dnes je 17.10.2019
Input:

Školenie BOZP pri opakovanom nástupe zamestnanca do práce

4.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.4.2 Školenie BOZP pri opakovanom nástupe zamestnanca do práce

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Hoci je školenie bezpečnosti práce stále vnímané ako nutnosť a formalita, veľakrát to tak nie je. Síce ide aj o akúsi poistku pre zamestnávateľov, ale predovšetkým ide skutočne o zdravie. Stačí nepozornosť a ľahko dôjde k vážnym situáciám.

Za pravdu dajú určite tí zamestnávatelia, ktorí sa už stretli s pracovnými úrazmi a museli v ich dôsledku následne riešiť proces odškodnenia. Zamestnávateľ musí v takomto prípade preukázať riadne preškolenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce..

Jednou z povinností, ktorá vyplýva zo smerníc EÚ je, že zamestnávateľ musí sústavne oboznamovať s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s novými poznatkami bezpečnostnej techniky vedúcich zamestnancov i všetkých ostatných zamestnancov, pravidelne overovať ich znalosti týchto predpisov a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie.

Zamestnávateľ je v zmysle Zákonníka práce a Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný zamestnanca pri nástupe do práce riadne oboznámiť s pracovným poriadkom platným u zamestnávateľa, s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí pri svojej práci dodržiavať. Zamestnanec musí byť tiež riadne oboznámený s kolektívnou zmluvou a s vnútornými predpismi. Ďalej je zamestnávateľ povinný:

 • - zabezpečiť zamestnancom školenia o právnych a ostatných predpisoch (§ 39 Zákonníka práce) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré dopĺňajú ich odborné predpoklady a požiadavky pre výkon práce, ktoré sa týkajú ich práce a pracoviská, pravidelne overovať ich znalosti a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie,
 • - Výučný list či platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v príslušnej odbornosti nenahrádza školenie BOZP.
 • - Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas. Lehoty opakovaného školenia stanovuje zamestnávateľ na základe zhodnotenia rizík súvisiacich s výkonom práce a prijatých opatrení na ochranu pred ich pôsobením, ak nie sú určené iné (napr. pre zváračov, obsluhu plynových zariadenia a pod.).
 • - Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Vstupné školenie BOZP - všeobecná časť

Zamestnávateľ poskytuje novým pracovníkom ešte pred nástupom do práce vstupné školenie. Obsahom školenia je oboznámenie zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci viažuce sa k danej práci a preukázateľné overovanie ich znalostí. Školenie sa musí vykonávať v pracovnej dobe a v deň nástupu do zamestnania.

Rámcový obsah školenia

 • - oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam,
 • - vnútorné predpisy zamestnávateľa,
 • - informácie o opatreniach, ktoré boli zamestnávateľom urobené na ochranu pred pôsobením zdrojov rizík,
 • - zásady bezpečného správania sa na pracovisku,
 • - zásady prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania,
 • - pracovná zdravotná služba,
 • - lekárske preventívne prehliadky súvisiace s výkonom práce,
 • - pracovné podmienky žien a mladistvých,
 • - zásady bezpečnej manipulácie s bremenami,
 • - osobné ochranné pracovné prostriedky,
 • - poskytovanie prvej pomoci pri úraze,
 • - zákaz výkonu práce bez príslušného osvedčenia (ak je potreba), napr. zváranie, obsluha žeriavu, viazač bremien, obsluha kotolne.

Vstupné školenie BOZP - na pracovisku

Cieľom školenia je odovzdať odborné vedomosti vzťahujúce sa k dohodnutej činnosti uvedenej v pracovnej zmluve pre spoľahlivý, bezpečný a zdravotne nezávadný pracovný výkon; prípadne pre vstup a pobyt na pracovisku - pracovnom mieste. Toto poučenie vykonáva bezprostredne nadriadený zamestnanec (majster, vedúci pracovnej skupiny).

Školenie sa vykonáva v pracovnej dobe po vstupnom všeobecnom školení, v deň zaradenia na pracovisko.

Účastníci školenia

 1. zamestnanci pri
 • Protipožiarne ochrana, BOZP, PZS, OPP a ďalšie služby