dnes je 3.8.2020

Input:

Škoda na pokladničnej pohotovosti

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.1 Škoda na pokladničnej pohotovosti

Ing. Ján Mintál

Z právneho pohľadu možno škodu definovať ako majetkovú ujmu, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a ktorá je objektívne vyjadriteľná peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Zákon o účtovníctve definuje pojem ”škoda“ ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku, pričom inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku predstavuje manko. Účtovná jednotka je povinná všetky vzniknuté škody, v dôsledku ktorých sa vyradí majetok, zaúčtovať ako úbytok svojho evidovaného majetku.

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 Postupov účtovania v JÚ sa škoda podľa § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve sa účtuje v pomocných knihách zložiek majetku a v rámci uzávierkových účtovných operácií. V prípade škody v pokladnici sa teda účtuje v príslušnej pokladničnej knihe, v prípade cenín v rámci Knihy cenín, a v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku. Zaúčtovanie je účtovná jednotka povinná vykonať ku dňu fyzického vyradenia zničeného alebo neodstrániteľne poškodeného majetku (v pokladničnej knihe) a v prípade škôd spôsobených neznámym páchateľom ku dňu, kedy účtovná jednotka obdrží potvrdenie polície o neznámom páchateľovi. Pri škodách krytých poistením a pri škodách s preukázaným zavinením konkrétnou osobou je nevyhnutné zaúčtovať vznik pohľadávky z titulu náhrady vzniknutej škody od poisťovne alebo zodpovednej osoby, a to k dátumu vzniku príslušnej pohľadávky. Zároveň je potrebné zaúčtovať aj príjem z titulu náhrady vzniknutých škôd.


Príklad:

Podnikateľovi bola v októbri 2019 pri požiari prevádzkových priestorov v dôsledku blesku zničená pokladničná hotovosť v sume 4 000 eur.

Zaúčtovanie finančnej škody môže podnikateľ realizovať ku dňu zničenia. Účtovať bude v príslušnej pokladničnej