dnes je 27.2.2020
Input:

Školenie obsluhy motorových vozíkov v roku 2020

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.9.3 Školenie obsluhy motorových vozíkov v roku 2020

Ing. Jozef Mikula, PhD.


Som čerstvým držiteľom preukazu “Obsluha motorových vozíkov“. Akú následnú odbornú prípravu (školenie) musím absolvovať, v akých intervaloch a podľa akých predpisov, aby tento preukaz nestratil platnosť?

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov § 7 ods. 4 zákona znie: 

„Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.“ 

Na základe tejto novelizácie, vznikajú u odbornej verejnosti rozdielne názory na interpretáciu daného ustanovenia do praxe (hlavne v spojitosti výkonu opakovaného školenia obsluhy motorových vozíkov na základe STN 26 8805 ). 

V súvislosti s dodržiavaním ustanovení STN je potrebné uviesť, že dodržiavanie STN je dobrovoľné. 

Ak uvedené budeme aplikovať do praxe, konkrétne na STN 26 8805, môžeme tvrdiť, že výkon opakovaných školení obsluhy motorového vozíka je postačujúci, ak sa bude vykonávať v perióde najmenej 1 x za 2 roky (odvolávajúc sa na § 7 ods. 4. zákona). Avšak zároveň je potrebné uviesť, že zamestnávateľ, ktorý sa rozhodne dodržiavať periódu (resp. si túto periódu určí vnútorným predpisom) opakovaných školení obsluhy motorového vozíka v zmysle STN 26 8805, ktorá túto periódu určuje 1 x za 12 mesiacov, vykonáva úkony nad rámec právneho predpisu (právny predpis určuje minimálne požiadavky na zaistenie BOZP). Je teda plne v kompetencii zamestnávateľa, pre ktorú variantu sa rozhodne a ktorú periódu bude dodržiavať. 

Avšak podotýkam, že zamestnávateľ pri určovaní periodicity výkonov opakovaných školení