)

(1) Oboznamovanie ( podľa § 7 ods.(4) zákon 124/2006Z.z. o BOZP) osoby vykonávajúcej stavebné práce a zodpovednej osoby sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávané:

a) vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,

b) z pohyblivej pracovnej plošiny,

c) z rebríka vo výške nad 5 m,

d) pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m.

Vhodnú náplň školenia pre určitú prácu spracúva  školiteľ – oprávnená osoba, podľa charakteru vykonávanej práce, nebezpečenstiev, ohrození a miery rizík pri danej práci, prípadne  konkrétnych podmienok.

Práce vo výške nad 1,5 m

Práce vo výškach nad 1,5 m, ak sa nemôžu vykonávať z pevných pracovných podláh vyžadujú znalosť použitia kolektívnych alebo osobných ochranných opatrení (vychádzajú z identifikovaných nebezpečenstiev, ohrození a hodnotenia rizika) a tiež znalosť predpisov platných pre túto oblasť. Pokiaľ pracovník pracuje na pohyblivej pracovnej plošine, na rebríku alebo lešení, musí byť preškolený v zmysle spomínaných predpisov.

Právny rámec BOZP

Výchovu a vzdelávanie musí vykonať oprávnená osoba, v súlade s požiadavkami prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v z. n. p., príslušnej skupiny a činnosti 07.

Dôležitým právnym predpisom, ktorý vychádza z európskych smerníc, je nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. V prílohe č.2 predmetného nariadenia vlády sú ustanovenia :

5 . Požiadavky na používanie pracovného prostriedku pri dočasnej práci vo výške.

5.1 Všeobecné zásady

5.2. Osobitné požiadavky na používanie rebríkov

5.3. Osobitné požiadavky na používanie lešenia

5.4.Osobitné požiadavky na používanie prístupu po lane a polohovacích techník.

Typy školení, náplň výchovy a vzdelávania

V ponukách školiacich stredísk sú nasledovné typy školení:

Typ A,  Strechy a konštrukcie – pre pracovníkov, ktorí sa pohybujú vo výške nad voľnou hĺbkou, kde hrozí nebezpečenstvo pádu z výšky alebo do hĺbky, zosunutie alebo prepadnutie. Pri práci majú nohy pracovníkov pevnú oporu. Použitie OOPP má preventívny charakter. Nejde o práce vo visiacej polohe.

Typ B, Lanový prístup – určený pre absolventov typu A, ktorí pracujú pomocou OOPP a svoju prácu vykonávajú prevažne vo visiacej polohe.

Toto školenie ešte dopĺňa Typ C, Špeciálne techniky – pre pracovníkov, ktorí sa s prácami vo výškach stretávajú denne a je zameraný aj na záchranné práce a dennú údržbu OOPP.

Uvádzané školenia majú teoretickú a praktickú časť.

Obsah školenia ochrany proti pádu závisí na konkrétnych podmienkach praxe a interných predpisoch danej organizácie, ktoré rešpektujú platnú legislatívu:

1) Legislatíva a interné predpisy organizácie

 1. Predpisy BOZP (zákonník práce, zákon o BOZP, vyhlášky a nariadenia vlády, Slovenské technické normy...)

 2. Interné predpisy danej organizácie (pracovný poriadok, organizačné pokyny, výstroj a zabezpečenie pre práce vo výške, normy na podporu riadenia...)

 3. Pravidlá práce a postupy (ak sú potrebné)

2) Pracovisko a riziká

 1. Stavby a ich súčasti (pracovné priestory, schodiská, uzavreté priestory, strechy, otvory, prevádzkový režim...)

 2. Rebríky, pohyblivé pracovné plošiny...

 3. Zaistenie miesta práce, ochrana tretích osôb, evidencia pracovníkov, vedúci pracovník a jeho zodpovednosť...

 4. Riziká na pracovisku – oboznámenie s nebezpečenstvami, ohrozeniami a výsledkami analýzy rizík, zostatkové riziká, vplyv spolupráce s inými dodávateľmi na bezpečnosť pracovníkov

3) Technologický postup prác

 1. Technologický postup a jeho časti pre prácu vo výškach

 2. Určovanie kotviacich miest a ich parametre

 3. Zoznam pracovných nástrojov, ochranných pomôcok a prostriedkov pre záchranu a prvú pomoc

 4. Prerušenie práce, ukončenie práce, dokumentácia na pracovisku

4) Prostriedky ochrany proti pádu

 1. Kolektívna ochrana (zábradlia, lešenia, ochranné a záchytné konštrukcie, poklopy...)

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: